Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Апрель » 8 » Cabbar Əliyevi “YOLON SIXAN” (2-nə nəşr.B-2014) kitobi həxədə çımı sıxan
14:16
Cabbar Əliyevi “YOLON SIXAN” (2-nə nəşr.B-2014) kitobi həxədə çımı sıxan

 

Sıftə hejo əy ğeyd bıkəmon ki, 1-nə nəşrədə (Azərnəşr, 1990) muəllifi nom de səliğə jıqo nıvıştəbə: Toplayanı və tərtib edəni Cabbar Əliyev.  2-nə nəşrədə titul səyfədə təsdığ kardəbə ki, 1-nə nəşri muəllif-tərtibbıkə Cabbar Əliyeve. Peşonə 2-nə nəşri “Vəsə sıxanən” (s. 3-8) çı C. A. Əliyeviye. Əmma təəssüf ki, Kitobi dimisə muəllif nıvıştə bıəni. Peşo ın kitobi həxədə nıvıştəyonədə, interneti səyfonədə, qəzetonədə çı kitobo dərc bıə vəslonədə muəllif qəti nişo doə bedəni. Im muəllif həqqi botil kardeye, bəy zulm kardeye. Oşko nıvıştəbə ki, A.Bayrami ijən İ.Məlikzodə çı kitobi 2-nə nəşri məsul şəxsonin, yəni muəllif nin, bə çap hozı bıkəyin.
 

Pidəme kitobo kali nırəsə cəhəton bə bıhandon nəzə bırosnım.

Kitobədə i curə nıvıştəbə -  əmma qəvonədə co curə votəbə yolon sıxanon:

1) Əmə voteydəmon amu bıji, amu rujə hardeydə (??) (s.44) // Əmə votdəmon lələ bıji, lələ rujə qətedə.
2) Anqıştə tikə bıjənoş, xunış bebəşe (s.10) // Anqıştətık bıjənoş, xun bebəşe
3) Aşmardə pəsi neçi əbəni.(s.10) // Aşmardə pəsi neçi əbəni bəqəm?
4) Aspi ğətı zande, əslış ğədi ğande.(s.11) // Asbi ğətı zande, əslış çı ğədi ğande.
5) Bəbe tum cı xani, əbıni qandım (??) çı xani // Bəbe  tum çı xani, Əbıni, q...  çı xani...
6) Bum çe xani, tum çı xani, bəbe çok, əbıni nəcis (??) çı xani (s.28) // Bum çı bəqi, tum çı bəqi, bəbe çok! Əbıni, q... çı bəqi.
7) Buyə (??)  zandəqo i qoduş şıt doy,  çəğınən jəşe ləğı peş kardışe əv.(s.28)// Duşə zandəqo i qoduş şıt doşe, çəyo jəşe ləğe peş kardışe.
8) Bə nəvə (??) lınqi sığ bəqıne // Bə nəvəkəsi lınq sığ bəqıne.
9) Çımı çəş bəştı qo-qələ (??), ıştı çəş bə çımı noxəşinə (??) kələ.// Çımı çəş bəştı molo-mələ, ıştı çəş bə çımı tırinə kələ.
10) Da qılə moğnə iqlə (??) barşiye (s.35) // Da qılə moğnədə qıləy barşie. 
11) De ağılmandi ku (?) bəhə, de nodoni anqivin məhə (s.36)// De ağılmandi q... bəhə, de nodoni anqivin məhə.
12) Dıqlə şım  bə iqlə şım vırə əkəni.(s.39) // Dıqlə lınq bə iqlə şım vırə əkəni.
13) Dəlovo ha lor bəbe, ha lilov (s.38) // Dəlovo ya lor bəbe, ya lılov.
14) İ vote- da, i vote- nəv (s.64) // İ vote- da, i vote- sa.
15) Kədəş ni həmyoz, məndili pitkonəş dıroz. (s.67)// Kədəş ni həmyoz, məndili pitəş dıroz. (MƏNDİL- həmyoz dəqətəbə tikə-parçə, dastəxon; PİTƏ- məndili kıncon, ğat. PİTKONƏ-kijon buzdum astə səpe ziyodə qujd)
16) Qədə dizə, yolə don. (s.73)// Qədə dizə, veyə don.
17) Qo çıki hiyədəy? (s.74) // Qo çıki hiyədəy, zındəni.
18) İ vote- molıme, i vote conıme (s.64)// İ vote- molıme, i vote- zume.
19) Sıxan heste, vardedə, sıxan heste, dəboxtə (s.65)// Sıxan heste (var) vardedə, sıxan heste (va) bardedə.
20) Çı Xeyli xambozəti (s.32)// Çı Xılıji xambozəti. (Jıqoən votedən: Bə Xıl şiş, nun peqət, Xılo beşiş, lınq peqət)

Kali yolon sıxanono fik oşko, ruşin doə bıəni:

Anqivinış hardəbe, meşi əvış jənıbe (??) (s. 10))
Arifə lo çı tıko dəbəme (??) (s.10) Veyəzınə lo tıko dəbəbe
Bəle bə şəkə, bəle bə ğənd (??) (s.13)
Bandonədə voa voə, paniyon şəxtə noə (??) (s.13)
Dast çımı, dovnə ıştı, həx çımı, manə ıştı (??) (s.35)
Dılədə sır de nofi niyon bəbe (??) (s.39)
Doji ki astə bədo, əy con ədəni (??) (s.41) 
Kəy de feli bəkaş, de manə bəqıne. (s.68)
Mı piyeydəme tıni sinəband bıkəm, tı narək bedəş. (s.79)
Mırdoli po məzqini bəy ləkəye (??) (s.79)
Pətyori   şalbend bo qudi sicime. (??) (s.89)
Şımə duəvil çəş bekardə, ku donə çı karəye (??)
Tıvox nıbıə vırədə diriğ əbini (??) ( s.103)
Vahimoni  vardəy bəvotem, holəvo-oləvo zındənim.(??) (s.104)
Vevi pevatə sıxan iqlə əbini (??) (s.105)
Rişi vahi bəbiy,  tikən şahi əbi. (??) (s.91)
Holinqə bu – ayə bıbu, ayə nıbu (??) (s.55)
Hiç kəs damonido əbıni. (??) (s.54)
Qələvon Milə bıbo, leşt bəçəy dılə bəbe (??) (s.73)
Dədə səpe yavə əğıl, vıli səpe tijə səkuyə bəmande (??)
Dədə tı kəynə mardəş, ıştı lınqon tatin? (??) (s.38)
Iriş  be zincir (??)

Kali yolon sıxanon tikror-tikror nıvıştə bən:

Aspi sıliyən de ruyəni bıpatoş, əv ləzət bədo. (s.10)
Aspikuşon xəbə qəte: Çand sor bəjiyeş? Votışe: Çımı xıvand bəzne. (s.11)
Bekorə odəmi sıxanış vey bəbe. (s.14)
Bə bızanqi lonə çulə dınıkuyoş (??) əv əjənni. (s.15)
Bə kosibi lınqi ğızılə mavlə pebəpuşiye, dəbavarde bəşe.(s.18)
Bə ru ovəyz oməbu, i kərən bome.(s.20)
Bə tanbəli votışone: -Kəybə edə.Tanbəl votışe: Vo ebədo.(s.20)
Bə yoli sıxani quş nıdoəkəs bə yolə bəlo dıço bəbe.(s.21)
Do əkaşdi umur dıroz bəbe. (s.41)
 Xıdo bətı bədə ruj nişo nıdə.(s.56)
 Ov bəştə mırdoli penibəğəte. (s.87)
 Az azim, tı kiş?™(s.12)
 Ğonəği bə ğonəği rıkış bome. (s.48)™
// Mehmoni bə mehmoni rık bome, kəsoybi bə dıynəni.
 Ğonəği çı ğonəği zəhləş bəşe, kəsoybi çəvon har dıkəsi. (s.48)
// Mehmoni mehmoni zəhləş bəşe, kəxıvandi çəvon har dıqləku.  ™
 Ğonəği hardəy Xıdo bərosne. (s.48)™ 
//Ğonəği ruzi Xıdo nav əy bərosne.(s.48) 
 // Mehmoni ruzi Xıdo nav əy bərosne...
™ 
Imonən çımı qırdə kardəyon™

Asb mardədəy, sıpon vəyəy.
Az votedəm, dəm-dəmə, tı votedəş, Hətəm dəmə.
Bıkə bomıno, omut boştəno.
Bənə kutinə kəvələ poyedəş ha.
Bə jiyə-keşı omedəni.
Bıjən bə Nari kırçənə.
Bənə mori təvənə bıə.
Bənə mori şəyə ekardəşe.
Bəçəy quş sıxan qınyə.
 Bə ru nırəsə, poçon pekırnedə.
 Bəvotem, tıniş, bəvote, tıniş.
 Bə koyənə həvuş nişo doydə.
 Bə həvuşi votedə, bıvit, bə sıpə votedə, bıqət.
Bıği bə rişi, rişi bə bıği peğandedən.
 Çəy jiyəsə ezım eçine əbıni.
 Çı Əli aşiyən be, çı vəli aşiyən.
 Çı qurbəquri çiç hestıbe ki, kəfənşən bəbi.
 Çımı// çəmə dimi ovi eməkə.
 Çəy ruşnə bə çımı kəy dəvətdəni.
 De nodoni nun bəhə, q.. bəhə, fərqış ni.
 Dovnəm purkə de vizi, bədəni hılkə de bizi.
 Dədə  kəynəku mardə, qındi tati hələ mandə.
 De sıpə qəvi diyo ov mırdol əbini.
 De şatə ro şeədə, şati tinəti bə yod biə.
 Əhsən bə lələ, inəş dı poə karde.
 Iştə vədə bəy hardəkəse.
 Çəy kaq pojə sədəən moğnə noydə.
 Çəy kulokə kaqən moğnə noydə.
 Nəhəyə vırə tırnedə.
 Anə di omiş, Osmoni hə zırəy.
 Əlel məbi, tıni nıhasın, qəzənə bıbi, kun pesut.
 Qələvoni ğəzənc bız qəteye.
 Həy kuniku ranqinə keşı.
 Hındıl hardə şəğol sıpəzoə!
 Həvuşi de ərəbə qətedə.
 Iştı ağıl çı kaqi ağıl.
 Iştı bəpeştə Həşi penıbəme?
 Iştə peri co kəsi herisə noydə.// Iştə heri çımı perisə mənə.
 Iştə coni cokəsiku xəbə səydə.
 Iştı kolo ıştı sə, əy bınə bəştə sə, mıştən bəqıne bəştı sə.
 İnsofı nıbu, deşmenəti kardey hostone.
 Jıqo dədəm vay, jəqo nənəm vay.
 Kijə moğnəzilədə zıne bəbe.
 Kırçə polo, hışkə si, boy bəhəmon dıkəsi.
 Kuye, kəçəle, ğəbulıme.
 Kıtı çumunən bə dıyo mənfəte.
 Kəybəku dəşe, pencəku beşe.
 Qulumpırtən deştə sığ-tavzı.
 Q..   bə Qəncə bardə, nati bə Boku.
 Q..  hardə sıpə əkıştınin.
  Lodə həyvon ıştə kəfşənədə kok bəbe.
  Mol qinbəkəsi imonən qin bəbe.
 Morijəy pisə çətuku bətarse. // Morijəy pizəkuliku bətarse.
 Niəşən bızanq, moəşən bızanq.
 Ov-otəşi hamsiyəmon.
 Sırkə tınd bıbo, ıştə ğabi bətokne.
 Sıpə hardə, kıtı pevardə.
 Sıxani bıvot bə Fırtıni, Fırtın dumtono befırtıni.
 Siyə luzi vəşyə luziku xəbə əbıni.
 Səlyono q.. kambe, Nəsirxoni çəy səpe sındəyşən noy.
 Si hardəkəsi cən bu bədoy.
 Sıpə nıjənə çəy xıvandi bə yod dənə.
 T... bəke, poz bəke.
 T... bıjən, boy mıni bıjən.
 Tırki bəfo bəvədə vindıme, q.. kardışe, kunış nışışte.
 Qəvəjəni nıqqəjəniş? // Qəvəjəni nıqqəjən ve bəbe.
 Vəşiye vəşnə bıjən, pedat bə do lulə bıjən.

Aydın KƏRİMZODƏ
Masali, Hışkədə di

Просмотров: 3886 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus