Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Апрель » 28 » Tojə mazq
14:39
Tojə mazq
Salom bıbu bə ışdə zıvonədə handəkəson. In zıvon ənə tolışi ışdəni ğədə ğədime, sofe. Az tikəy de co millətonən mijım bedə. Çəvon veni çı tolışi sofyətiku, soyətiku votdən. Həğətən jəqoy, çı bandi odəmədə hillə-pillə bəni. Odəmonən bədə çıvron ovi, çıvron həvo təmizin bə. Isətnə diyəməkə, ısə jimon kardə vıron, həvosot, kəno-toni taxs, çı odəmon yenqıj dəqişka. Əncəxnə çənədə əsə bedə bıbu, tolışi sofyəti ısətən hesde... Əmə tolışon ışdə çı sofyətiku bə ve şe nığıli şedənimon (həlbət ki, bəmə lozim bə koon nəzədə qətdəm), bə ve şe fik doymon pidəni, bay sə arışdemon (fik kay) pidəni. Sıxani kırti ışdə mazqi oko doymon pidəmonni.

Ko bə koy rəsyədə votdəmon: ”Çımı mazqi xərob məkə”. Boçi? Bo keynəromone oqətə? Im mərəğine. Hejo bı parsisə tikəy fikım kay. Bəçmı yod qıləy əhvolot oməy. Nıvışdəm boşmə, ım çənə roste-rostni, ımi oxeyədə şımə bıvotiyon. Votedən dınyo ən ağılmandə millət cıhudonin. Bə qıləy cıhudi mazq lozim bedə. Çımi mazq ənə oko doə bə ki, sıvyə, çı ğıvvə qınyə. Beşdə bə Avropə vıjor, boşdə korsozi kayro. Omedə vində ki, qıləy merdi 72 cur səj noə ışdə pələməsə, hay bə qıləy ğıyməte. Sıftə bə səonıj diyə kay, peşo bə əhvati sur-sumaj fik doy, vindşe ımən çəvonədəy (cıhude). Işdə dardış bay votşe, bəs jıqo- "Bəmı qıləy çokə mazq lozime, tı bəmı komək bıkə, bıvıjnəmon çı səon çokə qıləyədə qıləy ki, ğıymətıjən mınosib bo”. Əhvatə cıhudən dəmonde aşmarde: ”Im çı nemsi səy, bə fılon ğıymət, ım çı ingilisi səy, bə fılon ğıymət, ım çı urusi mazqe, bə fılon ğıymət, ım çı ərəbi mazqe, ım çı kırdi kəlləy, ım çıbənəm çıkiy...”. Oxeyədə qıləy nomış vote, nom əxədənən məroğin nıbe bo səkəsiro, əncəxən əçəy ğıymətış məsəy, peşinyəy: ”Hələ bəmı nişodə əv kom be bə ğıymətədə?”. Əhvati əvıj vay bə qıləy səy paluyo: ”Ime bə i milyon yevro”. Mazq əstən ışdə dastış noy çı həminə səy təpədə, i berdəm kəllə dəmande sıxan kay. Im cıhud bə iqlə votşe: ”Dust, bakə (qasbu) bıçmi ğurdi-burdi kay (qəp jəy) qorişbuş ımi bəmı bıho həvate pidə?”. Həvatəkəsi votşe: ”ne bo, jəqo ni... Im çı Tolışi səy... Tı bəçəy mazqi dast  jəy, əy votşe ki, çımı mazqi xərob məkə... Çımi mazq ğəttojəy, hiç oko vardəbəni. Çəy ruən çəy səpey, bə mazqonı şək nışu, əvon həmə osu-osu bən, bətı ıme məslohotin”. İjənən ə cıhud parsəy: ”Əvon çı curə millətin? Işdə səy ğıymətişon xəbə heste? Boçi ışdən oko doydənin işdə mazqi?”. Ə iqlə qədə zıvelə sırəj kay, cavobış doy: ”Dust, əvon mısılmonin, ışdə mazqi dəko vayşon bo peşonnəy oqətə, qılənən əvon ışdən ışdə səy ğıyməti çokon bənə ki?! Bə dınyoən, bəçəy millətonən, hələ bə çəvon mazqonən ğıyməti bəqəm əmə doydənimon?!”.

In əhvoloti məse mınış ve beəhvol kay. Hejo vemən fikım kay, oxey bə jıqo ğəror oməym: Isə cıhude, har kiye, əçəy votəyonədə rost veye. Ha aziz hurmətinə handəkəson, hələ şımə botən, bakəm az rostə fikədə nıbum?! Bəs şımə fikon çıçe?...


İlyasi Habil,
"Tolışon Sədo” nöm: 15 (27), 28 aprel 2012

 

Просмотров: 1459 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus