Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Май » 5 » Xıdo əmonət?
19:50
Xıdo əmonət?
Səlom bıbu bə mısılmonə Tolışon, qavar jəqo xonəxon hestesə. Isət kali Tolışon bəvoten ki, çoknəyəni əmə mısılmon nimon? Əmə bə Həcc şəmon, bə Kərbəlo şəmon, bə Məşəd şəmon, rüji 5 kərə bə Xıdo lovə kardəmon ki əməni bıbaxşo, ısət ay Atabala, tı kiş ki bəmə votedəş ki, şımə mısılmonişon? Tadi nıbuşon, ın nıvıştəyi (əqəm rujnomədə bışu) dessə oxo bahandişon, har çi bə sə dəbəşeşen. Azən bə fikədəbim ki, rüji 5 kərə ıştə nımoji votedəm, ıştə xumsi, zəkati doydəm, budu hiçkəsi qəp jəydənim, yəğın az pokə mısılmonim. Peşe vindme, ne boli, az hiç nimə mısılmonən nim. Az bı fiki çı Rafiq Cəlilovi (ə kəxəliz əməni i rüj cındo bəka) bə tırki nıvıştəbə "bə Xıdo əmonət... xəyonət!?” nıvıştəy handabəpeşt oməym. Rafiq Cəlilov iddio kardedə ki, Xıdo ğıyaməti rüjədə bəməku ıştə əmonəton bəpyeşe, piyəme fik nıdom, ıştən-bəştə votme ki, Rafiqə boliyəni, zındəni çiç bınıvışto, çəmə fiki oqəto, nıvıştəşeyəni... Əncəx ıştə dılədə şem bə dumut: Qavar çı Rafiqi nıvıştəyədə kamişən bıbu həğığət heste? Qavar əmonət votyədə Xıdo hejo bəmə doə zıvoni nəzədə qətedə? De fik-fami bə ğəror oməym ki, bışum ıştə düstə axundi paylo. Takardme ıştə məşo, şim ıştə axundə dustiku. Axundən hejo bənə bəmə nimanculə Tolışe, boçi ki, əvən ıştə kədə Tolışi qəp jəydəni. Bə tırki "xoş, beş, onbeş”mon kay, davardim bə mətləb.
Votme: ay axund, hələm bəmı dyəkə, ğıyomoti rüjədə Xıdo çəməku ıştə əmonəton bəpyeşe, çiçe ın əmonəton? Axund bəştə sıfəti "veyəzınəti” maskaş tanışkay, voteşe:
- Bilirsən, əziz qardaşım...
Hejo bı dəm ıştəku bexəbə çəy sıxanım bırnime, voteme:
- Az tıku Tolışi parsedəm, tınən bəmı Tolışi bıvot, bıdə bə sə dəşum.
Axund bəmı de təəcübiş dyəş kay, ijənən bə tırki oqarde voteşe ki, "dost, bu dildə sən məni daha tez anlayarsan, nəinki Talış dilində”. İjənən imkon nıdome əv qəp bıjəno, tojədən xəbəm səy:
- Axund, mıni bə sə dənə, ın zıvon ki heste çəmə qəvədə, ım çı Xıdo əmonəte, ya ne?
Axund hələmən bə veyəzınəti maskadabe, bə qornə bı kərə tikəy rə cəvobış doy.
- Əlbətdə, Allahın bizə əta etdiyi bütün orqanlar, o cümlədən ağzımızdakı dil Onun əmanətidir.
Votme: "çok, bəs Xıdo ın əmonəton çəməku çoknə bəste?”
Axund ijənən bəmı de təəccübi diyəş kay, yəğın fikiş kay ki, Atabala səfe bə, votşe.
- Yaradan "ol” deyən kimi bütün sümüklər öz yiyələrini tapacaqlar, yəqin ki, Yaradanın hökmü ilə həmən sümüklər ətlə və insanın orqanları ilə əhatələnəcəklər və insanlar sual-cavaba duracaqlar.
Çı axundi cəvob mınış qane nıkardşe, ijənən qıləy sıvol dome:
- Axund, bəs nıvotexo ə sıvol-cəvobon kon zıvonədə bəben?

Axund bı kərə xəyli bə fik şe, jıqo zınəme ki, həni axund bəmı cəvob ni bədo, əncəx ne, axund bəmı cəvobış doy, ıştənən bə Tolışi:

- Yəğın har kəsi moə zıvonədə bəbeyəni, həni kon zıvonədə be bəne ki? Ərəbi zıvondə bıbu, tırk ərəbisəən veye, tırki zıvondə bəbəy, Xıdo bə tırkonən qıləy peyğəmbər ədəy, kofiron zıvondə mısılmonon qəp jəy zındənin, yəğın har kəsi inə zıvonədə, nənə zıvonədə bəbe.
Isət az şem bə dumut: "eberdəmədə Xıdo mıku sıvol-cəvobədə xəbəş səy ki, "ay Atabala, ıştı pə-moə bətı çımı doə əmonətşon  rosnyəşone, tı ə əmonəti boçi baştə balon rosnyə ni?”, bəvədə az çiç bəvotem? Bəvotem ki, jen nahaştşe? In sıxane? Ne, ın sıxan ni, bəpe, çənnə di ni, bışum başta balon Tolışi omutom, əvoni bə sə dənəm ki, şinə balon, ğəndə balon, omutən ın zıvoni, şımə ın zıvoni omute nıpyəne, vay bəbe çəmə rujiqar”.

Məvot az ın sıxanon bərkədə votedəm bənən, axund iminnə sırəy, peşo voteşe ki, "rost votedəş, əmonət votyədə yəğın çı Xıdo bəmə əxz kardə zıvon nəzədə qəte bedə, yəğın bə dınyoədə bəməku ımi xəbə bəsten, vay bə odəmi rüji ki, əv hejo çı Xıdo kəlomonku qəp jəydə, əncəx çı Xıdo əmonəti nığo doydəni, bəpe ki, azən baştə hırdənon çəvon nənə zıvoni omutom”...

... Beşem çı axundi kəyku, dəro qınim budı ıştə kə, roədə hejo bə fikbim: Eberdəmədə çımı balon Tolışi omuteşon nıpyəy, bə məhşərə rüji sıvol-cəvobədə çımı votə nımıjon, çımı bə Xıdo əmonəti kardə xəyonəti nyo kay bənen? Yəni Xıdo əməni bəçəmə Hocyəti, bəçəmə Məşədəti, bəçəmə Kərboləti babaxşe? Berdəmədə nıbaxşəy? Isət az bəştə sıvol doydəm, umum heste ki, şımənən ın sıvoli bəştə bədoşon:
Ki ki bə Xıdo əmonəti xəyonət bıkə, çəvədə mısılmon bəbe?...


Atabala Babayev,
"Tolışon Sədo” qəzeti nöm 16 (28), 05 may 2012-ci il


Просмотров: 1298 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus