Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Декабрь » 29 » ŞOX (Siyasi pamflet)
16:55
ŞOX (Siyasi pamflet)

Şox – baməro dı tərəfəjon beka!


Qıləy şox hejo "tolış” kəlmə məsə sati, çə tərəfo pekkudə bə çəmə kəmi. In şox həm dıroze, həmən tije! Zındəjon çə şoxi soybon kin? In şox çə odəmone ki, əvon çığın-çəğın bə çəmə vətən bə ekspedisiyə omən bo xəlxon arə jəy! Əvon hejo pidəşone ruşnə ovi lil bıkən, çəğın vəy moy bıqəton! Yəne, tolış ıştə nomi qətə sati, bəy ğəsto qıləy şox pekkudən, əy kardən "separatçi”! "Separatçi” damğə jə bə peşt əy kardən lol! Lol bə peştən inson bedə muti! Mılxəs, ımiən zındəjon ki, muti bə kəsonən idarə kay ve hostone! Çı şoxi soybon kon xəlxi odəmonədən, zıne bedəni? Əvon çokə maskəjon jə bəştə dimi, dəşən bə çəmə tırkə bolion dılə, pidəjone de çəvon nomi bəmə şox pekkun. Əmma, ne.., çəvon koy nıqəte! Bı nezono bə həmonə ekspedisiyə dılə qıləy yolə vəlvələ eqne! Çı tırkə bolion mudrik, alicənob qıləy yolə zoə - Eldəniz Quliyev əşte səpo, sinəş doy bə nav! Bəyonış karde ki, tolışon tarixən de azəri tırkon bo bən! Bəvon peraşə kəs, hejo bəməne peraşdə! Çəvon çı milli-mənəvi, mədəni problemjon heste, hisob kardəm ki, ımrujnəku bəmə peştpur bənen be! Həmonə problemon həll kardero, əmənən deəvonim! Imruj həm çı tırkon, həmən çı tolışon yolə zoəye Eldəniz Quliyev! Ha..., yo beədəbəti xıyo be dı miçə..! Çə məkrinə xonəxon şoxon bənə lızbinə ropi şoxon qədə-qədə dəşdən bə çəvon luz! Çı dırozə şoxon eda təri omdəmon.

Şox, ın soxə şoxe ki, çı nezə tərəfo dəkkudən bə çəmə kəmi! Ho-ho-ho..! "Nomxıdo, həzo nomxıdo, yamana şoxe!” Bı şoxiku ve tarsdəmon! Im kırte, əmma çəy tık bənə şımşiye! Bə dırozə şoxiku veən tarsdənimon, əmma ın kırtə şoxi əmənış jə bə yəvoni! Boçi? Çumçıko, ə şox dıroze, odəm deəroco vində. In şox ısə boy kırte, ımi hiç curə vinde bedəni. İ kərən vindəmon dəşə, çəmə ləvəj ka vırti-vılo! Şinə bon, ın şox çı tolışon şoxe,! Iştə mon əvino kardə tolışon kırtə şoxe, ın şox! Əmə otdəmon "inə”, "inə zıvon”, "inə lay-lay” - əvon bamə şox bekardən! Boçi? Im çı bəloye, Xıdo dıçu ka bəçəmə coni? Qınomon çiçe? Zındənimon! Da-ponzə kəsi ıştə ko-sənət şıdoə, conjon noə tolışi roysə, de tarsi-larzi bə hərəkətin baçəy mənəvi jiyemoni. Hejo kali tolışiən şox beka, bo çəvon qədə jəy?! Yəvonəti əve ki, ımruj çı tolışi ən yolə dışmen hejo kali tolışe! Imruj kali dəmərəsə tolış bəy çoki kardəkəsi peqətdə bə şoxəpitkə! Imruj kali tolış bənə Çingiz Aytmatovi nıvıştə Jolamani pidəşe ıştə moə bıkışto! İlahi, ım çı yolə xətoye, dəy dimbədim mandəmon!? IŞTI zəifə bəndəmon, bəmə komək bıbi, YA RƏBB !

Imruj Milli Məclisədə və ya co yolə vəzifədə nıştə kali tolışon ijənən bə sə dəşe bedə! Əvon bəştə cifi qorə ıştə mənəviyyotjon noə bə kəno. Bo puliro bəmə şoxə pitkə pekkudən, qırəpoşnə jəydən! Çəvon nomə qətdənim, çumçıko əvoni həməkəs zındə.

Dard əve ki, kali tolışon bo ləvəy nuniro şəv-ruj bə çanpoçən, əvonən bamə şox beka!

Əvoni bə sə dəşe bedəni? Əvon çiçe pidə? Çəvon ozo kon kəmədəy? Zındənimon!!!

Bəçəy qorış, həm bı tərəfi, həmən bə tərəfi oşqo otdəm: - Bamə hədərə vırədə şox beməkən! Imi bıznən! Rə-di şımə şoxon barışdemon! Oxi ın vətən çəmə İnəye, tolışi zıvonən çəmə İnə lay-laye! In vətən - Azərbaycane, əv çəmə cone, bamə azize! Əy bəpe dıli-sıxto nığo bıdəmon! Çumçıko, çəmə co vətənmon ni! Çəmə həxe vətənədə ıştə Moə zıvonədə qəp jəy! Çəmə həxe ıştə vətənədə Pə nəsihəton məse! Çəmə həxe ıştə vətənədə deştə hırdənon nənə zıvonədə qəp jəy! Ne, əqəm deştə əğlon nənə zıvonədə qəp əjənimon, bəbemon be son! Bedəmon "b e v a r i s”! Yurd omardə şox soybon, pidəne tolışi kiə ikərəti okışiyo!?

Dınyoədə bo insoniro hiç şey Moə zıvonisə bılınd, şərafətin ni! Az ıştə fiki bı həxədə de mudrikə odəmon kəlomon sə kardəm.

Çı Azərbaycani ve ruşinfikə ziyali, kinodramaturq Eldəniz Quliyev otdə: - "Əqəm bıznom ki, çımı moə zıvon maştə bəmarde, az ımrujnəku bo marde hozım!”

Çı qurcion yolə filosof-nıvıştəkəs İlya Çavçavadze: - "Iştə vətəni, moə zıvoni, dini nıpiəkəs inson ni!” nıvıştedə.

Çı uruson mutəfəkkir nıvıştəkəs Konstantin Paustovskiy ısə boy, "Ə inson ki, bəştə moə zıvoni per diə kardə, əv divine!” hisob kardə!

Mehdibəy Səfərov,
Azərbaycani Dövlətəti Nominə Demokratik Tolışə İbeymoni sədr


Просмотров: 1502 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1 bayrami1682  
Mehdibəy, detı həmfikim, Bıjiyo bənə tı tolışə mərdə zoon!
Sərostonə:
--muti- mıti ( inson bedə mıti/mıti bıəkəson...
--ziyali- səvodin// ruşinfikə səvodin/
--Tolışə İbeymon-- Tolışə İcoli ( "İcoli" sıxan dəvardə əsri 30-nə soronədə ve oko doə bıə.)

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır