Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2010 » Декабрь » 6 » Şair Əli Nasir: Boən çəmə milləti jiye həxi ivrədə mudafiə bıkəmon
19:18
Şair Əli Nasir: Boən çəmə milləti jiye həxi ivrədə mudafiə bıkəmon
Çəmə mısohib Respublikə Tolışə Mədəniyyəti Mərkəzi (RTMM) sədr şair Əli Nasiri.  Dı sairi RTMM-i umrujnə vəziyyəti iyən co məsəlon barədə bə sohbəti Bəşmə nəzə rosnedəmon.

- Əli Boyli, zəhməte, RTTM-i ımrujnə vəziyyəti  barədə bə çəmə        handəkəson tikəy məlumat bıdənən.

- Əvvəla, az ım imkoniku istifadə bıkəm, bə şımə handəkəson çı Xıdoku xəşəconi orzu bıkəm. Əv ki, mande çəmə Mədəniyyət Mərkəzi ımrujnə vəziyyəti, vote bəbe ki, Azərboyconədə milli məsələ ısət  ən lanqə məsələye. Nafqo ujənən  hiç nıbu AR Prezident Aparatədə iqlə dı koy məşğul bə orqan  hestbe (formalən  bıbu).  Isət əvışonən ləğv kardə. Isət tirki votənəy: "Başlı başın saxlasıne”.  Imruj  Azərboyconi  hukumət ın olkə bə dınyo bənə tırkə devləti təqdim kardə. Co  milləton hiç  bə hisobən say kardəni. Ha  milləti ğıryət heste, hınəş heste ıştəni bı ərəfədə çı məhv beyku oqəto. Umumi peqətiyədə Azərboyconədə cəmi milləton Mədəniyyət Mərkəzon iflic vəziyyətədən. Hejo bə cumlədən çəmə Mərkəz. Xıdo ıştən rəhm bıko.

- Tolışi Mədəniyyəti Mərkəz  haliyədə, ısət de çiçi məşğule?
            
 - Votımone ki, ha mılləti hınəş heste ıştəni oqəto. In devr bı olkə millətonro  iqlə imtəhanə devre. Vey odəmon qırəy  kardən ki, Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət zəife. Azən rozi. Əmmo bı olkədə jiyə co milləton vəziyyəti diyə kardeədə əmə bəpe şukr bıkəmon. Çı Tolışi movcudiyətiku  jıqo (əlbətki Tolışi Zərdusti zəmonə istisnae)  nıvıştəbə ədəbiyyotış dastədə ni. Həmişə ın-əv milləton tarıxənıvışton əçəy barədə məlumatışon doə. Əçəy ıştən alimon, ruşinfikronən bə co  milləton nıvıştəbə ədəbiyoti xıdmətışon kardə. Isət kam-kam  ıştə moə zıvonədəşonən  nıvıştəbu əvonən məydonədə ni. Əmo boy ısət əmə ıştə moə şinə zıvonədə fundamental ədəbiyot ofəyedəmon. Isət çı Tolışi  20-30  həzo kitobiku ibarət kitobonış heste. Çı kom milləti nıvıştəbə ədəbiyotış heste bəyro məhv be çı arəku şe tars ni.
 
- Şair, Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyəti rost kardero çiç karde lozime?


- Ğeydım karde ki, hiç kəsiku - nə hukumətiku, nəən beynəlxalq təşkilatonku bəmə hay ni. Tolışi həxon  bərpo kardero 6-7 manq çimi bə nav bə Respublika Prezidentiən de 1000 imza muraciətımon karde, əmo desə ısət hiç qılə cəvob ni. Imon bə cəhəndım, oxo çəmə milləti ıştə hırdənonkuən bəmə  hay ədə ni. Bıvotım ki Tolışi imkoninə zoonış ni, əv du bəbe. Tolışi nəhənqə zoonış veye, intasi ya əvon hələ tam dərəsmon bənin, yaan ki, əmə ıştə sədo bəvon rosniye zındənimon. Bı jıqo məsəlonədə bəpe həməyəvo ivrədə zu bıjəniy,  ko bıkəy.
              
- Mədəniyyət Mərkəzi  fəaliyət bəs əyalətondə çı curəe?

- Çəmə Tolışə cəmaati jimon çı vəziyətədəe ıştən yəğın zındon. Mənəvi inkişaf dı maddi inkişafi vəhdətədə bedə. Im  aksyomae ki, maddi kosib bə kəs tənbəle, mənən kosib bə kəs bədbəxt (Vay bə ruji kom millətsə mənən kosib bıbu). Çəmə camaat ısət nımardbıji vəziyətədəy. Bə vəziyətədəən inson əncəx məşğule dı harujnə jimoni tələbati fikri karde. Əmo də çətinə jimoni ujənən şukr bə Xıdo Tolışi şairon, ədəbiyotşunason nıvıştən, sati votıme ıştə hırdənon xırtəku  bıriyedən, moə zıvonədə kitobon çap kardedən. Bı proseson şeədə xususən yolə zəhmətışon heste Allahverdi Bayrami, Rabil  Abdinovi. Çəvon  fədakarəti ğeyd  nıkarde beinsofəti bəbe.
              
- Əli Boyli, bə Tolış xəlği çı muraciət karde əpiy?
                
- Çənədə imkon eqniyə bə dast, az çığıno ladəy ğeydım kardə bə həmonə imkoninə Tolışə balon muraciət kardəm: Əzizə boon, Tolışədə hiç vaxt piəçın bəni, əbıniən. Əmə bə co milləton hiç vaxt bo maddi koməqiro qıy şat nibəkamon. Iştə xırtəku bəbıremon ıştə piyəy bəkamon. Çəmə milləti əzizə avlodon, boən çimi bə peştən  bə ico milləti mənəviyyati məsələ ivrədə  fik bıdəmon, çəmə milləti jiye həxi ivrədə mudafiə bıkəmon. Hələ ki di ni!

Bəşmə həmə çı Xıdoku xəşə coni,  maddi və mənəvi dəvlətin be orzu kardəm.

Mısobibə peğətəkəs: Çarbədar

Категория: Müsahibə | Просмотров: 2154 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2 SiEm-Tete  
0
ama hozomun! angry

1 mamed  
0
Boyuk shayirlara salamlar olsun, bu dunya getdikja o da var olsun! Действительно талышская нация в праве гордится таким поэтом как Али Насир.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus