Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Июнь » 27 » Bə di dəqinə musahibə
14:00
Bə di dəqinə musahibə


(Çəmə həmsebət şair Xanəli Tolışe)

1.​ Filosofon votedən ki, ofəyəmonə insonon, bə cumlədə şairon talanti səvon se ğısme:1) xəlği qəncinə folkloriko bəhrəməndbey. 2) qeneseoloji rəğ-rişəko, tərbiyəko omə keyfiyəton əxz kardey. 3) de səy-puşi, de zəhmət kəşey bə ovandon nail bey. Kome Şımə talanti səvonon?

- Ofəyəvonəti bino kardəme kanə əsri 50-nə soronədə, çe folkloro, çe pı-moə şinə şeirə zıvono bəhrəmand bıəm. Çımı pı-moə miyonə məktəbo omutə şeiron, folklorə nımunon, nəğılon, məzənqulə əhvoloton qəp əjənin bo əmə, do avlodon. Azən çə məsəyon səpe ziyod-kam ko kardəme, çoknə bəvoten, eparzınəme ıştə dıli parjinədə, sənibəton ofəyəme.

2.​ 54 sor pedaqoq-muəllim ko kardone, 25 sor məktəbədə direktor bəyon. Pedaqoji fəoliyəti şinə vaxtədə votışone: “ Sinnı dəvardə, bımand bə kəno”. Hukuməti ın fərmoni bə məktəbi pemijə, bə muəlliməti vərdış kardə Xanəli Tolışi çı curə təsir kardışe?

- Bevəc təsir kardışe. Məvuji çımı kəş-por siye. (Bı movzu çand şeir həsr kardəme) Xəşəcon bıbon çımı şairə həmroon. Qırdə bedəmon bə i vırə: şeir handedəmon, ray-təklifon doydəmon, çokiyon məsləhət kardedəmon çap bıbuy, zəifon səpe ko kardedəmon. Ha jıqo bekoəti peşti sındınedəmon. Stress, həyəcon, malxolion-çe yolə bəlonku perəxedəmon.

3.​ Bədiiə ofəyəvonəti bino kardone məktəbo handə vaxtono. Sıftənə mətbuə əsəron dərcbə 1958-nə sori “Yeni həyat” qəzetədə. “Bir ovuc su” oxonə kitobon çapbə imsor 2015-də. 60 sore ki, de şairəti dastkoyon. Çı əcəb dast penıqətone şairəti pişəku?

- Bə Həzrət Əli (ə) votedən: “Fılonkəs hejo bəştı vəynə beşedə, ıştı bevəci votedə, bəs tı boçi bəçəy vəynə hiççi kardedəniş?” Əli (ə) votedə: “Əv ıştə bevəciku dast kəşedəni, az boçi dast bıkəşım ıştə çokətiku?”

Dəvardə əsri 50-nə soronku şeir dımıne, az de şeiri həmrom. Həmro ıştə həmro şoədəni. Şeir bəmı maddi cəhəto hiççiən nıdo, bəmı mənəvi dastəke, çımı şinə cone, mıni jivnə cəne, sofə xune.


4.​ Şımə təhsil zıvon tırki, inə zıvon tolışiye. Bə tolışi sıftənə şeiron bə Xanımə dodo-bəştə inə həsr kardone sərbozə xıdmətədə:

- Bə tuk şedəş maştə-maştə,

Bomı ranqinə donə kaştə.

Mını ıştə dılo haştə,

Ha çımı Xanımə dodo...

Həlbət ki, poliqlotə şairi kom zıvonədə şeir nıvışte de ilhomi-təbi omeye. Həm tolışiədə, həmən tırkiyədə de rohəti nıvıştedon, bımi çokəən noil bedon. Bəs Şımə kom zıvonədə nıvışteədə həniyən vey xoşhol bedon?

Bə tırkiən, bə tolışiən nıvıştedəm. Hətta bə urusiən şeironım heste. Rosti bıvotım, har zıvonədə bəştə piyəy rəsedəmbu, rohət bedəm. Şubhə ni ki, bə tolışi-- inə zıvonədə nıvışteədə ıştəni tikəyən çok hiss kardedəm, ıştə fikfami həniyən vey rohət ifadə kardedəm.

5.​ Bənə co şairon Şımənən kitob çap kardeədə 40 sor bə di dəqıneyon. Bımi kom amilon səbəb bin: məsuliyət, tars, iqtisadi çətinəti, bəştə nıvıştəyon biqonəti, bıhandon befayəti?

- Kitob çap kardey az qıləy band zınedəbim. Bə koədə sərıştəm nıbe. Çoknə bəvoten, ıştənə kitobi ləzzəti zınedənıbim. İminə kitobım çapbe de şair Qəni Bəxtəvəri xəy-dıvo. Deəyən kitobi şini nışte bə çımı coni. Çəyon ıştən bə həvəs dəşim, binom noy ıştənə kitobon ıştən çap kardey. Tosə esəti nəv qılə kitobi xıvandim: “Qaranquş yuvası” (1999) “Vənəşə” (2000), “Şinə çay” (2001) “Kərbəla karivanı” (2002), “Bağışla” (2004) “Ox vətən , vətən “ (2012) “Dünya, mənə halal eylə “ (2013), “Qəm karvanı “ (2014) “Bir ovuc su” (2015)

6.​ Rəhmətşə Əyyub Xankişiyevi, Vaqif İbrahim Huseynovi poeziya dərnəqon (Masalli), “Ruşnə”, “Fovcul-fusəha” ədəbi məclisonədə (Lankon) perəsə Xanəli Tolışi ğəzənc çiçbe?

- Ğəzəncım əv be ki, şeir-sənət çiçe, çoknə bedə, omutıme. Sıxani çoknə xarc bəkan, zınəme. Zınəme ki, sıxan çiçon karde bəzıne. Eli dılədə, milləti arədə bənə şair-sıxanvəri nomin bim. Şairəti bəmı şan-şohrət doşe.

7.​ Haliyədə Masalli ədəbi məclisi sədrbə Xanəli Tolış cıvonə şairon perosneədə bə çiçon noilbedə?

- Masalli ədəbi məclisədə (“Göy qurşağı”// “Nənə hanə”) ənıvışton veyin: piron, cıvon, nuperəs... Şeiron, hekoyəon handəmon, çoki çok, bədi bəd co kardəmon, zəifon səpe ko dodəmon kardey. Əsəri texniki cəhəton, məqsəd-amali həxədə məsləhəton, ray-təklifon doydəmon. Tənqid, təhlilon bardəmon. Ki bə tənqidi tov vardedəbu, əv çokə şair bedə: bənə Balamirzə, Məmməd Ağa... Cıvonə şaironədə Bəhram Şəms, İlqar Miyonkuj yolə umu doydən...

8.​ Bəşmə şeiron çandon mahneon peğandəbə, klipon kəşəbə. De bəstəvonon, de muğənniyon arədə şımə koon çı fayədəy?

- Çımı şeiron, mahneon, bəhri-tə`vilon vəyonədə, şotkomonədə handə bedən. Səməd Tolışi, Şahin, İsrail ijən co kəson handedən çımı peğandəyon... Hiç xanəndə ya muğənniku xayş kardəm ni ki, bıstənən, peqətən çımı mahneon bıhandən. Bə ki kom şeirım xoş omə, handəşe. Tamada, sərxeon həmçinin, vəyə-koyonədə çımı əsəron qeşonə oko doydən. Xıdo bə həmə xəşəconi bıdo!

9.​ Tolışi kino sənəti rostemonədə zəhməton veye. Ssenari muəllif, kino aktyor, kino rejissor bıəyon. Bı sahədə koon cı curə şedə?

- Tolışi kino sıftə noğo bıdə çəmə avlodon bən. Taleh, Nicot, Əlyar, Xanımə Dodo (çəmə şinə moə) noəmone tolışi kino bə poysə. Hakanə rejissor, məsləhətvon, aktyor bəm. “Dıləsut”, “Dıvo”, “Dodo”, “Tolışi lətifon” (I-IV seriyon) “Feyzbuk Səftərəli” video-filmon bə məydon omən. Çımınən ənəyo kamişi zəhmətbə...

10.​ Bı nezono ıştı nezə duston, ğohomon əhatədə 75 sorə sinnon ğeyd kardone. 75 sinn bəşmə çiç votedə?

- Vey səğ bıbun çımı duston, şairon, həmroon, dəvonişone çımı 75 sorəqardış. Tarifon ve bin. (“Mıni tarif məkən” nomədə qılə şeirən nıvıştəmbe, nıznəme, handonebu?) Ha, 75 sin bəmı çiç votedə? Yəğın jıqo votedə:

--Çok bınıvışt, vəzmin, kırt, kam bınıvışt, ve fik bıkə: Əzrail Lələ qırdo tı qardedə. Iştəni təm-tum bıkə, hozı bımand. Iştə çap nıbə nıvıştəyon qırdə bıkə, bə çap bıdə. Peş tı iştı nıvıştəyon ki çap bəkay? Avlodon səğ bıbun boştəno, bəvon əz mədə.

Iştə Xıdoku vey-vey rozim. Bəmı anə sinn doəşe, Sovə Xanəli oxoədə şair Xanəli kardəşe, nomıjəvoj, təğvaninə mısılmon kardəşe, şuk bəçəy yoləti!

Musahibə bardışe:

Allahverdi BAYRAMİ

09. 06. 2015

 

 
Просмотров: 2137 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus