Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Октябрь » 2 » Tolışon Nitanyahu
12:13
Tolışon Nitanyahu
İsraili qıləy sərvəzirış heste – Nitanyahu, ve patrotə merde, həm ıştə milləti ve pidəşe, həm ıştə zıvoni ve pidəşe, həmən ve sərte, ki səhfə hərəkət bıkə, bəy tov bome, əy ıştə vırədə bənşande. Hejo fik kardedəbim ki, Xıdo boçi bəmə bənə Nitanyahu zoəş doəş ni? Məvotbən doəşe, çəmə xəbəmon ni....

D-r Hilil Məmmədovi məhkəmon

D-r Hilil Məmmədovi məhkəmon sə bin, sıxani rosti qəzetiyən tikəy di bə qornə dərcım kay ki, bə d-r Hilil Məmmədovi ozod be umum hestbe, pidəmbe bə tolışon çaşaruşni bıdəm, sentyabra manqi 27-ədə ın hukumət çəmə umi səpe qıləy xətt kəşəşe. Bə d-r Hilil Məmmədovi 5 sor ko doşone, əncəx əmə ıştə mubarizə bəbardemon, bə dınyo subut bəkardemon ki, d-r Hilil Məmmədovi ittihomon ğəlpin, bəy dəçıkyedənin. Yəne boəməro sıvıkəti ni, konco qıləy qonə ko bedə - şodoydən bə tolışon qıy, bəmə tars omedən ki, ıştə tolışətiku dast bıkəşən, əncəx əmə bəpe həmmə bə i qəv bıvotəmon: MARDE HESTE, QARDE Nİ! Çənə bənə pəsi xıyə bıkəmon ın hukumət hejo bəçəmə sə ıştə ğappozi bəje, əmə d-r Hilil Məmmədovi koədə tikəy lınqmon ğoym bə zəmin jəmone, əvon xəyli bə dumo okıryəyn, ın ğoyməti dəvom kay lozime, çəmə yolə sərkərdə Popoki votəy: jimon i ruje, əvən OZODİ! Tarsiku ozod be lozime, həmmə məxluqat bəmarde, əncəx mardeyədəən bənə merdi marde lozime. Əmə bəpe ıştə həxi - d-r Hilil Məmmədovi ozodəti ha ruj tələbkəmon, dessə bə vaxti ki, əv çı zindono beşe! Əmə bəpe jıqo bıkəmon ki, ın hukumət, bıabur nıbe qornə d-r Hilil Məmmədovi rə çı zindono vadə, əmə bımi hozomon? Az hozo, bəs şımə?

Zabil TV

Bə handakəson sıxanım doəmbe ki, qəzetədə bə Zabil TV fəaliyyəti ıştə fiki bəvotem. Çı Zabil TV iminnə nırəsə cəhət əve ki, bə həmməkəsi dıləhi qıləy sığ şodoydə, ıştənən bə ənnə zori sıği dəçıkyedə ki, şodyədə çəyku qıləy beməxə sədoən beşedə, çəy buəvılə çı Piteri osmoni eqətedə. Demim koyım ni, ıştən bəzne, demokratiyaye, ki çiçiş pidəşe – rost, du, fərğış ni, qəvo-məvo vadoydə. Əncəx bə Zabili qıləy qədə məsləhət bıdəm, Zabil, şinə bo, çı qəvo jıqo sıxan vadə ki, əv kijə nıbu, tıni pəşmon nıkə! Ha, bə mətləbi nez bem. Zabil iminnə videonədəş çımı həxədəən "de yolə hurməti” qəpış jəşbe, peşo həminə qəpon "kijə” ben, əy pəşmon kardışone. Əncəx az bə har irodi ıştə fiki votedəm, bə qornəən bə Zabili irodonən bəpe hay bıdəm. Az 3 sore tolışi qəzetədəm, həmməkəs zınedə ki, qəzeti de piyəçınəti vadoydəm, ımi hiç nyoyən kardənim, çımı de piyəçınəti qəzet vadoy bomıro ayb ni, az i kərə 2500 mənot kreditım peqətme, 1 sorisə ve qəzeti haftədə i kərə dərcım kay, qəzeti bə kioskon bekardıme, hukuməti abunəm təşkilim kay, koməkım nıbe qornə, həmən d-r Hilil Məmmədovi həbsi bə peşt çımı xarcon ve be qornə məcbur bim qəzeti manqədə 1-2 kərə dərckəm, ısət tı bəmı de ləğləği "piyəçın” votedəş, çok, əcəb kardedəş, əncəx tı bəştə nıbə vicdoni i kərə nıvote ki, az bə piyəçıni bı 3 sorədə boçi i kərə koməkəti kardəm ni? Ə piyəçın oxo tolışon dılədə kıft bastə tarsış vırt-vılo kaşe, bə tolışi hərəkət çand qılə cıvonə zoə, kinə vardışe, həminə cıvonon d-r Hilil Məmmədovi məhkəmə vədə piketon kardəşon bə nəbəyn, ısət bə d-r Hilil Məmmədovi 15 sor handəşonbe, bəştə nıbə vicdoni i kərə quş bıdən, şımə nıbə vicdon bəşmə bəvote ki, şımə de ləğləği votə "piyəçın”, "mərəzin” deştə də şıkəstə coni bo milləti bə hərəkəte, bəs əmə, co kişvərondə jiyə tolışon bəy boçi dastək bedənimon? Yəne boəməro odamə manqədə i kərə, 6 manqədə, 1 sorədə, 3 sorədə i kərə bo piyəçıni 10-15 mənot ğande çətine? Bəle, çətine, pul şinə çiye, çı dasto vamədən, ehanə de 10 mənoti kosib bəbeşon. Tı peşo bəçımı mərəzi pearış karde, əcəb karde, dyəyən ıştə votə nımojon, ıştə şə Məşəd jəy bə zəmin, çı əsl mısılmonon kitob bə mərəzinə insoni ləğləğə kay bə Xıdo koon dast dəsye təkin bə ğələm doydə, az bətı, bəştı bı qəpi sırəkəson har çi əbaxşim, ımi əbaxşnim, ıştə baxşe çı Xıdoku bıpyən, qavar ƏV bəşmə pandış doy, şımənış baxşəy. Peşo votedəş ki, qəzeti nomi dəqişkəm, tırkon sədo bınəm, ın qəzeti bə tolışon hiç aidiyatış ni, (ımi i kərə ıştı şinə bo Fərhadan votəşbe) çok, əla məsləhəte, əncəx hələm hejo bı qəzetədə beşə bəştə nıvıştəyon dyəkə kon zıvonədən? Tırkin? Iştı "Şücaəti Əli” şerə daston tırkiye, ıştı "Toponimlərimiz” tırkiye, çiç be? Qavar az bətı votəme ki, tırki bınıvışt? İjənən votedəm, çı qəvo sıxani vadyədə əy jıqo vadə ki, kijə nıbu. Iştı səpe ve mande pidəm ni. Bətı qonyəti bəkam, bə zəmin dəbəçıkyeş, əncəx bətı qıləy qədə məsləhətən bıdəm: çı Xıdoku bə camaati pand piyədə itkə, kamişəvoy boştəroən bıpi, bətı ve lozime, bəçımı votəy şıbhə kardedəbuşsə hejo bəştə kəşə videon "besədo” i kərə dyəkə...... Dyəkə, pəşmon əbıniş

Prezidenti səçın

Azərbaycanadə prezidentə səçıne, 10 xonəxo prezident be pidəşe. (əslədə 2 xonəxo prezidentəti iddiodən, ə 8 xonəxo ısətnə prezidenti TV-ədə vəkilonin) Az bı koon veyən marağin nim, əncəx həğığət ıme ki, əmə bəpe bənə milləti ıştə səçıni bıkəmon. Həmməkəs səçınədə ozode, əncəx mıku bəbəy bəşmə əvotim: Iştə sədo bə Cəmil Həsənli bıdən, bı 10 sorədə bəçəmə milləti sə omə koon əməni vadar kardedə ki, ıştə səçıni bıkəmon! Az zinə, d-r Hilil Məmmədovi məhkəmədə ıştə səçınım kame: Cəmil Həsənli!

Çəmə Nitanyahu?

Zabil boəməro anqıştə eşandə: Şımə nətəği bəjem! Az ıştə nətəğiku ve tarsedəm, Zabileyəni, iberdəmədə çəy "pandinə sə” bəqarde, pandon vılo bəben, dyə əkəni, çəmə həmmə nətəği bəje, boəməro itkəyən nətəğ onibəqəte, çiç bəkamon? Peş çəmə nətəğon jə bəpeşt Zabil bəbe Natağyahu, yəne çəmə Nitanyahu, səlom çı Tolışıstoni sərvəzir Natağyahu....

P.S. Bə handəkəson vacib ni bə Zabil TV be sədo dyə kay, bətarseşon dılətok bəbeşon.
P.S.S. Zabil, şinə bo, ım çımı "nezjə artileriya”be, ehanə çımı həxədə qəp jəy piyəy, çımı "dyərojə artileriya” bə nəzə bıstən, pandin bıbi, şinə bo, pandin.

Rafiq CƏLİLOV
Tolışın Sədo № 55 

Просмотров: 1240 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?