Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Май » 1 » Cəvobon cəvob
23:23
Cəvobon cəvob
Kali vaxt heste ki, bə mızokirə bekardə bıə "Tolışi zivoni qrammatikə soxtemon” çe cur bənine: ya M+X+T... ya M+T+X, ya har dıqlə?

Kırtə izohış ıme ki, tırki ədəbi zıvoni cumlonədə uzvon sırə (strukrur) jıqoy: Məsələn:
1) Səhər dalandar bağçadakı gülləri yetərincə suladı: (...M+ T+ X). Yəni tırkə cumlonədə bedə 5 qılə uzv, əvonən jıqo bə sirə mandedən ədəbi zıvonədə: Zaman zərfin (adətən mıbtədoku bənav omedə) + Mıbtədo + təyin (adətən komi təyin kardedəbu çəy vədə omedə) + Təmoməti (adətən Mıbtədo- Xəbəri arədə omedə) + Tərzi-hərəkət zərfin (adətən Xəbəri vədə omedə) + Xəbər (adətən Xəbər omedə cumlə oxoyədə).
Tırki qəpədə (şifahi zivonədə) cumlə soxtemon çan cur be bəzıne, əv diyə kardedə bə məntiqə aksenti, nəzə sağandə bıə bə kon uzvi?

2) Dalandar səhər yetərincə suladı bağçadakı gülləri (M+...X+ T).

3) Səhər suladı dalandar bağçadakı gülləri yetərincə (...X+ M +T...).

4) Səhər suladı bağçadakı gülləri dalandar yetərincə (... X+ T+ M...).

5) Bağçadakı gülləri səhər dalandar suladı yetərincə (...T+ M+ X...).

6) Bağçadakı gülləri yetərincə suladı dalandar səhər. ( ...T+ X+ M...).

Mıtəxəssison zınedən, bə nıznəkəsonən oşnə bıbu ki, dınyo xəlğon iştə ədəbi zıvonodə oko doydən çe 6 strukturədə qıləyni. Çe penə qəpədə oşko be ki, azəri tırkon ıştə ədəbi zıvonədə əsasən istifadə kardedən çe soxtemonədə: M + T + X.

Bəs bo tolışə ədəbi zıvoni kon strukturi dastəvuz bıkəmon?

Əlbəttə, M+X+T! Boçi?
 
1) Tolışə zıvoni tırkə zıvoni əsorətiku bıroxnəmon! Zınedon ki, bəştə ruşinfik (mınəvvər, ziyonin) votə tolışə manqurton çe cur qəp jəydən? Bə tırki fik kardedən. Bə tırki cumlə soxtedən, çəyo ə cumlə sıxanon qıləbəqılə bə tolışi peqordınedən. Məsələn, jıqo:
Səhər dalandar bağçadakı gülləri yetərincə suladı ( M+T+X).
Maştə dolondo boğçədə bə vılon si coni ovış doy (???). Normətivə qrammatikə struktur çoknə bənine? Jıqo:
Maştə dolondo si coni ov doşe boğçəo bə vılon (M+X+T).

2) Şifahiyə (qəpə) zıvone tolışi, bəyo vey mınosibe şifahiyə (qəpə) soyə ədəbiyə zivoni strukturon, nəinki mırəkkəbə çətinə cumlə soxtemonon (diyəkə: petono oko doə bıə zıvonə strukturon).

Vey kəson təcub bəkarden ki, məqər tolışi ədəbi zıvon heste? Bəs dəvardə əsri 80-nə soronku jıqo anə qəzeton, tolışə zıvonədə səyfon (1990-1992), "Tolışi sədo”(1992-2007), "Tolış”, "Talışskiy vestnik” (Rusiyədə beşə qəzeton) (1999-2007) "Şəvnışt” (2006-2008) "Yolon sıxan”,"Tolışi ərməğon”, "Tolışi dınyo”, "Boblə do”, "Qəncinəti əndozə”, ”Tolışə lətifon”, hələ behesobə şeirə, nəğılə kitobon, məcmuon, portalon, sayton ... Tolışiyədə çanədə nıvıştəyon bə tolışi ədəbi zıvoni təkonışon doə. Çe 20 sorisə veyə mıddətədə tolışi nıvıştə zıvon xeyli sıviyə... Bın sahədə alimon, zıvonşınason xəyli koon vindəşone, həzosa vey məqolaon nıvıştəşone, tədqiqaton bardəşone, dissertasiyon nıvıştəşone. Bənə "Talış dilinin qrammatikası” (Ə.Sadıxzoda) "Talış dilinin fonetikası” (Ə.Rəcəbov), "Talış dilinin leksikası”(Ə.Ə.Əliyev), "Qrammatika talışskoqo yazıka” (F.F.Əboszoda) monomental elmi əsəron bə miyon noə bıən. Bənə "Tolışə-tırkiə-urusə luğət”(N.X.Məmmədov), "Russko-talışsko razqovornik”, "Ruski-talışski clovar”, "Tolışə-tırkə luğət” (F.F.Fəxrəddin) i. c. Bə çəş çiyə- nəzə cəlb bıkə kitobon çap bıən. Çiki cıvon xəbə heste, kiy ım kitonon handə, oko doydə, zınedə ki, bəli, tolışi ədəbi zivon heste, bəsə relsisəy, sıviyedə, inkişaf kardedə!..

Amma çəmə bəzi fəalon ve vaxt mıtəxəssison ənədə zəhməti vinde pidəjon ni.

Çəvonədə qıləyni, tolışə hərəkoti fəolə uzv, Rusiyə emiqrant, imzonış tolışə portalonədə bəmə vey oşnə bıə həmro Zahirəddine. Zahirəddin İbrahimi 15 sore ki, ıştə şinə umri ən xosə vaxtonış həsr kardə bə "Tırkə-tolışə luğəti” nıvışte. (Əyən bəşmə bıvotım ki, mıstəğılə devr bino beədə, tolışə hərəkot bə cuş omeədə har diyədə, har şəhərədə çanədə tolışon ıştə umri i poə sərf kardışone bın ko: "Tırkə-tolışə, tolışə-tırkə” luğəton nıvışte. Bə kovrə şim, bə kon di beşim, votışone: "Ə fılonkəs luğət nıvıştedə”. Rəhmətkə Cəlil Məmmədquluzadə "İnə kitob” dramon bə yode? Zəhrobəyimi zoon de luğət nıvışte dastko bedən...)

Esə bəvoteyon: çın koy çe ziyanış heste? Zahirəddin luğət nıvıştedə, lap əla! Azən votedəm əlaye! Əncəx çəmə kam-vey mıtəxəssisonımon heste, Zahirəddini dəvon əməkdoəti kardəşe? Luğətvonəte vey çətinə pişəy, Zahirəddini nıvıştə "Luğəti" "Oko doə bıə ədəbiyoti” diyə kardedəm, izoh kardə 15 həzonə səxanon nəzər sağandedəm, vindedəm ki, ım odəmi hiç xəbəş ni nə zıvonşınosətiku, luğətvonətiku (ıştən tarıxəvone), nəən tırki-tolışi zıvoniku...

Esə boy "Tırki-tolışi luğəti” nıvıştə Zahirəddin ənə bə tırki zıvoni aşığ bıə ki, jıqo hesob kardedə hejo tolışi qrammatikə soxtemonən bənə tırki zıvoni strukturi bıbu məqbule (yəni M+T+X).

1. Həni dərəsedəni ki, bə tırkə şovoniston dasti pojə doydə. "Tolış” votəynə nə xəlğ heste, nəən zıvon! Ə zıvon ki, çımə bəy "tolışi” votedon, əv hejo tırki zıvone, bə farsi assimilə bıə! Tolış çe tırki toyfəy, bovə kardəniyon? Əvon həmməy tırkə sıxanon oko doydən, həmməy bənə tırki zıvoni qəp jəydən”...
  
2. Zahirəddin zınedəni ki, Universitetonədə çanə dissertasiya movzuon peqətə bıən bə tolışi zıvoni aid, həmməy isbat kardedən ki, tolışə zıvon ni, əv hejo tırkə zıvone, əncəx təhrif bıə...
  
3. Zahirəddin bəsə dəşedəni ki, əv de movqe bə tırkə şovoniston xıdmət kardedə...

Çe konco çəy doə mısahibə oməy bə çımı dast, vote əzınım, bə mısahibə az cəvob hozo kardəme, edaştedəm bəşmə nəzə: (Mıni bıbaxşən ki, əv bə urusi- tırki nıvıştə bıə, boçi ki, bıdə Zahirəddinən dərəsı, çumcıko əv çımı votə tolışi dərəsedəni, əncəx tırki –urusi har curə bıbo, dərəsedə.)

Sitat 1: "... Формирование литературных грамматических и лексических нормативов талышского языка должно идти путем эволюции, а не путем диктата или решений радикального характера...”

Tədrici təkamül yolunu gözləsək, əsasən şifahi şəkildə yayılan bir dildən bunu nə vaxtadək gözləmək olar? Axı ədəbi dil, qrammatik və leksik normalar məhz yazılı dilə xas əlamətlərdir. Talış dilinin yazılı ədəbi dilini onun ziyalıları, Talış KİV, talışca çap olunan kitablar, məqalələr, məcmuələr, toplular formalaşdırır, talış şifahi dili, dialekt və şivələr yox. Hərçənd ki, Talış KİV personlarının ( redaktor və naşirlərin) çoxu elə sənin kimi fikirləşir: "Xalq necə danışır, o curə çap etməliyik! Biz xalqı məcbur edə bilmərik ki, 5-6 ziyalısının dilində danışsın, xeyr, zəhmət çəksin, o ziyalılar qoy bu xalqın dilində (yəni dialekt və şivələrdə) danışsınlar.”

Əgər belədirsə, belə istəyirsinizsə, bəs onda talışın yazılı ədəbi dili (deməli, talışın normativ qrammatikası) haçan və necə formalaşacaq, cənablar? Min illər bəs edərmi?

Nəticə budur ki, xalq dialekt və şivələrdə danışır, yazılı ədəbi dili formalaşdırmaq üçün bu dilin qanunlarından çıxış edərək, normativ qrammatika formalaşdırmaq lazımdır! Ədəbi dil formalaşdırmaq lazımdır. Xalqı normativ qrammatika səviyyəsinə qaldırıb ona ədəbi dildə danışmağı öyrətmək lazımdır. Budur bizim müqəddəs vəzifəmiz! Xalqın istifadə etdiyi hazırkı dialekt və şivələrdə danışmaq hünər deyil, hünər odur ki, xalqı bu dialekt və şivələr müxtəlifliyindən çıxarasan, vahid ədəbi dildə danışdırasan! Necə ki o biri millətlər ilkin olaraq bunu bacarıblar!

Sitat 2: "... Язык Вашего перевода должен быть ближе к народу, чтоб привлек его. Если мы станем навязывать ему своих правил, то это не только создаст переполох среди читателей, но и станет причиной оттока их от талышской идеи вообще. Стиль «Шавнышта» тому яркий пример...”

İndiki halda "talış xalqına yaxın tərcümə dili” talış dilinin 7 dialekti və çoxlu şivələridir. Sən "xalqa yaxın tərcümə dili” dedikdə bunumu nəzərdə tutursan? Ya bəlkə ötən əsrin 90-cı illərindən bu yana talışca çap olunan "Tolış”, "Talışskiy vestnik”, "Tolışi sədo”, "Tolışi ərməğon”, "Yolon sıxan”, "Tolışi dınyo”, "Boblə do”, "Lampə”, "Qəncinəti əndozə” və s. qəzet, publisistik, ədəbi-bədii kitabları, talışca yazılan məqalələri, dərslikləri..? Ya bəlkə çap üzü görən saysız-hesabsız talış folklor nümunələrini? Yüz faiz əminəm ki, Sən bunların heç birini bəyənmirsən!

Ya bəlkə özün talışca yazdığınız məqalə və mülahizələri? Yox, axı Sən talışca yox, ya rusca, ya da azəri türkcəsində yazırsan? Bəlkə tərtib etdiyin "Lüğət”ə yazdığın talışca müqəddiməni " xalqa yaxın dil” hesab edirsən?

Gəlin baxaq: Elə birinci cümləni götürək: Yazırsan:

"Азәрбајҹан Республикасында, еләҹә дә дүнјанын бир сыра диҝәр өлкәләриндә јашајан талышларын өз ана дилләрини горујуб сахламаг истәји сәбәбиндән Азәрбајҹанҹа-талышҹа лүғәтинә бөјүк еһтијаҹ вардыр (Müəllifdən, səh 2).

Bu Sənin azərbaycanca savadlı cümlən.

Bu da talışca savadlı cümlən:

"... Азәрбајҹанә республикадә, һәмән че дынјо бәзи ҹо мәмләкәтонәдә жимон кардә толышон ыштә инә зывони һифз карде пие сәбәбику бә азәрбајҹанә-толышә лүғәти хејли еһтијоҹ һестеј ("Çe müəllifiku”, səh.3).

Hər iki cümləyə diqqət edək: Kalka üsulu ilə hərfən guya türkcə dediyini guya talışca demisən (???) Budur " xalqa yaxın” bildiyin, nümunə göstərdiyin dil? Sən hər iki dili normal bilmirsən, amma "Luğət” yazırsan? İllər boyu dil üzərində tədqiqat aparan, talış dilinin fonetikasını, leksikasını, qrammatikasını tərtib edən, qəzet çıxaran, kitablar nəşr edən, bu yolda saç ağardan, qocaman dilçi alim və dilşünasların, filoloq və ədiblərin zəhmətini yerə vurursan? Ədəbi dil uğrunda çalışmalarda az-çox əldə edilən nailiyyətləri heçə endirir, təzədən hamını dialekt və şivələrdə yazmağa, tarixin təkərini geri döndərməyə səsləyirsən?

Sitat 3: "...Моё личное мнение по поводу грамматической структуры предложения на талышском языке состоит в следующем: сказуемое должно стать в конце предложения, поскольку народ разговаривает подобным образом. А те примеры, которых приводят сторонники иного мнения, являются предложениями риторического или стилистического характера...”

Talış dilinin qrammatik quruluşu (strukturu) barədə şəxsi mülahizənə sözüm yox. Çünki azəri türkcəsini hərfən çevirib guya talışca yazandan bundan artıq heç nə gözləmək olmaz. Bir şəxs ki, azərbaycanca fikirləşə, o fikri əvvəlcə beynində azərbaycanca qura, sonra onu mexaniki şəkildə guya talışcaya çevirib dilinə gətirə və yazıya köçürə, daha ona nə deyəsən? Onu da deyim ki, (artıq bu isbat edilmiş, ümumi hal alan bir məsələdir, bunu danmaq özünü danmaq kimi bir işdir. Bu, bir ümumi bəladır, ikidilli və daha çox dildə danışan adamlarda bu adi haldır). Bizim əksər talış-türk ziyalılarımız bu bəladan xilas ola bilmirlər. Bu sahədə bir qədər irəlidə gedən mütəxəssislərimizi də bəyənmirlər.
  
Sitatın ardı: «.. сказуемое должно стать в конце предложения, поскольку народ разговаривает подобным образом».

Sitatın II hissəsi çox maraqlıdır. Belə çıxır ki, "xalq” (M+T+X) yəni Azərbaycan dilinin cümlə quruluşu şəklində danışır (?). Amma başqa cür strukturlar ritorik və üslubi məqamlarda olur?

Məsələn, Sizin o məlum "Lüğət”inizdən daha bir cümlə sitat gətirək: «Пешонә девронәдә лүғәт даима бә толыши зывони архаик сыханон һисоб хејли зәнгин кардә бые» ( "Çe müəllifiku”, səh.3).

İndi həmin cümləni sənin bəyənmədiyin strukturda yazaq: "Peşonə devronədə luğət xəyli qəncin kardə bıə de tolışə arxaikə sıxanon”.

İnsafla de, burada bir ritoriklik, üslubi çalarlıq əmələ gəldi, ya bu sonuncu cümlə fikrin daha aydın ifadəsinə şərait yaratdı? Lap sən deyən olsun: Axı Bibliya, Quran və digər müqəddəs kitablar ritorik şəkildə, yüksək, təntənəli üslubda, sadə, səmimi, təmiz və aydın dildə çap olunsa yaxşıdır, yoxsa adi şivədə, lori danışıq dilində?

Allahı tanı, Ona ibadət və itaət et ki, fikirlərinə aydınlıq gəlsin!

Allahverdi BAYRAMİ
bayrami@box.az


 

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 6421 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 351 2 3 ... 6 7 »
35 Irada  
0
Səlom. Vey vaxte ki noəme iyo 5 qılə cumlə pyedəmbe tərcumə bıkən bomınu. əncəx hiç kiku xəbə beşeydəni.... Az pəydom karde ın tərcumə bə Tacikə zıvonədən. Az zıneydəmki Taciki zıvon bəçəmə zıvoni neze. Noydəm ın 5 qılə cumlə Taciki zıvonədə.

1. Баногоҳ ба Закарё фариштаи Худованд зоҳир шуд, ки дар тарафи рости қурбонгоҳи ширеши хушбӯй меистод. 2. Ҳамин ки Закарё ӯро дид, беқарор шуд ва вуҷудашро воҳима зер кард. 3. Аммо фаришта ба ӯ гуфт: «Ҳой Закарё, натарс. Дуоят ба даргоҳи Худо қабул шуд. Ҳамсарат Элисобат писаре хоҳад зоид ва ту ӯро Яҳё ном хоҳӣ гузошт. 4. Шодиву хурсандӣ насибат мегардад ва таваллуди ин кӯдак боиси хушнудии бисёриҳо мешавад, 5 зеро ӯ дар назари Худованд бузург хоҳад шуд. Ӯ бояд ҳеҷ шаробу май нанӯшад. Кӯдак ҳанӯз пеш аз таваллуд шуданаш аз Рӯҳи Муқаддас пур шуда, аз байни халқи Исроил бисёр касонро ба сӯи Худованд Худои онҳо бармегардонад.

34 Irada  
0
In sıxanon çoknə bəben bə toluşi?

Ölçü, Kütlə və Pul Vahidləri Cədvəli

Bu cədvəldəki ölçü, kütlə və pul vahidləri Müqəddəs Kitabdakı ölçü, kütlə və pul vahidlərinin təqribi ölçüsünü göstərir. Çünki qədim dünyada ölçü və kütlə vahidləri zamana və məkana görə bir-birindən fərqlənirdi.
Əhdi-Ətiq
Uzunluq vahidləri
Vahidlər İbrani dilində Ölçü
ovuc tofax / tefax 8 sm.
qarış zeret 22,5 sm.
qulac amma 45 sm.
qamış qane 3,18 m.

Kütlə vahidləri
Vahidlər İbrani dilində Ölçü
gera gera 0,6 q.
beqa beqa 10 gera, 5,8 q.
Müqəddəs yerdəki şekel şeqel haqqodeş 10 q.
şekel şeqel 2 beqa, 11,5 q.
mina mane 50 şekel, 575 q.
talant kikkar 60 mina, 34,5 kq.

Taxıl vahidləri
Vahidlər İbrani dilində Ölçü
kab qav 1/18 efa, 1,2 l.
omer omer 1/10 efa, 2,2 l.
sea sea 1/3 efa 7,3 l.
efa efa 10 omer, 22 l.
kor / xomer kor / xomer 10 efa, 220 l.

Həcm və tutum vahidləri
Vahidlər İbrani dilində Ölçü
loq log 1/72 bat, 0,3 l.
hin hin 1/6 bat, 3,6 l.
bat bat 1 efa, 22 l.

Pul vahidi
Vahid İbrani dilində Məbləğ
darik darkemon 8,5 q. qızıl

Əhdi-Cədid
Uzunluq vahidləri
Vahidlər Yunan dilində Ölçü
qulac pixis 45 sm.
qolac orquya 4 qulac, 1,8 m.
stadi stadion 400 qulac, 180 m.
min addım milion 8 stadi, 1,5 km.

Kütlə vahidləri
Vahidlər Yunan dilində Ölçü
litra litra 327 q.
talant talanton 34,5 kq.

Həcm və tutum vahidləri
Vahidlər Yunan dilində Ölçü
xiniks xiniks 1,1 l.
kisə saton (İbranicə sea) 12 xiniks, 13 l.
bat = metrit batos / metritis 36 xiniks, 39 l.
kor koros 10 bat, 395 l.

Pul vahidləri
Vahidlər Yunan dilində Məbləğ
lepton lepton 1/2 kodrant
kodrant kodrantis 1/4 as, 7 q. mis
qara pul (as) assarion 28 q. mis
dinar dirhəm dinarion / draxmi 16 as, 3,8 q. gümüş, fəhlənin bir günlük maaşı
gümüş pul statir 4 dirhəm
mina mna 100 dirhəm

33 Дженгелиец  
1
Мной ,вроде бы, внятно было написано - жду переводЫ, а не перевод... одного только Аллахверди муаллима, за что весьма благодарен ему. Но очень хочется поблагодарить и остальных знатоков талышского языка. Повторюсь, в первую очередь жду перевода от специалиста по талышскому языку, кандидта филологических наук - Расим муаллима. Весьма интересно было бы прочитать перевод одного из ветеранов талышского движения - Захираддин муаллима, имеющего свою теорию относительно литературного талышского языка. (из-за которой собственно и возникла данная научная дискуссия), и ,конечно же, перевод руководителя Талышского Филологического Института - уважаемого Сабир муаллима (Шиндани). Ждем переводы от вышеуказанных наших товарищей по той причине,что они активно участвуют в данной дискуссии.
По указанной проблеме высказать свое мнение могут любые иные знатоки талышского языка,но опять же при условии перевода упомянутых предложений, а также иных задач (надеюсь они еще будут, хотя второй вопрос Ирады ханум уже выставлен), связанных с литературным талышским языком.
Вследствии крайней важности обсуждаемого вопроса, давайте воспитывать в себе чувство ответственности за каждое высказывание написанное в статье или коментариях и не превращать www.talish.org в архив записей "кухонных разговоров", ведь этот сайт на сегодняшний день лучшая трибуна талышской интеллигенции. Нас читают сотни, если не тысячи.
Итак, господа, продолжаем ждать переводы.

32 Irada  
0
Fikirləşdim ki bəlkə bu dillərdə başa düşməyə ehtiyac var.
Yunan dili
1. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.
2. καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδὼν καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν.
3. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
4. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται.
5. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,

İngilis dilinin izahli forması

1. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.
2. And when Zechari´ah saw him, he was troubled, and fear fell upon him.
3. But the angel said unto him, Fear not, Zechari´ah: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.
4. And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
5. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.


31 admin  
1
Allahverdi muallimi Irada xanimi taklif karda cumlon tarcumaj ka.Tarcuma i karan bashma naza rosnedam:

1/ Həmonə vaxt ki, Xıdo mələk bə Zəkəriyyə nozilbe, mandəbe çe buxurə ğıbonqo rostədə.

2/ Zəkəriyyə vindışe əv, bə təşviş dəşe, bərk tarse.

3/ Mələki votışe bəy: Mətars, Zəkəriyyə, mıstəcəbbe ıştı dıvo-səno; Iştı jen Elizabet zoə bəzande botı, bınəyş çəy nomi:Yəhyo.

4/ Bəvədə tı vey şo bəbeş, şoyvo bəkaş iyən vey odəmon şoy-şoy bəkan çı movardiku.

5/ Çumçıko əv (Yəhyo) xotomand bəbe Xıdo tono: penibəşome şərov-çəxır iyən co kefokə peşoməyon. Hələ inə boloədə beədə purədıl bəbe de Mığəddəsə Rufi.


1-5 6-10 11-15 ... 26-30 31-33
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus