Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Май » 18 » Kıve çəmə ELİTƏ?
17:40
Kıve çəmə ELİTƏ?
"Tolışi Sədo" Sər Redaktoriko dı-se sıxan


Sıftə, de dı-se kəlmə çı ELİTƏ sıxani mahiyəti iən əçəy tarıxi barədə kali fikron bıvotəmon.

"Elitə” - çı latıni "electus”, inqilis iən fransızi "elite” sıxaniku bə əməl omə,"vıjniyəbəyon” mənə doydə. Şək ni ki, çı Xıdavandi-aləmi ha cürə ofəyon (insonon, həyvonon, pərəndon, zəmini bəşəon (məhsulon) və i.a.) dılədə ELİTƏ heste. Im ofəyon bəşədə mandə insononən ta gədimə devronko joqo bə QATon (təbəqon) paybaxş bən. Im təbəqon dılədə çı ELİTƏ məxsusi vırəş bə. Ha vemillətinə məmləkəti umummilli ELİTƏ be təki, ha millətiən (kompakt əraziədə jiə i zıvoninə etnosi) ıştə ELİTƏş bə. Tarixiku çok məlüme ki çı ZƏRDÜŞTİ dini piranə kitob bə çı AVESTA himnon iən dini mahneonku iborət bə ən ğədimə poə hisob kardə bə (müəllifışən biləvasitə ZƏRDÜŞT peyğəmbəri ıştən bə) QATon çı İRONi xəlğon dılədə təbliğəkon məhz MAQon (kahinon) bən. Tarixiku ımən çok məlüme ki, həm Zərdüşt peyğəmbəri vətən, həmən QATon təbliğəkə MAQon (çı Xıdo iən çəy Zərdüşt peyğəmbəri ideoloji ləşkəron) vətən - MİDİYƏ devləti bə və əvən ki, əsasən çəmə ısətnəki (ha dı tərəfi) TOLIŞi məhol iən çəy ətrafonış əhatə kardə. Bəbe vote ki, de bə İslam dini bə İron iən bə Arran (çəmə ısətnəki Azərbaycan) ome, bilavasitə əvon çı İRONİ ən əsas ELİTƏ hisob bən. Im elitə bəbe vote ki, 2 həzo sori (qavarən lap ve) mıddətədə nəki çı rəiyəti, həmən çı İroni hakimiyəti (çı Midiyə, Əhəmənion,Səsanion) əxlaqi-ədəbi-dini-ictimoi-siyasi-sosial və i.a. formon mıəyyənış və idorəş kardə.

Isətən çı Tolışon "Əloləmon” və co ğədimə mahneonədə həminə QATon ve rizon ıştəni nışon doydən. Əmo iqlə Xıdo şahide ki, bəçəmə ə ELİTƏ sə çiçon omənin ım dəvardə həzosoronədə ... İ tono çı Makedoniyə İsgəndəri, i tono çı ərəbon, i tono çı Miyonə Asiyəku bə İron iən bə Arran emə tırkon-monqolon-tataron həzo-həzonə həx-nohəxə zılmonku bəpeştə, ım ELİTƏ (Maqon) kəşə zilləton behisob bə. ELİTƏ i poə vitə (tılə) bə ısətnəki Hindiston, Əfqaniston, Pakiston, i poəşon bardə bə Ərəbıston, i poəşon de zü bardəşone bə Monqolıston iyən bə Çin... Bəbe vote ki, bə MAQon (bə çəmə ğədimə milləti ELİTƏ) jə bə doğ ısətən çəmə vıniku omedə... Əmo, ijən de jəqo, de bə bırüjnə rüji, çı dınyo ha kıçədə məşhür bə MAQizmi ("sipyə(belaya) Maqiya”) rişə məhz bə çəmə ə ğədimə MAQon beşe şək ni... Isətən ə MAQon əsas vəzifə insonon çı ŞƏRiku diəro karde və bə XƏYə kon dəvət kardeye, əvoni SİYO zılmotiku bə RÜŞNƏ dınyo bekardeye...Əlbəttə, ısətnəki ım Maqon missiyə bənə bə ğədimə Maqon missiyə itkəm nezən bıbo, fəğət, əvoni çətin ki ELİTƏ hisob karde bıbu...Əmo, bəzne be ki, İroni iən Hindistoni Zərdüştion dılədə çəvon ə ğədimə rişəku itkəm mandəbu...

Təbii qıləy sivol bə məydon beşedə: Bəs, ısət çəmə milləti dılədə ə ğədimə ELİTƏku hiç qılə riz, əsər-əloməton mandənin ki?! Oxo, nibəzne be ki, ısətnəki çəmə millət sof RƏİYYƏTiku ibarət bıbu?! Im sıvol əməni hələm hırdənə devronku de bə bırüjnə rüjon hejo norohotəş kardə... Əqəm dəvardə əsri 60-70-nə soronədə İronədə və 90-nə soron navədə çəmə Azərbaycanədə milli (mədəni və siyasi) Elitə bərpo karde ideya bə məydon beşüyən, əfsus bıbu ki, çəmə ve-veynə səhvon qorəm ım XƏYƏ ko niməroədə mande. Ən yolə səhvımon ım be ki, əmə bə Əhrimoni xıdmət kardə ŞƏRə ğıvvon hiyləqərə fəndon çok analiz karde nıznəmone. Isətən çı rəiyəti noməlüm rişəku beşə ə Əhrimoni şərə ğıvvon qıləy RÜŞONfikon vindeədə, əlbəsaat de dasiku omə har cürə bevəcətion kardən, əvoni qofeədə tosneşon piyedə. Əmo ijən jəqo, əmə noümi nimon, de dılsoxti peştpürimon ki, əqəm Xıdavəndi-aləm çəmə hiç nıbu rəiyyəti i poəən de bə bırüjnə ruji səğ və səlomət noğoş kardəbu, şək ni ki, ə ğədimə MAQon rüfən çəvon i poə ğəlbədə oqətəşe... İsət xəyli kamən, de anqıştə aşmardeən bıbu, çəmə milli ELİTƏ bənə astovən dınyo ve vıronədə vəşedən... Kin əvon?

Deştə XİDOpərəstəti; elmi və ictimai-siyasi səvodəti; əxlaqi, mədənyəti, zıvoni, dıli və vicdoni pokəti; de insonon (milləyətiku fərğ nıkardə) rəftori; bəştə xəlğı rişon mehkəm anqıləti; çı fani dınyo molon iən keyfonko bəpe mandeəti; de səbri, beğərəzəti, əncəx iən de həx-ədoləti ro şə və bə ısətnəki rəiyəti iən bə hakimiyəti lap cüziən bıbo təsirışon bə mücahidonin çəmə ım ELİTƏ! Çəmə xəlği conədə hıtə ə ğədimə MAQon rüf rüjbərüj bəyji bıbu, inşallah!

Hilal Məmmədov


Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1681 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus