Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Январь » 15
Mərhum generalın vəfatının ildönümünə ithaf olunur

Azərbaycanın tanınmış, cəsur, cəngavər və mərd sərkərdəsi, general Zadir Rzayev haqqında danışmaq mənim üçün nə qədər çətin olsa da, bir o qədər sevindiricidir. Sirr deyil ki, göyə iynə atsan Azərbaycanda bir generalın üstünə düşər. Zadir Rzayev isə general rütbəsini (19 oktyabr 1992-ci ildə) səngərdə vuruşa-vuruşa qazandı. Azərbaycanda belə bir səadət Həzi Aslanovdan sonra bəlkə də hələ heç kimə qismət olmamışdır.

Mənim Zadirlə dostluğum uşaq vaxtlarından olmuşdur. Dostluğumun əsas səbəbi, bizim babalarımızın və atalarımızın dost olması ilə əlaqədar idi. Onların evləri Şüruk kəndində, bizimki isə həmin kənddən 3 km aralıda, Yuxarı Nüvədi kəndində yerləşirdi. Bizim uşaqlı ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 3274 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

Tolışi Folklor

Qıləy hest be, qıləy ni be, ğədimə əyyomonədə iqlə Tolışə diko qıləy vəyu jiydəbe. In vəyü ham ıştə ğəşənğəti, haman ıştə ağli, əxlaqi-isməti ve məşhur be. Əyko əxtə məhbübəti, həyo-abur hest be ki, vindəkəson əy Xıdavandi-aləmi insoni simoədə bə Tolışə zəmin vığandə mələk hisob kardəbin.

Bə Tolışoston əvəsor oməbe. Kül-çoşanbə, Nəvüzə idon dəvone bəpeştə divojon hiyonədə, tükonədə deştə koon məşğul bin. Vəyü həsı, həsuə iyən şüə həmmə kəyko şəbin. Əv yali (cayli) mandəbe. Kə koonoş qırd oroxni. Hələ bə çoştə ve mandəbe. Vəyü fik kaşe ki, de tosə k ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1510 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

Первая  же  страница очередного номера газеты «Толыши Садо» начинается с заметкой  главного редактора Гилала Мамедова под названием «Быть ли  «Толыши Садо» «еженедельной» или нет?», где автор анализирует   все имеющие  место проблемы с опубликованием очередных номеров. 

«Конечно, каждый из нас мечтает  не только о «еженедельном», но, и о  «ежедневном» газеты талышей.  А это связано с материальными затруднениями. Очевидно, что ни власти, ни талышские бизнесмены  не будет помогать нам в этом деле, кроме как собственные силы своих читателей.  И поэтому, пусть каждый из Вас, экономив несколько копеек из своих доходов, пусть поможет опубликованию своей газеты, почувствовав от  этог ... Читать дальше »
Категория: Голос Талыша | Просмотров: 1263 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

Ponə sori aprelə mangədə çəmə millət  ıştə qiləy  yolə zoəşən qinış karde – Qəhrəmanov Davlət Muslimi zoə.

"Toloşi Sədo” qəzeti ımsornəki fevral nomrədə dərc bıə "Azi Aslanov - General Şimon” oçerkədə Davlətə mamu həxədə xəyli məlumat doəmonbe. Bilavasitə əçey zəhmətbe ki, bəmə iyən bə dınyo Həzi Aslanovi həxədə ve marağinə fakton oşko be. Bə Davlət mamu qəzeti im tojə beşə nomrə rosneədə, iyən əv ə risalə handeyədə  ıştə çəşə arsonış ogəte zinəşnıbe.Əlbəsahət ıştə diko - Ostoro rəyoni Şiəkaniko bəmə zanqış kardəbe ki, bəs, "az ım nıvıştəyon handeko si bedənim və şıməko ve xaiş kardəm ki im oçerki çı uruson qazetonədəən çap bıkən, bıdə həmmə insonon bıznon ki, Həzi  kom dərəcədə toloşi zoə toloşebən”. Peşo, bəmə vı ... Читать дальше »
Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1872 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

Из писем читателей «Толыши Садо»

Дорогой «Толыши Садо»!

Пишет Вам Мирза Гасимов из Эстонии. Я родился 10 января 1995 года в г. Таллинн – столице этой небольшой европейской страны. Родители мои родом из Астаринского (Осторо) района Азербайджана, а именно отец из Селекерана (Селакон), а мама из Арчивана (Арчон). Наш город славится многонациональностью: наряду с местными, здесь проживают представители очень многих национальностей, в т.ч. более 150 талышских семей. Представители этих национальностей создают свои культурные общества в составе Международного Со ... Читать дальше »
Категория: Голос Талыша | Просмотров: 2239 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (1)

Şək ni ki ha ğeyrətmandə tolış bı sovoli cəvobədə bəvote ki, - "bəs boçiən nıbo oxo, məğəm lap ha ruj dərc bə kali co zıvoninə mətbuatonko ocizimon?!”.

Əmənən bı fikədəmon... Düzi, "Tolışi Sədo” qəzeti redaksiyədə ənnə materialon qırdə bən ki, lap ha rujən ım qəzeti nəşr karde bəbe, əmma... Əmma, ım "əmma” bə maliyyə problemi anqıl beən sırr ni. Imən boşməno həni oşkoye ki, bə çəmə qəzeti nə hükumət qıləy dəstək bədo, nəən çəmə kali ərbobə tolışon bımi hınə bəkan... Xıdo nıkə, şayəd, kənokoən (co məmləkətonko) 1 kopiq pül boy, həni ə kali milli təxribatə hazırlığə komtonədə da tominə istintaqə kon okarde bəznen ki, bəs, "ımon çı filon olkə casusin”...

Co tərəfo, əğəm konkret kionsə (məsələn, lap ısətnəki iqtidori hukumət ya gıləy ərbob) çəm ... Читать дальше »
Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1978 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

В Москве состоялась встреча Председателя РОО "Талышская диаспора" Исмаила Шабанова с  прибывшим в Москву Председателем Талышского общества Эстонии - "Hashiya Tolish" ("Солнечный Талыш")  Идрисом Гасымовым, сообщает TALISH.ORG со ссылкой на ТалышИнфо.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между российскими талышскими общественными организациями и талышскими организациями, созданными в республиках Прибалтики.

"Отрадно, что не только российские талыши, но и талыши, проживающие в других странах, осознают необходимость сохранения  своих культурных традиций, и мне особенно приятно, что это понимают в такой небольшой стране, как Эстония, где проживают несколько сот талышей. Сохранение своих обычаев и традиций, р ... Читать дальше »
Категория: Голос Талыша | Просмотров: 1963 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (1)

Talışlarla bağlı, xüsusən Azərbaycan dilində olan məlumatlar saxtalaşdırılır, yer adlarımız təhrif edilir, tarixi şəxsiyyətlərimizin milli mənsubiyyəti məqsədli şəkildə dəyişdirilir

Yanvarın 15-də 100-dən çox ölkədə bir mərasim keçiriləcək: İnternet ensiklopediyası olan «Wikipedia» özünün 10 illiyini qeyd edir.

«Wikipedia»nın yaradılmasında ideya bu olub ki, daha çox adam informasiya paylaşmaq istəyir. Hətta rəylərin kəskin fərqlənməsi, istifadəçilərin çoxsaylı töhfələri məlumatların dəqiqləşdirilməsinə kömək edir və dezinformasiyasının qarşısını alır.

Vaxt ötdükcə «Wikipedia» sui-istifadənin qarşısını almaq üçün bu inqilabi yanaşmanı dəyişib. ... Читать дальше »
Категория: Dünyada | Просмотров: 1414 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

В составе антиталышского оркестра азербайджанских СМИ присоединилась очередная зурна. На этот раз  с антиталышскими воплями и выступил сайт tia.az.

Нет, не сайт Талышского Информационного Агентства, этот рупор пропаганды авторитарно-трайбалистского режима называется "tribuna informasiya agentliyi", отсюда и схожая аббревиатура с ТИА. Этот шовинистский сайт также, как и те, о которых мы сообщали раньше, не блещет грамотностью, перевирая имена, географические названия и пользуется каким-то странным тарабарским диалектом азербайджанского языка, который изобилует придуманными в пантюркистской среде словечками. Но несмотря на этот ужасный сленг, мы все же постарались разобраться в их мыслях. Они, следуя очередности в статье "Новый Южный план сепарат ... Читать дальше »
Категория: Голос Талыша | Просмотров: 2708 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (4)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus