Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2010 » Ноябрь » 26 » Milliə kamion mudafiə barədə çərçivə Konvensiya
23:03
Milliə kamion mudafiə barədə çərçivə Konvensiya
- Avropə Şurə uzvə devləton umumiə noiliyyət hisob bə idealon iyən prinsipon mudafiə karde iyən ozavzınie xatır çəvon arədə ittifoği həniyən ğoym karde çı Avropə Şurə məğsəd hisob kardə;
-çı insoni həxon iyən əsasə ozodətion mudafiə iyən bı sahədə vəziyyəti həniyən çok karde bə məğsədi rəsero qıləy vositə hisob kardə;
-1993-minnə sori oktyabrə manqi 9-də vyanadə ğəbul kardə bə çı Avropə Şurə uzvə devləton iyən hukuməton yolon bəyonnomə bə jimon dəvoniero hozı be ifadə kardə;
-ıştə ərozionədə bə milliə kamion hesti mıdofə kardero hozi bə;
-Avropə tarıxədə bə təlatumon, Avropə qitədə sobitəti, demokratikə betəhlukəti iyən əmniyətiro çı milliə kamion mudafiə mıhumə əhəmiyət kəsb karde sıbut karde etirof kardə;
-plуralistə iyən həğiğətən demokratikə cəmiyyəti bə milliə kamion mənsub bə şəxson etnikə, mədəniə, zıvonə iyən dinə ıştənəməxsusəti ancax hurmət karde ne, həmən bo ın ıştənəməxsusəti ifadə karde, nığo doe iyən ozavzınie təmin kardə şəroiti soxte vocib hisob kardə;
-mədəniə ranqrisinəti çı har qılə cəmiyyəti vılo karde ne, həniyən ozavziye mənbə iyən amil bero tolerantə iyən dialoqə şəroiti soxte vocibəti famə;
-çı tovvardə iyən ovc kardə Avropə ozavziye ancax çı devləton arədə əməkdaşətiku ne, həmən çı har qılə devləti konstitusionə iyən əroziyə bitovəti çərçivədə çəvon sərhədi dırozi bə vırəon iyən reqionon hukuməti orqanon de iyəndı əməkdaşəti əsasədə mımkun be ğəbul kardə;
-çı insonə həxon iyən əsasə ozodətion mudafiə barədə Konvensiya iyən bəy əlavə kardə bə protokolon ğəbul kardə;
-çı ibə milləton təşkiloti bəyonnoməonədə iyən çı avropadə betəhlukəti iyən əməkdaşəti muşavirə sənədonədə, əzcumlə 1990-minnə sori iyunə manqi 2-də kopenhaqenədə ğəbul kardə bə sənədədə milliə kamion mudafiə karde barədə ifadə kardə bə vəzifəon bə nəzər sə;
-de ьanuni aliəti, əroziyə bitovəti iyən devlətə suvereniteti nığo doe şərti, milliə kamion iyən bəvon mənsub bə şəxson həxon iyən ozodətion mudafiə təmin kardero riayət kardənin bə prinsipon iyən çəвonku bə nav omə vəzifəon mıəyyən kardero səhe hozı be nımoyiş kardə;
-çı milliə ğanunədəti iyən muvafiğə devlətə siyosəti əsasədə ın çərçivə Konvensiyadə təsbit kardə bə prinsipon bə jimon dəvoniero səhe hozı be nımoyiş kardovniə


Bə esətnə çərçivə konvensiya ğol kəşə Avropə Şurə uzvə devləton iyən co devləton, jintono nıvıştəyon barədə bə ray omedən:


I poə

maddə 1

Milliə kamion iyən bəvon mənsub bə şəxson həxon iyən ozodətion mudafiə çı insonə həxon beynəlxəlğə mudafiə co nıbə poəye, bı mənoədə çı beynəlxəlğə əməkdaşəti qıləy sahəye.

maddə 2

Çı ın çərçivə Konvensiya muddəaon de vicdoni iyəndı dərəse iyən de iyəndı suluk karde iyən bə devləton arədə xəymandə hamsiyəti, dustə munasibəton iyən əməkdaşəti prinsipon riayət karde şərti tətbığ kardə bedən.

maddə 3

1. Bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi ıştəni jələvon hisob karde yaən nıkarde ozod vıjnie həxış heste, jıqo vıjın yaən demi anqılbə həxon bə jimon dəvonie həmonə şəxsi bəpe bevəcə vəziyyətədə nınə.
2. Bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxs ısətnə çərçivə Konvensiyadə ğoym kardə bə prinsiponku bə nav omə həxon iyən ozodətion coylinə iyən de co kəson i vırədə oko doe bəzıne.

II poə

maddə 4

1. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi çı ğanuni vədə bərobərəti iyən ğanuni əvoni bərobər mudafiə karde təminot doedən. bıçımi гorə de milliə kamion mənsub be əsasi har cуrə çımıni-ıştəni ğədəğəne.
2. Tərəfon, zəruriə holonədə çı iğtisodiə, sosialə, siyosiə iyən mədəniə jimoni həmmə sahəonədə bə milliə kamion mənsub bə şəxson de çı əholi əsasə qrupi mənsub bə şəxson arədə təmomə iyən həğiğiə bərobərəti təşviğ kardero lozim bə tədbiron vinde bəştə ehdə peğətedən. demi əloğədə, tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson konkretə vəziyyəti lozim bə səviyyədə bə nəzər sedən.
3. Çı 2-minnə bəndi əsasədə vində bə tədbiron bənə çımıni-ıştəni akti çı nəzəriku dəvoniə bedənin.

maddə 5

1. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson ıştə mədəniyyəti nığo doe iyən ozavzınie, həmçinin, ıştə ıştənəməxsusəti əsasə elementon, məhz: dini, zıvoni, ənənəon iyən mədəniə irsi nığo doe təmin kardə şəroiti soxte bəştə ehdə peğətedən.
2. Bə ıştə umumiə inteгrasiya siyosəti dəvonie sahədə ğəbul kardə bə tədbiron de xələl nıvarde şərti, tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson bə çəvon irodə vəynə (əleyh) əvoni assimilyasiya karde məğsədədə bə har qılə siyosiə iyən əməlinə hərəkəton nıkarde bəştə ehdə peğətedən iyən həmonə şəxson jələvonə assimilyasiyaku mudafiə kardedən.


maddə 6

1. Tərəfon çı mədəniyyəton arədə tolerantəti rufi iyən dialoqi təşviğ bəkarden, həmçinin etnikə, mədəniə, zıvonə yaən dinə mənsubiyyətiku bə şıkırə nıbə, çəvon ərozionədə jiə həmmə şəxson arədə, əzcumlə çı təhsili, mədəniyyəti iyən informasiya vasitəon sahədə bə iyəndı hurməti iyəndı dərəse iyən de iyəndı əməkdaşəti karde səbəb bero səmərəynə tədbiron bəsoxten.
 2. Tərəfon bəştə etnikə, mədəniə, zıvonə yaən dinə mənsubiyyəti qorə çı tarslarzi iyən çımıni-ıştəni akton, dışmenəti yaən zılmi obyekt be zınə şəxson mudafiə kardero qərək bə həmmə tədbiron vinde bəştə ehdə peğətedən.

maddə 7

Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi dincə yığnəğon ozodəti iyən cəmiyyəton ozodəti, ıştə ray ifadə karde ozodəti iyən fikirə, vicdonə iyən dinə ozodəti həxi hurmət karde təmin kardedən.

maddə 8

Tərəfon bə dinə kamion mənsub bə har qılə şəxsi oj-oji ıştə dini etiğodi karde yaən etiğodi ifadə karde həxi, həmçinin dinə muəssisəon, təşkiloton iyən cəmiyyəton soxte həxi etirof karde bəştə ehdə peğətedən.

maddə 9

1. Tərəfon be devlətə orqanon mıdoxilə iyən сərhədonku bə şıkırə nıbə, bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi çı kami zıvonədə har qılə ray iyən informasiya yaən ideyaon se iyən əy bə iyəndı doe ozodəti bəçəy ıştə fikiri ifadə karde ozodəti daxıl be ğəbul karde bəştə ehdə peğətedən. huğoğə sistemon çərçivədə tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson bə informasiya vasitəon soyb be sahədə bə çımıni-ıştəni mərуz nımande təmin bəkarden.
2. 1-minnə bənd be hiç qılə çımıni-ıştəni iyən obyektivə meyaron əsasədə bo radio doemonon, sədosimo doemonon yaən kino muəssisəon rısxətə rejim tətbıь kardero bə tərəfon mane bedəni.
3. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson çapə nəşron baste iyən çəvonədə oko doe mane bedənin. əvon radio, televiziya doemoni həxon əsasi çərçivədə mumkun bə həddədə iyən çı maddə 1-minnə bəndi ğaydəon bə nəzər se çərçivədə bə milliə kamion mənsub bə şəxson ıştə informasiya vasitəon soxte iyən çəvonədə oko doe imkoni təmin kardedən.
4. Iştə huğoğə sistemon çərçivədə tərəfon de tolerantəti iyən mədəniə pluralizmi təşviğ karde məğsədi, bə milliə kamion mənsub bə şəxson bə informasiya vasitəon dast rəse hoston kardero loziminə tədbiron vindedən.


maddə 10

1. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi ıştə şəxsiə jimonədə iyən ictimoiyə vırəonədə ıştə zıvoni şifohi iyən nıvışte ğaydədə ozod iyən bemaneə oko doe həxi ğəbul karde bəştə ehdə peğətedən.
2. Bə milliə kamion mənsub bə şəxson ənəhoy yaən ənənəviə jiə coğrafiə rəyononədə, ehanə həmonə şəxson xahiş kardedənbu iyən jəqo xahişon bə realə tələbaton cəvob doedənbu, tərəfon imkon bə səviyyədə çı kamion zıvoni çı həmonə şəxson ıştən arədə iyən çəvon de inzibatiə orqanon mınosibotonədə oko doe təmin kardero hərəkət bəkarden.
3. Tərəfon bə miлliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi çəy həbs karde səbəbon, bəy təğdım kardə bə ittihomon xarakteri iyən səbəbon barədə ən kırtə muddəatədə çəy sərəsə zıvonədə informasiya se, həmçinin çəy bı zıvonədə ıştəni mudafiə karde, bımədə lozim bə dilmoci koməqi bepуl se həxi təmin karde bəştə ehdə peğətedən.

maddə 11

1. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi bı zıvonədə ıştə fəmiliyə, nomi iyən pıə nomi oko doe, həmçinin de çəvon huğoğə sistemon umjənə tisbirədə əvoni rəsmən etirof karde həxi ğəbul karde bəştə ehdə peğətedən.
2. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi çı məxloği çəşəvədə ıştə kami zıvonədə levhəon, nıvıştəyon iyən co şəxsiə informasiyaon ehaşte həxi zıne bəştə ehdə peğətedən.
3. Bə milliə kamion mənsub bə ənəhoy odəmi ənənəviə jiə rəyononədə, ıştə huğoğə sistemon çərçivədə, de zərurət beədə de co devləton soziş basteən daxıl be şərti, tərəfon bə konkretə şəroiti umjənə şikilədə, ehanə bə jəqo informasiya zərurət hestebu, ənənəviə vırə nomon, kuçə nomon iyən co topoqrafikə informasiyaon bo məxloğiro həmən çı kami zıvonədə nıvışte təmin kardedən.
 
maddə 12

1. Tərəfon zərurət beədə de həm ıştə milliə kamion, həmən çı əholi əsasə qrupi mədəniyyəti, tarıxi, zıvoni iyən dini omute məğsədi təhsilə iyən elmiə tədğığaton sahədə tədbiron soxtedən.
2. Bı kontekstədə tərəfon əzcumlə bo muəllimon hozı karde iyən məktəbə dərsəvonon hozı kardero qərək bə şəroit soxtedən, həmçinin çı co-co icmaon şoqirdon iyən muəllimon arədə əlağəon ovc kardoniedən.
3. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson həmmə səviйyəonədə təhsil se hoston kardero bərobərə imkonon təmin karde bəştə ehdə peğətedən.

maddə 13

1. Iştə təhsilə sistemon çərçivədə tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson təhsil se iyən mutəxəssis hozı karde sahədə ıştə xususinə muəssisəon soxte iyən bəvon yolyəti karde həxi etirof kardedən.
2. In həxi bə jimon dəvonie çı tərəfon vədə hiç qılə maliyyə ehdəmon noedəni.

maddə 14

1. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxsi ıştə zıvoni omute həxi etirof karde bəştə ehdə peğətedən.
2. Bə milliə kamion mənsub bə şəxson ənəhoy yaən ənənəvi jiə coğrafiə rəyononədə, bımi zəruriə tələbat bə holonədə, tərəfon imkon bə vırədə iyən ıştə təhsilə sistemon çərçivədə bı milliə kamion mənsub bə şəxson ıştə zıvoni omute iyən bı zıvonədə təhsil sero zəruriə imkoni təmin karde bəştə ehdə peğətedən.
3. Çı ın maddə 2-minnə bənd jıqo bə jimon dəvoniə bedə ki, əv bə rəsmiyə zıvoni tədrisi iyən bə zıvonədə dərs dəvonie xələl nıvə.


maddə 15

Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson mədəniə, ictimaiə iyən iğtisodiə jimonədə, həmçinin əzcumlə bəvon aid bə məsələonədə devlətə koonədə səmərəynə iştirok kardero loziminə şəroit soxte bəştə ehdə peğətedən.

maddə 16

Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson jiə har qılə coğrafiə rəyonədə çı əholi soxtemonə tərkibi dəqiş kardə, demiən bə bı çərçivə Konvensiyadə nıvıştə bə prinsiponku bə nav omə həxon iyən ozodətion xələl varde məğsədədə bə tədbiron soxteku dast kəşedən.

maddə 17

1. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson de çı co devləti əroziədə jiə, əzcumlə de deyəvon eyzənə mədəniə, zıvonə yaən dinə umumiə etnikə mənsubiyyətinə yaən mədəniə irsinə odəmon sərhədi dırozi ozod iyən dincə əlağəon soxte iyən oqəte həxi bə vırə rosnie mane nıbe bəştə ehdə peğətedən.
2. Tərəfon bə milliə kamion mənsub bə şəxson həm milliə, həmən beynəlxəlğə səviyyəonədə çı ni-hukumətə təşkilaton fəaliyyətədə iştirok karde həxi bə vırə rosnie mane nıbe bəştə ehdə peğətedən.

maddə 18

1. Bə həmrəğə milliə kamion mənsub bə şəxson mudafiə təmin kardero tərəfon zərurət bə holonədə de co devləton, həmçinin de hamsiyə devləton dıtərəfinə iyən vetərəfinə sozişon dəbastero hərəkət karde bəştə ehdə peğətedən.
2. Tərəfon həmrəğə holonədə çı sərhədi dırozi əməkdaşəti ovc kardero tədbiron soxtedən.

maddə 19

Tərəfon bə ısətnə çərçivə Konvensiyadə nəzərədə qətə bə prinsipon riayət karde iyən əvoni bə vırə rosnie bəşdə ehdə peğətedən. ın vaxt əvon ancax beynəlxəlğə huğoğə sənədonədə, əzcumlə insonə həxon iyən əsasə ozodətion mudafiə barədə Konvensiyadə nəzərədə qətə bə məhdudiyyəton iyən bə dumo oqardəyon, ıştənən nişon doə prinsiponku bə naв omə həxon iyən ozodətion aid bə dərəcədə vinde bəzınen.


III poə

maddə 20


Esətnə çərçivə Konvensiyadə ifadə kardə bə prinsiponku bə nav omə həxon iyən ozodətion bə jimon dəvoniyeədə bə milliə kamion mənsub bə har qılə şəxs bə milliə ğanunədəti riayət kardedə iyən bə co şəxson, əzcumlə bə əholi əsasə qrupi yaən bə co milliə kamion mənsub bə şəxson həxon hurmət kardedə.

maddə 21

Isətnə çərçivə konvensiyadə bə hiç qılə ğaydə bə konsə şəxsi beynəlxəlğə huğуği əsasi təşkil kardə prinsipon, əzcumlə çı devləton suverenə bərobərəti, ərozi bitovəti iyən siyasiə mustəğıləti prinsipon zid bə har qılə fəoliyyəti yaən hərəkəti karde zıne ğəzinə şərh karde əbıni.
 
maddə 22

Isətnə çərçivə Konvensiya hiç qılə ğaydə çı tərəfon konsə qıləy ğanunədəti yaən çı mığovilə bastə tərəfi iştirok kardə har qılə co Konvensiya əsasədə ğəbul kardə insonə həxon iyən co əsasə ozodətion konsə qıləy bə kam karde yaənki bənə kam karde ğəzinə şərh karde əbıni.

maddə 23

Isətnə çərçivə Konvensiyadə nəzərədə qətə bə prinsiponku bə nav omə həxon iyən ozodətion çı insoni həxon iyən əsasə ozodətion mudafiə barədə Konvensiya iyən bəy əlavə kardə bə protokolon predmet bə iyəndı səpe eqıniyə həmrəğə mцddəaon, oxonə sənədədə çoknəy, jəğo dərəse qərəke.


IV poə

maddə 24


1. Çı tərəfon ısətnə çərçivə Konvensiya bə vırə rosnie səpe nəzorəti Avropə Şurə Naziron Komitə kardedə.
2. Çı Avropə Şurə uzv nıbə tərəfon ısətnə çərçivə Konvensiya implementasiya mexanizmonədə muəyyən bə de co şərton əsasədə iştirok kardedən.

maddə 25

1. Isətnə çərçivə Konvensiya bə tərəfon har qılə munasibətədə bə ğıvvə penışte bəpeşt i sori dılədə həmonə tərəf Konvensiyadə nıvıştə bə prinsipon bə vırə rosniero ğəbul kardə bə ğanunədətiə tədbiron iyən co tədbiron barədə bə Avropə Şurə yolə katibi mıfəssələ məlumot doedə.
2. Peş bımi har qılə tərəf mutəmadi iyəн çı naziron komitəku bı barədə xahiş daxil beədə ısətnə çərçivə Konvensiya bə vırə rosnie barədə har qılə məlumoti bə yolə katibi doedə.
3. Yolə katib de ısətnə maddə şərton həmrəğə ğaydədə bəy doə bə məlumaton bə Naziron Komitə vığandedə.

maddə 26

1. Naziron Komitə çı har qılə tərəfi ısətnə çərçivə Konvensiyadə nıvıştə bə prinsipon bə vırə rosnie qorə vində adekvatə tədbiron ğıymət doeədə milliə kamion mudafiə sahədə ve səriştəş bə mutəxəssisonədə tumo kardə bə məşvərətə komitəku koməq sedə.
2. In məşvərətə komitə tərkibi iyən əçəy ko prosedura ısətnə çərçivə Konvensiya bə ğıvvə penışte bəpeşt i sori dılədə Naziron Komitə muəyyən kardedə.

V poə

maddə 27


Isətnə çərçivə Konvensiya bo Avropə Şurə uzvə devləton ğol kəşero oje. Konvensiya iyən de tosə bə ğıvvə peneştə ruji Naziron Komitə dəvət kardə bo co devlətonroən ğol kəşero oje. Konvensiya bəpe ratifikasiya kardə bıbu, ğəbul kardə bıbu, bəqəm kardə bıbu. Ratifikasiya, ğəbul, bəqəm kardə be barədə sənədon bo oğətero bə Avropə Şurə yolə katibi doedən.

maddə 28

1. Isətnə çərçivə Konvensiya bə Avropə Şurə uzvə 12 qılə devlət bə 27-minnə maddə normaon əsasədə ın Konvensiya dəbaste ray doə rujiku se manq dəvardə bəpeşt omə manqi iminə rujiku bə ğıvvə penıştedə.
2. Çımi bəpeşt ısətnə çərçivə Konvensiya dəbaste rozi bə har qılə devlətiro Konvensiya əçəy ratifikasiya karde, ğəbul karde iyən bəqəm karde bərədə sənədon bo oqəte doə rujiku se manq dəvardə bəpeşt omə manqi iminnə rujiku bə ğıvvə penıştedə.

maddə 29

1. Isətnə çərçivə Konvensiya bə ğıvvə penışte iyən de tərəfon məsləhət karde bəpeşt Avropə Şurə Naziron Komitə çı Avropə Şurə nizamnamə 20-minnə maddə «d» bəndədə nəzərədə qətə bə ğaydədə, de veə sədo ğəbul kardə bə ğərori, bə Avropə Şurə uzv nıbə, bə ısətnə Konvensiya 27-minnə maddə həmrəğ bəy ğol kəşe dəvət sə, əmma hələ ğol nıkəşə devləton iyən çı Avropə Şurə uzv nıbə har qılə co devləti ısətnə çərçivə Konvensiya umuj be təklif karde bəzıne.
2. Bəy umuj bə har qılə devlətiro çərçivə Konvensiya umuj be barədə sənədon oğətero bə Avropə Şurə yolə katibi doeku se manq bəpeşt omə manqi iku bə ğıvvə penıştedə.

maddə 30

1. Har qılə devlət ğol kəşe devrədə iyən ratifikasiya karde, ğəbul karde, bəqəm karde iyən umuj be barədə sənədon bo oğətero doeədə bə kom ərozi yaənki ərozion barədə, bə çəvon qorə ki, əv beynəlxəlğə munasibətonədə məsuliyət kırniedə, bəvonədə ki, ısətnə çərçivə Konvensiya zuədəy, bı barədə ğeyd karde bəzıne.
2. Peşo har qılə devlət kon vaxtədə bıpiyoşe, bəvədə bə Avropə şцrə yolə katibi de ərizə kardə muraciətədə ısətnə çərçivə Konvensiya bəştə co ərozionən şamil karde bəzıne. ısətnə çərçivə Konvensiya bı joğo əroziədə yolə katib ərizə seku se manq bəpeşt omə manqi iku bə ğıvvə penıştedə.
3. Çı sıftənə dı qılə bəndi əsasədə har qılə ərozi barədə doə bə har qılə ərizə de yolə katibi xəbə karde şərti bə dumo peqəte bəbe. Həmonə ğəror çı yolə katibi xəbə kardeyku se manq bəpeşt omə manqi iku bə ğıvvə penıştedə.

maddə 31

1. Har qılə tərəf har vaxti bə Avropə Şurə yolə katibi de xəbə kardə nıvıştəy məktubi ısətnə çərçivə Konvensiya denonsasiya karde bəzıne.
2. Joğo denonsasiya bı barədə xəbə kardə məktubi çı yolə katibi seku şəş manq bəpeşt omə manqi iku bə ğıvvə penıştedə.

maddə 32

Çı Avropə Şurə yolə katib bə Avropə Şurə uzvə devləton, ısətnə çərçivə Konvensiya ğol kəşə co devləton, bəy umuj bə həmmə devləton jinə məlumoton xəbə doedə:
  1) har qılə ğol kəşe barədə;
  2) har qılə ratifikasiya karde, ğəbul karde, bəqəm karde, umuj be barədə sənədi bo oqəte doe barədə;
   3) ısətnə çərçivə Konvensiya 28, 29, 30-minnə maddəon əsasədə əçəy bə ğıvvə penışte barədə har qılə tarıxi barədə;
   4) ısətnə çərçivə Konvensiya barədə har qılə co hərəkəti, xəbərdorəti iyən məlumoti barədə.Jintono lozim bə ğaydədə vəkil hisob kardə bə ğol əkəşon bə ısətnə çərçivə Konvensiya umuj be təsdığ kardero bəy ğol kəşedən.
1995-minnə sori fevralə manqi 1-minnə ruji Strasborqədə inqilis iyən fransızə zıvononədə hozı kardə bə har dı qılə mətn i autentikədən, cəmi i qılə nуsxədə bə Avropə Şurə arxiv bo oğətero doə bən. Avropə Şurə yolə katib ıştə təsdığ kardə surəton bə Avropə Şurə har qılə uzvi iyən ısətnə çərçivə Konvensiya ğol kəşə yaənki bəy umuj bero dəvət kardə bə har qılə devlətonro vığandedə.


Layihə Insoni Haxon Mudafiə Təşhkilati tərafo bino bə.
  Layihə rəhbər Zalihə Tahirova
  Tərcuməkə Ataxan Əbilov
  Konvensiya rəsmi mətn əncəx ingilis iyan firanğ zivonədən, tərcumon rəsmi hisob bedənin, məlumatə xarakter kəsb kardedən.  
  Boku - 2004
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1339 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə