Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Май » 18 » Sərraf Babayev: Əmə əncəx dərsədə bə tırki qəp jəy məcbur bimon, bə beton beşə cəğın ıştə inə zıvonədə qəp əjənimon
18:11
Sərraf Babayev: Əmə əncəx dərsədə bə tırki qəp jəy məcbur bimon, bə beton beşə cəğın ıştə inə zıvonədə qəp əjənimon
Co kişvərondə (məmləkətondə) jiə həmmilləton

Çəmə ısənəki müsahib hal-hazırədə deştə xıyzoni ico çı Almaniyə Koln şəhərədə jiə Sərraf Hətəmi zoə Babayeve.

Sərraf Babayev 6 mart 1952-nə sorədə Masali rəyoni Kolaton diədə moəku bə. Iştə di məktəbi sə kardeku peş bə Bakı Yeyinti-Sənaye texnikumi qəbul bə. Urisyəti Kalininqrad oblastədə əsgərəti kardeko peş i mıddət ıştə vətənədə jiə. Əmo bəştə sənəti aid munasib ko pəydo nıkarde qorəm 1978-nə sorədə bə Orusyəti Altay vilayəti küçış kardə. 1980-nə sorədə bə milis sistemi dəşə və 1985-1988 –də Barnauli huquq-milis məktəbi səş kardə. 1997-nə sorədə de mayor rutbə bə pensiyə beşə.

Sərraf Babayev 1980-nə sori, Orusyətədə jiə, əslış alman (çı Ekatrinə vaxtədə bə Ürusyət Almaniyəko mohacirət kardəbə almanon nəsliko) bə de kinə - Mariyə Aleksandrovna Zülsbaxi xıyzonış ofəyə. Çəvon 3 qıləym əğılışon hese: Elvirə (1981 təv.), Rəfael (1982 təv.), Yeseniyə (1985 təv.). 2001-nə sorədə Alməniyədə jiə xışəvandon dəvətinə əvon deştə xıyzoni ico bə Almaniyə Koln şəhəri küç kardən. Həminə şəhərədə Elvirə sosiol-pedaqoqika, Rəfael Dizayn Akademiyə, Yeseniyə kosmetoloq ixtisasi sə kardən və isətən deştə sənəti məşğulin. Elvirə bə şü şə, Rəfael iən Yeseniyə subayin. Sərraf boli nəvə soybe. Nəvəş nomən Sofiyəye...

Çı Sərraf boliko ım məlümaton zıneko peş, de kali co sualon bəy müraciətomon karde və çəmə ım mosahibə bə handəkəson nəzə rosnedəmon...


- Sərraf boli, bə "Tolışi Sədo” xəş oməyon. Zəhməte, dı-se kəlmə bə Almaniyə küç karde səbəbon həxədə bəmə nəql bıkənən...

- Xəşə con bıbənən. Vallə, ımən çəmə qıləy tale be ki, SSRİ vılo be ko peş, çəy ha tono – pidə Ürusyət bıbo, ya çəmə Azərboycon, harco vəzyət şuluğ be. Bo dinc-dinci jiye iən ruzi ğəzənc kardeyo nə vətəndə, nəən Orusyətədə gıləy sabitzəmin nıbe qorəm, xəyli no-peğətiko peş, 2001-nə sorədə bə Almaniye Koln şəhəri küç karde bə qərar omemon...

- Bəs, çı əcəb bə Almaniyə küç kardeədə fikon nıkarde ki əyoən tojə ko-bə pəydo karde və de xıyzoni – de əğılon bə tojə jimoni pemujye (adaptasiyə be) hoston əbıni?

- Əlbəttə ki noğəybədə (iberdəm) bə co kişvəri pemujye çətin be fik kardəbimon. Əmo, səhih zındəbimon ki ə kişvərədə tıni nə be kə, nəən be ruzi onibəğaten. Vırəye bıvıtım, ə ruji (9 may ərəfədə) televiziyədə çı Ürustəti qıləy viloyətədə jiə müharibə qəhrəmani-veterani miskinə kə-bə və jie şəraiti vindeədə lap bə dəhşət omim. Oyo-Almaniyədə jiə ən adi müharibə veteraniyoən həni Xido zındə, kom çokə şəraiton ofəyəşon kardəni...

- Sərraf boli, şımə isət çı Almaniyə vətandaşin?

- Həmro iən əğlon çı Almaniyə, az sıvoy Almaniyə, həmən çı Ürusyəti vətəndaşim.

- Əğlon ıştə dədə-bobo yurdədə bən ya ne? Iştə dədə milləti – Tolışon həxədə məlumatışon heste ya ne? Iştəni əsos kom milləti nümoyandon hisob kardən?

- Əğlon hələm qədəli beədə Tolışədə çand kərəm bən. Əmo, ve təsüf bıbu ki, ım oxonə 20 sorədə Vətənədə be imkonımon bəni. Əlbəttə ki, ıştə dədə-bobo milləti həxədə xəbəşon heste, əmo çiç bıkəmon ki hırdənətiko Oruson, peşoən Nemeson ətrof mühüti təsir bəvon ve bə, nəki çəmə milli təsir... Bə qıy qətdəm ki, əvon bə üruson mentaletiteti vey nezin, nəki bə nemesi ya bə Tolışi...İjən de jəqo, 1989-nə sorədə çı SSRİ siyahise prosesondə az çəmə 4 kəsi (az iən əğlon) rəsmən Tolışomon doy nıvışte (həmro – "alman” nıvıştışe).

- Almanon bəştə milləti zıvoni-dialekton, tarıx-mədənyəti münasibət çoknəye?

- Məktəbiko qətə bə ali təhsili harco ıştə milləti milli mədənyəti və tarıxi çok və obyektiv omutdən və təblığ kardən. Hətta bəştə çand cürə ləhconən de yolə hürməti diəkardən, bəyəndı rışxənd qətdənin. Məsələn, oyo çəmə jiə Koln şəhəri almanon məxsusi ləhcəş heste.

- Bə "Tolışi Sədo” handəkəson, bəştə vətəni çı Almaniyəko çı sıxanonon heste?

- Çəmə dədə-nənon hələm ponə əsri 30-nə sorondə Tolışiədə handəşone, kitobomon, qəzetmon beşə, təsüf bıbo ki nimə əsriko ve ijən bımi tamarzumon mande, kitob-qəzet dəmande... Şükür bə Xıdo, ıjən çəmə milləti Sədo beşedə, bı roədə bə qəzeti bekardəkəson, əvi handəkəson oğoron orzu kardəmon. Az ıştənən çı qəzeti ha tojə numrə de intizori çəş kardəm və internetdə handəm. Çımı bə Tolışon məslət ıme ki, hıç nıbo ıştə kişvərədə (ısət bıvtəmon əmə xəyli didərgimon egınyə çı Vətəniko, çəy adət-ənənənko), dionədə ım zıvoni noğo bıkən, de əğlon ıştə inə zıvonədə qəp bıjənon...Düzi ım nezonədə bəştə di – bə Kulətun şeədə iən co tolışə diondə beədə çı qədə əğlon veynini tırkiədə qəpəjə vindeədə xəyli norohət bim, oxo, əmə bə məktəb şeədə jıqo nıbe – əncəx məktəbədə, dərsədə ım zıvondə qəpəjənimon, bə benton beşəcəğın ıştə inə zıvondə sıxan əkəmon... Bı roədə çı "Tolışi Sədo” pioən ve yolə məsylyət və vəzifon egındə... Əve, həm bəşmə, həmə bə milləti co ğeyrətmandon oğoron orzu kardəm... Xıdo ıştən çəmə milləti hifz bıkə.


Materiali hozoş karde: Çarbədar
 

Категория: Müsahibə | Просмотров: 2304 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus