Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Июнь » 19 » Məşədi SADIX - 50
19:36
Məşədi SADIX - 50

Məşhədi Sadıx Məhərrəmizoə moəo bıə 02.11.1964-nə sori Masalli Miyonku diədə. Miyonku məktəbədə ibtidai iyən əsas təhsil sə bəpeştə 1982-nə sori oroxniyəşe Hışkədə miyonə məktəb. Ko kardedə Miyonku miyonə məktəbədə. Kəbəsoybe, ço kinəş, i zoəş heste. Çap kardəşe tolışiədə-tırkiədə nıvıştə şeerono ibarət iqlə kitob:”Ömür kitabı”(B-2008,146 səh.) 


XIVƏT

Əğıl vıle, yoli çəşdə,
Bə həjdə sin kəynə dəşdə,
Bə xainon çəş enışdə!
Vayonkom əy sərboz bardə,
Nənə ıştə dıli hardə!
Ərbobi əğli bardənin,
Kosibi bardən, mardənin.
Əsgəri çok diə kardənin.
Əğıl coni doydə sarddə,
Nənə ıştə dıli hardə!
Noinsof, nomerdi zoə,
Bı əğıli nunı doə?
Dard kəşdə çəy pıə-moə,
Dədə hejo fikir kardə,
Nənə ıştə dıli hardə!  


BALƏ ŞİNE 


Balə şine, şinon şine!
Jıqo bızın, anqivine!
Iştən nəfəs, ıştən cone,
Çəy rəğədən ıştı xune.
Iştı dəvom, ıştı sone.
Həm dıli sə, həm çəy bıne.
Bə har kəsi ğısmət bıbu.
Conədəş zu, moğət bıbu.
Tano çokə olət bıbu.
Əv ıştı dıl, ıştı cone.
Yol ki be yolə kə bıbu.
Bəştə yolon nokə bıbu.
Bo el-toybə şəkə bıbu.
Əvəsori meşi şone.
Baləsoybbu, balə yolkə.
Bəyo şini, vəyə bıkə.
Şoyvo bıkə, xıvət nıkə,
Sadıx, balə şələ qone. 


SİNƏM IŞTI ROY BƏ ÇƏŞE 


Lınqi mənə zəminisə,
Bəştı lınqi teğ ebəşe.
Bınəv çımı bı sinədə
Ta çımı con kəynə beşe,
Sinəm ıştı roy bə çəşe.
Tıni vindəm, az lol bedəm.
Noxəş bedəm, behol bedəm.
Bənə xıçə xol-xol bedəm.
Dılım poşbe, sute-vəşe.
Sinəm ıştı roy bə çəşe.
Har lıputı qıləy ğənde,
Dimı bənə sə çəğənde.
Mı bı bəlo ki eğande?
Əloc bıkə, conım beşe,
Sinəm ıştı roy bə çəşe.
Zinə cıvon, ımruj sinin.
Çokə rujon dəvardin, şin.
Sadıxi yod çiçon dəşin?
Çımı dəmon ıştı çəşe.
Sinəm ıştı roy bə çəşe! 


BƏ TOLIŞİ QƏP BIJƏN 

Tırkiyədə mahni bahand,
Bə urusi domjon bığand,
Bə ərəbi ğiblə bımand,
Har zıvoni təmi diəkə.
Bə tolışi sıxan bıkə.
Çı zıvonon ən şini əv,
Behuş kardedə mıni əv.
Co zıvoni hiç koyım ni.
Şine, vallah. Bənə şəkə.
Bə tolışi sıxan bıkə.
Ki zındəni əv bəbole,
Zınəkəson ve həlole.
Ivrə Tolışi məhole.
Ğudurəti iyo məkə,
Bə tolışi sıxan bıkə.
Sadıx, yoddə oqət imi.
Zıvon nıpi moə əpini.
Dumlıştədə merd əbıni.
Çı tarixi pencə okə,
Bə tolışi sıxan bıkə.


DINYO


Boki şine, boki zəhər.
Boki kefe, boki ğəhər.
Ki kambəxte, ki bəxtəvər,
Merdon məydon handə dınyo.
Çok bə qılə əz kəşedə.
Nomerd nışdə doy bəşədə.
Pardə heste çəy çəşədə.
Bo bevəcon mandə dınyo.
Çi bıdo, əy ijən bəse,
Kəynəş bəpie, bəyo vəse.
Boki noğo, boki nəhse,
Boki telə, ğəndə dınyo.
Çəşon nurən çəy syoədəy,
Hisob-kitob bə dınyoədəy.
Jıqo zındən Sadıx piodəy,
Əçəy ki bey zındə, dınyo. 


PUL 


Dınyo bepul yaman sarde.
Veyə pulən qıləy darde.
Ənə bıbu ıştən bəhə.
Çı cokəsi həxi məhə.
Bəvindeş. Vay umur sə bə.
Ənə boçi qırdə karde?
Veyə pulən qıləy darde.
Iştı moli əğlon hardən.
Bəsə əysə davo kardən.
Botı domjon, sıxan vardən.
Votdən, qurbəqurbe, marde,
Veyə pulən qıləy darde.
Tikəy bəhə, tikəy oqət,
Çokə səxan hejo peqət,
Bəştə eli tı dast bıqət.
Çokə əməl botı parde,
Veyə pulən qıləy darde.

MÜBARƏKDİ! 


El yığışar, toy olduğun
Bilib deyər, mübarəkdi!
Qara qaşlar kiprik üstə
Gülüb deyər, mübarəkdi!
Qızlar telin verib yelə,
Rəqs edərlər gülə-gülə.
Üzdən təri gilə-gilə
Silib deyər, mübarəkdi!
Gəlin qoyar başa tacı,
Dövrəsində qardaş-bacı.
Xeyir-dua payın hacı
Bölüb deyər, mübarəkdi!
Belə gündə el sevinər,
Dost şadlanar, yad deyinər,
Sadıq baxıb da öyünər,
Gəlib deyər, mübarəkdi!

BEHİŞT QAPISI 


Sən ananın dön başına,
Öp əlini, qoy qaşına,
Həkk elə öz yaddaşına:
Ata-ana əvəzsisdir.
Ata gözümüzün nuru,
Ölənəcən onu qoru-
Şeytan atmaz sənə toru,
Ata-ana əvəzsizdir.
Valideynə hörmət elə,
Ona qultək qayğı bəslə.
Bir gün gedər, düşməz ələ,
Ata-ana əvəzsizdir.

KİŞİNİN SƏADƏTİ 


Hər kəsin başını eldə ucaldan
Öz ciyərparası, öz övladıdır.
Qocanı gənclədən, gənci qocaldan
Ömür-gün yoldaşı, öz arvadıdır.
Qardaşdır hər kəsin dizdə taqəti,
Pisini Tanrımız verməsin qəti.
Gözəl bacılardı baş əzəməti,
Insanın söykənci öz əcdadıdır.
Ömür səadəti bunlardı, bilin.
Həyat ötərgidir, sevinin, gülün.
Sizlərdən Sadığı ayərsa ğlüm,
Elində qalası sözü, adıdır.

BİZİ ÖGEY ANA BÖYÜTDÜ 


Ana müqəddəsdir, giləyi olmaz,
Günah söz işlədib tənə yeməyin.
Ananın doğması, ögeyi olmaz,
Siz Allah, anaya ögey deməyin.
Ataya bağlanan yad ola bilməz,
Analar övladsız şad ola bilməz.
“Ögey” kəlməsində dad ola bilməz.
Siz Allah, anaya ögey deməyin.
O səni böyütdü balası kimi,
Hər an sənə qurban olası kimi.
Tapmazsan bir dayaq qalası kimi,
Siz Allah, anaya ögey deməyin.
Səadət, Rəsmiyyə, ya Ağabacı,
Bir ana olublar, bir gözəl bacı.
Sizsiniz dərdimin əzəl əlacı,
Siz Allah, anaya ögey deməyin.

BU HƏYAT BEŞ GÜNÜN TAXTIDIR 


Cavanlıq ötüşüb, yaşa dolmuşuq,
Çoxumuz bir ata, baba olmuşuq,
Yayda alışmışıq, qışda donmuşuq,
Sabahı düşünmək vaxtıdır, dostlar.
Ata tərəzidir sözümüz üçün,
Övlaq nur yaranıb gözümüz üçün.
Bir dünya qurmuşuq özümüz üçün,
Bu həyat beş günün taxtıdır, dostlar.
Atalıq haqqını heç kəs danmasın,
Kimsə əməlindən qoy utanmasın,
Ana qarğışından oğul yanmasın,
Oğullar atanın baxtıdır, dostlar!

QOCALIR ANAM 


Üzünə baxanda utanıram mən,
Səni ev qayğısı, qəmmi qocaltdı?
Çöhrəndə qırış var, saçlarında dən,
Səni gözündəki nəmmi qocaltdı?
Təzəcə böyüyüb dövrə vurmuşuq,
Hamımız evlənib ailə qurmuşuq.
Biz ki sənə dayaq , arxa durmuşuq.
Səni saçındakı dənmi qocaltdı?
Nəvələr toy üçün növbə gözləyir,
Hər biri qəlbində arzu bəsləyir.
Görüb ağ saçını Sadıq dözməyir,
Səni qəlbə çökən çənmi qocaltdı?

QORU, HİFZ ELƏ 


Hər namaz üstündə deyirəm, Allah,
Sadiq ümmətinə rəhmətlər dilə,
Işinə qarışmaq günahdır, vallah,
Çəkilən zəhmətlər getməsin yelə,
Allahım, sən bizi qoru, hifz elə.
Yaxşılar olmasa, ədalət itər,
Sevən ürəklərdə ədavət bitər.
Əlsiz-ayaqsızlara deyin, kim yetər?
Xeyirxah insanlar bəzəkdir elə,
Allahım, sən bizi qoru, hifz elə.
Var-dövlət dünyada heç kəsə qalmaz,
Xalqa sərf eləsən, bitib-azalmaz.
Tanrı verdiyini bəndədən almaz,
Doydur bizi halal nemətlər ilə,
Allahım, sən bizi qoru, hifz elə.

YOLA SAL, ANA 


Çağırış küləyi döydü banımı,
Havası tərpətdi ürək canımı.
Halal elə mənə haqqı-sanını,
Dur yola sal, ana, əsgər balanı-
Xain qonşulardan qisas alanı.
Sevdiyim el qızı sənə əmanət,
Dəyanət rəmzidir, etməz xəyanət,
Belə etibara etdim cəsarət,
Dur yola sal, ana, əsgər balanı-
Xain qonşulardan qisas alanı.
Əsgərlik yel kimi gəlib keçəcək,
Oğlun qələbədən badə içəcək.
Sevdiyim qız bizə gəlin köçəcək,
Dur yola sal, ana, əsgər balanı-
Xain qonşulardan qisas alanı.

 


SÖZ VAR 


Söz var, onu dilə gətirmək olmur,
Söz var, çox ağırdır, götürmək olmur.
Söz var ki, boğazdan ötürmək olmur.
Söz ürək incitsə, demə, danışma.
Söz var ki, eyərsən, doğma yad olar,
Söz var, söyləyərsən, könül şad olar.
Söz var ki, deyərsən, ev bərbad olar,
Sözünlə nə yandır, nə də alışma.
Söz var ki, mənzili boğaza qədər,
Söz var ki, səninlə məzara gedər,
Söz var, sahibini peşiman edər,
Sadıq, kal söz demə, həddini aşma.
(Məşhədi Sadıq, Miyankü)

 

 
Просмотров: 2801 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus