Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Сентябрь » 10 » Əkbər PAŞA- 43
18:38
Əkbər PAŞA- 43

Paşayev Əkbər Ağamirzə zoə (Əkbər Paşa) moəku bıə rayon Masalli di Miyonkuədə 1969-nə sori sentyabri 1-də. De şairəti, sərxerəti xıdmət kardedə bəştə xəlği el-obə xəy-şəronədə. Hırdənə vaxtonku şeeron nıvıştedə həm bə tırki, həm bə tolışi. Handedə ıştə şeeron vəyonədə, dərc kardedə əvoni devri mətbuatədə, almanax iyən məcmuonədə. Çəmə cıvonə tolışə şairi mobəruj bud bıbu! Bəy xəşəconəti, dırozə umur, foydəynə ofəyəvonəti arzu kardedəmon!


ZƏMONƏ VE DƏQIŞ BƏ


Dardı-xıvət omedə,
Çəşədə ars emedə.
Var bə kəsən bəmedə,
Pul bə kəsən dəvuş bə,
Zəmonə ve dəqış bə.

Harki mandə yanədə,
Condo bedə hanədə.
Olət koncoy tanədə?
Millət fındı-firuş bə,
Zəmonə ve dəqış bə.


Ki nəveədə, bekoye,
Bızın, əvən çəy koye.
Sənətko sənətkoye,
Rəmiş hejo Rəmiş bə,
Zəmonə ve dəqış bə.

Zındənim çı otəşe,
Otəşi bərk qətəşe.
Fatmanisə Fatişe,
Çimnaz xanım Çibiş bə,
Zəmonə ve dəqış bə.

Fələk kanə çoxoye,
Hıtedəni, oğoye.
Bəlkə dınyo oxoye?
Qasbi hejo finiş bə?
Zəmonə ve dəqış bə.

Bə dıyo şə ru diəkə,
Vıli ətrə bu diəkə.
Siyasəti zu diəkə,
Pələnq tarsə həvuş bə,
Zəmonə ve dəqış bə.

Çı veye ozo, bəlo.
Bə ter bıqətım bolo.
Əkbər, ıştı vində lo
Çə do pərə, "kiş-kiş” bə,
Zəmonə ve dəqış bə.


MISİBƏT BƏVƏDƏYE


Ki mısi "ləl” kardedə,
Boki "qəl-qəl” kardedə,
Harko pul həll kardedə,
Məhəbbət qəvədəye,
Mısibət bəvədəye...

Ve ko məkə, pus məbi,
İvan məbi, rus məbi,
De şəytoni dus məbi,
Erməniən çəvədəye,
Mısibət bəvədəye...

Con tarsedə coniku,
Yolə dardi qoniku,
Şatə ko insoniku,
Şatə peşt dəvədəye,
Mısibət bəvədəye...

Nənə qandım bışdedə,
Otəşi ekışdedə.
Ğəhər pı-moə kışdedə,
Zoə ıştə kefədəye,
Mısibət bəvədəye...

Iştə nomi bəd məkə,
Co curə sohbət məkə,
Məlo norohət məkə,
Əv cımə şəvədəye,
Mısibət bəvədəye...

Bibi şin, xalə şine,
Deşmeni nalə şine.
Çı balə balə şine,
Nənə con nəvədəye,
Mısibət bəvədəye...

Qəpi bıjən təmomə,
Bənə pozə şəmomə.
Ruk bə yoli dim omə,
Ruk yolə səhvədəye,
Mısibət bəvədəye...

Bəndə ruzi votedə,
Si bə luzi votedə.
Əkbər duzi votedə,
Həxi tərəfədəye,
Mısibət bəvədəye...


XIDO OXO BƏ XƏY BIKƏ


Şəkə bıbum, noğıl bıbum,
Şeir bıbum, nəğıl bıbum,
Pidəme lap əğıl bıbum,
Nənə mıni ləy-ləy bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Nə dəp hese, nə dəp-kəmon,
Cəğəm sute, əmon-əmon!
Honi ove dardi dəmon,
Peşomeədə "oxay” bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

İd oməy, di səməniye,
De səleğə-səhmoniye.
Nav şəytoni erməniye,
Sıftəni lənət bəy bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Pul bınə dasi dılədə,
Hiç məmand yasi dılədə.
Dıl hese pasi dılədə,
Təmiz bıkə, ğələy bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Beimonən bə lovəye,
Dastədəş təylə tovəye.
Osmoni dim syo avəye,
Bıvoy, ıştəni təy bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Çı zındə bəhlul Danəndə,
Çəmə dard hese anəndə?
Zəkəs bıdən bə xanəndə,
Tikəy "dələy-dələy” bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Əkbər, bətı dığət hese,
Bə sənəti ğıymət hese,
Vindəş konco hurmət hese,
Əyo ıştə vırəy bıkə,
Xıdo oxo bə xəy bıkə.

PUL BƏKƏSİ DARD ƏBINİ


Pul bəkəsi taxtış hese,
Ve əcəbe, nağdış hese.
Puli ome vaxtış hese,
Hejo partapart əbıni.
Pul bəkəsi dard əbıni.

Bə iyəndı hurmət nıbo,
Insof nıbo, murvət nıbo,
Arədə məhəbbət nıbo,
Bı dim, bə dim pard əbıni.
Pul bəkəsi dard əbıni.

Imsornə sor yavə sore,
Osmonədə avə sıre.
Peş zımsoni əvəsore,
Fevral nışə mart əbıni,
Pul bəkəsi dard əbıni.

Vəse mənən miçon həni,
Xıdo kardə çiçon həni.
Asvalt bedə kuçon həni,
Tul əbıni, qard əbıni,
Pul bəkəsi dard əbıni.

Hıtəkəson oğo məzın,
Çı zəmonə oxo məzın.
Əkbər Paşa, jıqo məzın,
Iştı livə zard əbıni,
Pul bəkəsi dard əbıni.


ÇOKNƏY ŞIMƏ VƏZİYƏT?


Ki lode, ya ki koke,
Ki qınokor, ki poke?
Zəmonə boki çoke,
Bə ki doydə əziyət?..
-Çoknəy şımə vəziyət?

Potşo bıbu, taxt bıbu,
Hozo bıbu, nağd bıbu,
Zoə, kinə xoşbaxt bıbu,
Xəye çəmə ın niyət!..
-Çoknəy şımə vəziyət?

Merdon merdə ko kardən,
Xəyə kəybon okardən,
Eli dıli şo kardən,
Çəmə musiqi heyət...
-Çoknəy şımə vəziyət?

Dıli bıredə-şedə,
Bə dim sıredə-şedə.
Kinə pəredə-şedə,
Bə zoə bıkən vəsiyət...
- Çoknəy şımə vəziyət?

Diəro bıbi şəriku,
Dınyo dardi-səriku.
Adəm peyğəmbəriku
Şəyton vardəni beyət...
- Çoknəy şımə vəziyət?

Nə dıyoədə moy beşe,
Nə çı diyo soyb beşe.
Bəçəmə oxoy beşe
Çı Nataşa Urusət...
-Çoknəy şımə vəziyət?

Əkbər, mətars mıştiku,
Bıtars kavuə kıştiku.
Xəbə bıstən: Iştku
Rozi mandə cəmiyət?..
- Çoknəy şımə vəziyət?

"Tolışon Sədo” nöm: 30(42)
07 sentyabr 2012


 

Просмотров: 1325 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır