Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Ноябрь » 26 » “BEYTUL MOLİ” hardəkəson
15:38
“BEYTUL MOLİ” hardəkəson
Beytul-moli həxədə vemon məsə, vemon handə. Hətto votedən ki, Əli əleyhissalam xəlifə beədə bəçəy tono omə mısılmononku əparsi ki, demı şəxsi koyın heste, ya bə şikoyət oməşon? Ki ki əvoti "şəxsi kom heste”, bəvədə çı xilafəti şami oəkıştı, ıştə şəxsi şami əvoşni, Çəyku parseədən ki "ya Xəlifə, boçi jıqo kardedəş?” Əv jıqo cəvob ədəy:
- Bə şəxsi koon çı xilafəti şami voşne əzınim, əv BEYTUL-MOLE!

D-r Hilal Məmmədovi ko

D-r Hilal Məmmədovi vəkilon dəvardə manqi 17-də bə Apelyasiya Məhkəmə çı Boku Qonə Cinayəton Məhkəmə bekardə Ğəroliku Apelyasiya şikayət kardəşone. De Ğanuni bəpe bı şikayəti i manqi dılədə diyə karde vocibe. Isə boy d-r Hilal Məmmədovi şikayət bəçəvon "çaş çiydəni” ki, bəy diyəkən. Əvon ve çok zınedən ki, d-r Hilal Məmmədovi ko Azərbaycani məhkəmonədə orəxəcəğin Avropa Məhkəmə bı ko diyə bəka, yəne Azərbaycani doə ğəlpə ğəror vəy ifşo bəbe. Isət ımon mandən ovi-otəşi aradə, dılşone ın ko bə 2-3 sori mıddət dırozkən ki, (jıqoən 1 sor nim davardə) Avropa Məhkəmə ğərol bekardeyədə d-r Hilal Məmmədovi zindonədə hıtə "staj” bə 3-4 sori dəmando. Nımardimon çı hukuməti jıqo fırıldağonən vindemone. Çəmə dasto çiç omedə? Ğəyrəz bə Xıdo dıvo kay hiççi. Xıdo ıştı kəybə okə Hilal məllim, tı çənə zindonədəş boəməro aşişəti ni, çəmə jimonən hejo bənə zindoni dəvardedə.

Qəzeti vəziyyət

Davardə numrədə nıvıştəmbe ki, mol bəştə xıvandi obəşe, yəne qəzeti lanqe yolə ko ni, çumçiko azən lanqedəm. Bəmı kali xəbon omedəbin ki, "fılomkəs” yo-vəy votedə ki, az ha manq bə qəzeti ənnə pul doydəm, şımə mədən. Ə iqlə "fılomkəs” bımi- bəy votedə ki, bə qəzeti dast məqətən, şıməni bəqəten, bovə kardedənıbim, "duyə qəpe” əvotim, ın xəbon bəmı doəkəsonən "rə-di bovə bakaş” əvotin. De minvoli 1 sorisə veye ki, məydonədə calinə con doydəm, çəmə "patroton”, zıvonədə pərqo bəkəson ısə boy mıni vindeyədə "imkanmon ni ki bətı tikəy dast bıqətəmon” votedən. Azən bovə kardedəbim.... Əncəx davardə manqədə ve mətləbon səpe "siyo pərdə” rədd be, ve çiyon bomıro oşko bin. Az hejo fik kardedəbim ki, çoknə bedəxo Azərbaycanadə jiyə tolışonədə hiç kəs bə qəzeti dast qətedəni? Har çi de Xıdo piye oj be, Xıdo bəmı quciliyə həxi nüşoş doy. İ xonəxo bəmı oqarde votşe ki, ha numrədə nıvıştedəş ki, bə qəzeti Azərbaycanadə jiyə tolışon dastək bedənin, ço noşukurəti kardedəş, əmə, kaman bıbu, bə qəzeti ha manq komək kardedəmon, ki 10 mənot, ki 5 mənot, qırdə kardedəmon, doydəmon bə "fılonkəsi”, qıləy zıvelə sırəy mınış qətşe, oqərdim votme ki, "fılonkəs” votedə ki, " i qılə patrotə zoə ni ki, bə qəzeti komək bıkə, 1 mənot bıdə, pidə diyəy dim-bə-dim ın sıxanon bıvotom”, həminə odəm şe bə dumut, votşe: "neye, jıqo ko ni bəbe, əmə ha manq bəy pul doydəmon, az bı ko oxo bebəşem”, həni ın ko çoknə orəxəy, bə i yəndı çiçşon vote, zınedənim, əncəx əy zınedəm ki, ın nə iminə koye, nə oxminə. Ə rujiyən yasə məclisədə qıləy co tolışım vindıme, xoş-beşiku bəpeşt bəmı oqarde votşe ki, "de fılonkəsi (ım co "filonkəse”) botıro 20 mənotım ğandıme, beytul-molbe, bəmı doəşonbe ki, bə qəzeti bırosın”, şem bə çort, yəne ə odəm ki, hejo çı Xıdoku, çı İmomonku sitaton vardedə, "qəzet çəmə çaşi ruşnəy” votedə, yəne ənnə erızyə ki, ənnə piyəçın bə ki, ənnə exroc bə ki, bə 20 mənoti ehtiyocış bə, bə "beytul-moli” çaşış noə? Çı bıznom, yəne əmə ənnə exroc bəmon? Handəkəs vote bəzne ki, çə "fılonkəson” nomiyən ənıvıştim əni, (əvon ın məqalə handeyədə ıştəni "ovəynədə” bəvinden) ne, ni bənıvıştem, əvoni rost kardəmone bə Tolışə bandon sə, ısət az çəvon nomi bınıvıştom, bəvoten ki, Rafiq pəxeləti kardedə, çəvon "yol be” ebarde zınedəni, qədə-qədə sərəsedəm boçi USTOD çımon dasto bə həzor oməbe, əv aburinə odəmbe, ımon ısə boy bənə dıyo vo bozin, az hiç kəsiku çaş jəydənim, lap çəvon nomi qılə-qılyən nıvışte bəznem, əncəx ehtiyoc vindedənim, ə odəmon bomıro exroc bin, nə az bə nomonədə odəmon zınedəm, nəən əvon mıni nıznon, "beytul-moli” hardəkəson, məsəne? Şımə həni bomıro nişon, azən boşməro NİM!
 
Sərxana mamu

Çəmə Sərxana mamu (Əşrəfi Sərxan) "Əmə iyən çəmə zıvon” nomədə qıləy sil-silə məqalon nıvıştəşe, ın numrədəən çı Sərxana mamu çə silsilə nıvıştəy qıləy poə bədomon. Əmə bə har xonəxo nıvıştəy de hurməti diyə kardedəmon, əqəm bə nıvıştəyədə co xonəxo təhqir kardedənıbunsə, boçiyən ə nıvıştəyon nıdəmon? Qəzet çı milləti ovaynəye, bəpe milləti çı fikədə be bə miyon bekə, çimiyən iqlə roş heste: qəzetədə bo həmmə ənıvışton kəybə okay. Çı Sərxana mamu fikon çənnə rostin, vote əzınim, əncəx qıləy çiyən bıvotom ki, çımınən əslım Likije, yəne çı Sərxana mamu ğandə kırtəğədə bəmınən baxşə rəsedə, ım ıştə vırədə. Isət boy jıqo nıvıştəyon, jıqo fikon nyo kay bəçəmə milləti foydə ədəni, jıqo məsəlom bə mızokiro bekay lozime, bıdə millət bı jıqo problemon ıştə fiki bıvoto, məvotən ki, jıqo problemon nin, hestin ki, bə myon beşedə, hestin ki, 93-də çəyku istifodə kardışone, boliyon, problemi nyo kay ne, çəy səpe şe  lozime, hisob kardedəm ki, Sərxana mamu nıvıştəy bə ğəribçiəti dənoy ne, çəy həxədə fik kay lozime. Əncəx bəçımı quşon kali çiyon rəsəyn, qa votedən az bə Sərxana mamu 100 mənotım doəme ki, çəy nomo ın məqalon bınıvıştom, qa votedən Sərxan mamu bəmı 100 mənotış doəşe ki, az əçəy nıvıştəyon bıdəm, ımoni məsəcəxin bı "jenə qəp jəkəson”, bı həpəroə sıxanon mıəllifon qıləy ruyəninə 3 mərtəbə dıjmonım doy, ijənən votedəm, odəm bəpe çənnə nanəcib bıbu ki, bə co xonəxo dıvuədə kırtdəğə şodə, bəçəy nom şər-şəbədə pesoxto? Mılxəs, az bə hiç xonəxo votəm niki ıştı nıvıştəy bədom, bəmı pul bıdə, əvotnimən. Çımı dıloye ki, tolışon bə qəzet ıştə nıvıştəyon bıdən, imkonım bıbu hələ bəvon pulən bədom, çiç bıkəm ki, bə qəzeti koməkəti, bəbe vote ki, ni. Kali insonon bə tolışon votedən ki, çı qəzeto diyəro bındınən, bə qəzeti koməkəti məkən, əncəx ın naduroston sərəsedənin ki, ımruj çı tolışon ən yolə publika ın qəzete, ımən nıbu çiç bəkamon, ıştə fikon konco bə mızokiro bebəkamon? Qavar bı barədə tikəy fik bıkəmon? Imruj bə qəzeti jimoni pəl jəkəson, maştə ıştə milləti bədə rujədə, lap hejo ıştə bədə rujədə bəştə sə bəjeşon ki, qəzetmon məhfmon kardəmon nəbəy, ısət çəmə mudafiədə əndıni. 

P.S. Bokuədə jiyə Tolışon! Bə hiç xonəxo bo qəzetiro pul mədən, ə pulon bə qəzet rəsedənin, qəzeti hisobış heste, (çimiku jəqo ə hisob hejo iminnə səhifədə bəbe), əqəm bə qəzeti koməkəti kay pidəne, ıştə puli bə hisob (anonimən bedə) dəvonən. 
Bə Beytul-Moli çaş noə odəmon, ə puli hardedəşon-hardedəşon, hiççi nıbu bəmı bıvotən, qavar az ə puli bəşmə davardim? Isət dənibavardem, ə pulon bəşmə hərom zınedəm, şımə çimi cəvobi bə Xıdo bədoşon, (hələ şəhid USTODi vaxtadə dızdyə pulon parsən bəbe) fərğış ni, şımə "hardə” pul 5 mənot bə, 20 mənot bə, ya 120 mənot.

Rafiq CƏLİLOV, 
"Tolışon Sədo” N: 57 
26 noyabr 2013
 

Просмотров: 1343 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?