Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2015 » Апрель » 20 » Azad TALIŞOĞLU. Molla Cəlal fəryadı
00:54
Azad TALIŞOĞLU. Molla Cəlal fəryadı
(Lirik poema)
İlk dəfə dərc olunur
 
…Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,
El qədrini canından daha əziz tutanlar.
Şirin bir xatirətək, qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər...
Səməd Vurğun
 
 
Bu Talış diyarında Molla Cəlal adında,
Bir məğrur kişi vardı, o hamının yadında,
Uzun illər keçsə də, qalacaq iftixarla,
Sonsuz qəmlə, qüssəylə, müsibətlə, qubarla.
Axı, ölməyib, daim yaşayar Molla Cəlal,
Vətənini qəlbində daşıyar Molla Cəlal.
 
Yenə düzlüyü, haqqı, həqiqəti qoruyar,
Heç vədə pozulmayan sədaqəti qoruyar.
Yalanı, iftiranı qamçılayar hünərlə,
Ömrün uzun yolunu keçər səylə, hünərlə.
Dost cildinə girən hər düşməni qamçılayar,
Haram, hədər yollara düşəni qamçılayar.
Qoruyar hər yaxşını, yamanı qamçılayar,
Qəmi, qüssəni, ahı, amanı qamçılayar.
Bəli, yaxşılıqları daşıyar Molla Cəlal,
Könüllərdə həmişə yaşayar Molla Cəlal.
 
O daima düzlükdən, həqiqətdən deyərdi,
Ana vətənə, xalqa məhəbbətdən deyərdi.
Hamını məharətlə yaratmağa, qurmağa,
Vətənin keşiyində, mətanətlə durmağa,
Səsləyirdi qəlbinin hər eşqi, hər niyyəti,
Günəş kimi alovlu məhəbbəti, ülfəti.
Bütün çətinliklərə gərirdi, polad sinə,
Yayırdı sülhü, haqqı bütün Yer kürəsinə.
Bəli, o hər yalanı, qamçılayırdı səylə,
Çıxırdı hər sınaqdan zəfərlə, qələbəylə.
Mənfur yağını yenib, düşməni bağlayırdı,
Onlardan dost cildinə, düşəni dağlayırdı.
Bəyənirdi yaxşını, pisi qamçılayırdı,
Haqqın doğru səsini, kainata yayırdı.
Bəli, heç vədə ölməz, yaşayar Molla Cəlal,
Bütün yaxşılıqları daşıyar Molla Cəlal.
 
Yenə sevər öz ana torpağını, daşını,
Torpağının, daşının hər bir vətəndaşını.
Vaxtında yetirirdi, hər kasıba əlini,
Sanki dirildirdi o, lap Həzrəti Əlini.
Fəlsəfə elmini o, lap dərindən bilirdi,
Quranı başdan-başa tərənnüm eyləyirdi.
Axı, nəydi günahı, söylə ey Pərvərdigah?
Vaxtsız-vədəsiz soldu qəlbindəki arzular.
O heç zaman, heç kəsə bir pislik etməmişdi,
Düz yolu azıb əyri, yol ilə getməmişdi.
Onu dinləyən hər kəs, səsindən zövq alardı,
Eşqinə, ülfətinə hamı heyran qalardı.
Neçə illər sərasər soyuq Sibirdə oldu,
Həsəd qaldı həyata, sanki qəbirdə oldu.
 
Köçdü qoca dünyadan, yaman vədəsiz köçdü,
Qoydu ana yurdunda, pozulmayan iz, köçdü.
Ellərin ürəyini tamam yandırdı, köçdü,
Ən böyük müsibəti, qəmi andirdi köçdü.
Dözmədi bu dəhşətə, bütün ellər ağladı,
Məzarının üstündə qızıl güllər ağladı.
Ağladı mərd atalar, analar da ağladı,
Sədaqətli bacılar, sonalar da ağladı.
Üfüqlərlə birləşən uca dağlar ağladı,
Zəhmətilə saldığı barlı bağlar ağladı.
 
Hamı heyran olurdu şahanə qamətinə,
Əzəmətdə, vüqarda yeganə qamətinə.
Gözlərinin parlayan nuruna, işığına,
Gülgün yanaqlarının sonsuz yaraşığına.
“Allah-Allah” söyləyən məlahətli səsinə,
Neçə xoş qəzəlinə, həzin mərsiyəsinə,
Hər dəfə iftixarla, minbərə çıxanda o,
Sanki ildırın kimi alışıb çaxanda o,
Məclisi başdan-başa özünə cəzb edirdi,
Sanki şanlı Kəbəyə, Mədinəyə gedirdi.
Qəlbindən od yağırdı, lap atəş süzülürdü,
Hamının ürəyinə,heyrətlə düzülürdü.
 
Axı, nəydi günahı?, qoy desin Pərvərdigar,
Soldu xəzana döndü sinəsində arzular.
Neçə şirin əməli, neçə niyyəti soldu,
Könülləri yandıran saf məhəbbəti soldu.
Axı, nəydi günahı! Kimə neyləmişdi o,
Kimin saf ürəyinə, qəlbinə dəymişdi o.
Kimin bağında bircə budağını əymişdi,
Kimin ardınca bircə nalayiq söz demişdi.
 
Bəli, o hər çətində mətin idi, mərd idi,
Dostuna daim həlim, düşməninə sərt idi.
Sərt idi dövrünün ən, mənfur cəlladlarına, 
Xalqının, millətinin dəhşətli yadlarına.
Gəlin ay obalar, gəlin ay ellər,
Daim yad eləyək Molla Cəlalı.
Keçdikcə xoşqədəm fəsillər, illər,
O söz meyarının eşqin, vüsalın,
Bütün kainata bəyan eyləyək,
Hər şirin sözünü əyan eyləyək.
Qoy hamı bilsin ki, bizim bölgədə,
Dünya yaşadıqca heç an, heç vədə,
Ölməyən misilsiz bir alim olub,
Mətin, mətanətli bir müəllim olub.
Allaha bənzəyən bir Allah olub,
Allahın verdiyi Qibləgah olub.
Heyif ki, cəlladlar qoymadı onu,
Rahat yaşamağa xalqın oğlunu,
Vaxtsız qopardılar xalqın əlindən,
Bir suçu olmayan Talış elindən.
 
Ayrılmaq istəmirdi, öz ana torpağından,
Neçə güllü-çiçəkli, səfalı oylağından.
Günəş kimi sayrışan işıqlı zirvələrdən,
Saf eşq ilə yazdığı neçə nurlu əsərdən.
Neçə mərsiyəsindən, neçə şah qəzəlindən,
Sədaqətli, səmimi, mehriban gözəlindən.
Fələk vermədi aman, rəhm etmədi, ay Allah,
Köçdü qoca dünyadan Molla Cəlal bir sabah.
Bu yerlər başdan-başa qəmli yasa büründü,
Varlığı sarsıdılan bir diyartək göründü.
Hər tərəfi ah-aman, hər yanı qan bürüdü,
Qəlbləri dözülməyən bir həyəcan bürüdü.
Bütün şirin arzular, niyyətlər külə döndü,
Ən işıqlı yolları bağlayan selə döndü.
 
Yas tutdu hər tərəfdə, düzənlər də, dağlar da,
Heç bir suçu olmayan, bütün ana torpaq da.
Yalnız Kolatan deyil, bütün Talış diyarı,
Ağladı, sanki soldu, ilk yazı, ilk baharı.
Axı, Molla Cəlal bir, çiçəkli bahar idi,
Ellərinin dilində işıqlı şüar idi.
Yandırdı yurdumuzun, bir günahı olmayan,
Daşını, torpağını Molla Cəlal fəryadı.
Ən barlı düzənini, ən dərin dərəsini,
Ən möhtəşəm dağını, Molla Cəlal fəryadı.
Mehriban anaları, mübariz ataları,
Gül üzlü gözəlləri, Molla Cəlal fəryadı.
Sonsuz zirvələrinə min bir yaraşıq verən,
Çiçəkləri, gülləri Molla Cəlal fəryadı.
Yurdunda qanlar tökən o mənfur cəlladlardan,
Qisasını alacaq, Molla Cəlal fəryadı.
Ellərinin misilsiz, eşqinə - ülfətinə,
Daim sadiq qalacaq Molla Cəlal fəryadı.
Mənim də bu nəğməli ürəyimi qəflətən,
Yaman yandırdı-yaxdı Molla Cəlal fəryadı.
Bərabəri olmayan od oldu, atəş oldu,
Üstümə birdən axdı, Molla Cəlal fəryadı.
Kim dözər bu bəlaya, kim dözər bu dəhşətə,
Deyin, bəs necə dözdü, Molla Cəlal fəryadı!
Yox, yox, həm öz canını, həm ellərin canını,
Bu dəhşət ilə üzdü Molla Cəlal fəryadı.
Quş kimi pərvazlanıb uzaqlardan-uzağa,
Qanadını çalacaq Molla Cəlal fəryadı.
Dinimizə qəsd edən bütün qəsbkarlardan,
Son qəsdini alacaq Molla Cəlal fəryadı.

Masallı rayonu, Qodman kəndi 1995-ci il 

Poemanı özünün facebook profilində həkim Xudaşirin Cəbiyev paylaşıb.

 

Категория: Azərbaycan | Просмотров: 2183 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus