Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Январь » 15 » “Tolışi Sədo” - “haftəlığ (haftəyonə) qəzet” bıbo ya ne?
22:22
“Tolışi Sədo” - “haftəlığ (haftəyonə) qəzet” bıbo ya ne?
Şək ni ki ha ğeyrətmandə tolış bı sovoli cəvobədə bəvote ki, - "bəs boçiən nıbo oxo, məğəm lap ha ruj dərc bə kali co zıvoninə mətbuatonko ocizimon?!”.

Əmənən bı fikədəmon... Düzi, "Tolışi Sədo” qəzeti redaksiyədə ənnə materialon qırdə bən ki, lap ha rujən ım qəzeti nəşr karde bəbe, əmma... Əmma, ım "əmma” bə maliyyə problemi anqıl beən sırr ni. Imən boşməno həni oşkoye ki, bə çəmə qəzeti nə hükumət qıləy dəstək bədo, nəən çəmə kali ərbobə tolışon bımi hınə bəkan... Xıdo nıkə, şayəd, kənokoən (co məmləkətonko) 1 kopiq pül boy, həni ə kali milli təxribatə hazırlığə komtonədə da tominə istintaqə kon okarde bəznen ki, bəs, "ımon çı filon olkə casusin”...

Co tərəfo, əğəm konkret kionsə (məsələn, lap ısətnəki iqtidori hukumət ya gıləy ərbob) çəmə maliyyə problemon bəştə qiy peğətı, əmənən rə-di məcbur bəmendemon ki de çəvon "zəkəzinə həvo” raxs bıkəmon...

Ha, mandə iqləm, ən həlolə, bə Xıdoən ən xoşə omə ro – deştə kollektivə zəhməti zü ım qəzeti bekarde...Əve, əğəm ha ğeyrətmandə tolış bə Xıdo roədə nəzədə qətə ıştə nəziri i poə bə "Tolışi Sədo” beşe sərf bıkə, bəvədə əvi lap bə "harujnə qəzet”i peqordıne bəznemon, inşalla! Həmməən ico bə qəzeti sohib bebəşemon. İco şoy-voyəti, ico dardi-dıl bəkamon...

Çı zolımə işğalçion həxsız siyasəti nəticədə bə Azərbaycan-İroni maftilon dırozi dı poə paybaxş bə xəlği milli mədənyəti,tarıxi,zıvoni, adət-ənənon iən çəmə cənnəti-məkani problemon ico omutəmon, ico noğo və təbliğ bəkamon. Bə Urisyət, Avropa, Amerikə və i.a. ğəribə məmləkəton hicrət kardə tolışon dard-səronən ıco mızakirə bəkamon... Həni fik əkənimon ki çəmə nıvşıtəyon bə kiysə, bə kom davləti rejimi sohibonsə xoş bome ya ne, "Tolışi Sədo” deştə OZODƏTİ iən XOŞBƏXTƏTİ bə ve-veylə mətbuatonən nımonə bəbe, inşalla! Rəhməttiğ M.Ə.Rəsulzadə vıtəynə, "ə millət, ə məmləkət ozode ki, əçey mətbuatışən ozod və xoşbəxte!”.

Əlbəttə, şək ni ki çı "Tolışi Sədo” mütəmadi nəşriko və əçey bəpeədə qeyd bə məzmuninə cürəbəcürə marağinə nıvıştəyonko peş, ijən kali pıxə-bədxohə komiton ya insonon bəçəmə unvoni saqləm şər-behtonon bəğanden, əməni ijən niməroədə oğate cəhd bəkan, əmma, əmə deşmə zü ico HƏXə royko ğət bə dumo onibəqardemon inşalla! Xıdo roədə bardəbə ha koədəən ƏV ıştən bəmə peşt bəbe, inşalla!

Ğəzeti mıxtəlif ləhcən (dialekton) be həxədəən ve norohət be lozim ni, hələm ki sıvoy (ğərəz) texniki islahon, bə ənvışton nıvıştəyon dast əjənimon. Peştepuremon ki i ruj ıştə umumi ədəbi zıvoni ofəyə kardeko peş, ın problemən avtomatik formədə miynəko bebəşe. Bımiyo xəyli vaxt, səbr, deyəndı bə kompromis şe və i.a. nyuanson tələb bedən... Şəxsən az, bənə redaktori, boştə nıvıştəyono əsos ləhcə ıştə moədi - Ostoro rəyoni Tanqəru ləhcə ne, Lankoni dialekti əsas peğətdəm. Vaxtinə rəhməttığ Zülfüqar Əhmədzadəən ıştə nıvıştəyonədə Pensə (Tanqəru hamsuə) di ne, Lankoni ləhcə əsas peğətəşbe. Kakalos diko bə rəhməttığ Əhəd Muxtarən jəqo..Əlbəttə, sıxan ni ki, əvon ıştə nıvıştəyonədə Ostoroədə oko doəbə kali sıxanonən (məsələn, hırdən (əğil), tıle (vite), üyə (moğnə), bi (bib), külok (voş) və i.a.) və "ü” hərfiən paralel formədə istifodə kardəşone...

Əve ki, ey çəmə əzizə handəkəson, oyoən hiç norohət be lozim ni, qəzet – çəmə həmməyon şinə-şəkə ləhcon həm noğo və həmən mütəmadi şiklədə analiz bəka. İnşalla, i ruj ıştə umumi ədəbi zıvoni forməən ico qəbul bəkamon! Bə Xıdo dıvo bıkəmon ki, ım nezonədə "Tolışi Ənvışton İəti” təşkilati ofəyə bıkəmon və bıdə ım təşkilati iminə vəzifəən ım problemi muzakirə karde bıbo!

Xıdo bı mıbarəkə roədə bəşmə həmməyon komək bıbo!

Hilal Məmmədov,
"Tolışi Sədo" qəzeti yolə redaktor

Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1443 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?