Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Январь » 21 » Tolışə poeziyəku vıjniyəyon
20:41
Tolışə poeziyəku vıjniyəyon
XANƏLİ TOLIŞ       

Çan sor bənav beşəbimon çı yodo,     
Qətəmone ıştə dimon bə Xıdo.                     
Mələkonən məsəşone ın sədo,                       
Əve çəmə honi çəşmə qur bedə,             
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,               
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.          

Çı milləti sədə hejo kolo bə,
Moynon reçin, kinon bəştı bolo bə,
Əğlonomon mahol-mahol volo bə.
Dəçəy dasti  zılmoti kə nur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Bə çəmə zidd  ko vindedən jiyədə,
"Bır bə bılanq haştedənin” diyədə,
Kəynə tolış ıştə həxi piyədə,
Qəvonədə İsrafili sur bedə.
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Xıdo piyə səbrımon hest çanədə,
Tarsımon ni hiç kəsiku anədə,
Hıtəkəson dalarzedən hanədə,
De Vətəni eşği dılon pur bedə.
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Deştə şeron dardi-ğəmi puç bəkam,
Həx bıvoti səlom bədom, quc bəkam.
Oməm-bəşem,  çı dınyoku kuç bəkam,
Vətəni bum bo Xanəli qur bedə.
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

19.01.2012


CAMAL LƏLƏZOƏ

Əğıləti cıvonəti məkonbe,
Iştı nomən bə dıli zu təkonbe,
"Hındıləpeşt”, detı təbım rəvonbe,
Iştı vədə kəş okon məşhur bedə-
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Həvosəti çe vıləme, çe həlim?
Iştı sığon, ıştı dəon, roon ğədim,
Heydərbobo vo qınedə bəştı dim,
De nominə zoə bobon məğrur bedə.
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Tı dardkəşiş, darbıməsiş, dardzınəş;
Çımı maştə, çımı ımruj, həm zinəş.
Dəftərsinəş, kitobsinəş, pur sinəş,
Iştı fəhım bo dınyo dustur bedə.
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Peşt dəhaşte bə hındılə bandon, dust,
Dəy tı əştiş-nıştiş bəruj-hanqom, dust,
Bo deşmeni zuye pələ dandon, dust,
Çı bandonku ğıvvə sə dıl şur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Dardınake çı xəbəku Bandəroon,
Ruşin bıbuy bə vəşt ıştı pambəroon,
Hındıləpeşt – bəxtı-tale ğəndəroon,
Deştı şeri həxı ruf təsvir bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

16.01.12


ALLAHVERDİ  BAYRAMİ  (İVIJƏLİ)

Noydəm ıştə vədə, bə yod vardedəm,
Az tarıxi vərəğ-vərəğ kardedəm,
Futuhaton vindəm, bə sə qardedəm,
Çəş de arsi, dıl de dardi pur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Həmon xəlğe, "Avesta” bəy nozilbe,
Donzə həzo qo pustisə qəzilbe,
Romə potşo əvış sute- rəzilbe,
Xıdo ğəzəb bıkə qurbəqur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Tırkon fəxır kardən deştə xunəhon,
Bənə Çinqiz, Batı, Teymur xonəxon,
Bənə Nadir, Qacar, Xətayi şahon:
Koroğli de Nəbi dəvon cur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Tolış deştə milli soni bə canqe,
De Cavanşir, Babək, Həzi xoşvanqe.
Tırki totem neçi, çəyki pələnqe;
Bə nığıli şə odəm səqur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Zulfuqar, Muzəffər çəmə sonədəy,
Nəvuzəli, İqrar, Ziya conədəy.
Çanə sinəbijən bı məydonədəy!
Şe-şe vəşə nuri səpe nur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

Muxtar, Tofiq, Əli Əbdoli, Mehman,
Əli Nasir, Xilqət, Xanəli, Peyman,
Vəlişah, Lələzoə, Riza, Nəriman...
Şık bə Xıdo, ruşinfikon hur bedə,
"Hındıləpeşt” vanqe, Tolış qur bedə,
Milləti hırdən həmmə Məsrur bedə.

17.01.12

YUSİFİ    İLQAR 
MİYONKUJ


TOLIŞ

Navko əmə Kadus bəmon,
Kaspi, Mədo peqardəmon.
Esə Tolış votedəmon.
Çı yurdi bınə tolışe.

Ğıbon bədon ıştə coni,
Hiç vaxt hərom hardedəni.
Başmard saqlə ğəhrəmoni,
Əçe penconə tolışe.

Başmard di, şəhər, ğəsəbon;
Fik bıdə bə nomon çəvon,
Oko bedə kam co zıvon,
Çəy əmandənə  tolışe.

Barzə bandonış sənqəre,
Ha amburə do əsqəre.
Vey jiəkəs sa nəfəre,
Çəyən  haftonə tolışe.

Dəmə çanə ədovət bə,
Çan qılə ğəsbəkə ğət bə,
Çan xanəti- çan devlət bə;
Çəvon qıləynə Tolışe.

İD

Martə manqi əvvəlon
Şoyvo kardən əğılon.
Votedən: id omedə
Bə tolışə məholon.

Kinon səməni kaşdən,
Vılədə çanqə rışdən.
Əvon deştə noz-ədo,
Cohilon dıli bışdən.

Martə manqi vistı i,
Həmmə çəş kardən idi.
Yəndı təbrik kardeyo-
Eqındən çı di- bə di.

Moğnə jəydən, peğandən,
Şanqone kışti ğandən.
Ən vey, əğlon şo bedən:
Sıredən, votdən, handən.

Bando obə vənəşə,
Millət bə seyron beşə.
Votdən: idon bud bıbu!
Nuəsor-zəmonə dəşə.

TOLIŞƏ KİNON

Bə çiçi lozim dınyo?
Bə hışk bəqıne dıyon,
Həşi bəkarde niyon
Çı  xıvətiku osmon,
Nıbun tolışə kinon.

Jimon bəbe siyo zindon,
Fəğon bəkarde cəhon.
O nibəkarde qıton.
Pəleşk bəbe sə vılon,
Nıbun tolışə kinon.

Nəzandin çəmə inon,
Əçimon bənə pinon.
Nəbi hovon, jen-kinon,
Məvuji qəv be dandon,
Nıbun tolışə kinon.

TOLIŞİ  XORƏKON

Tolışi xorəkon şahə əsər kuə poloye.
Ki nəho ə xorəki bızın ki, bə dumoye.

Laqə polo, suyə kulmə, çəy tono si de mosi,
Hardedəş- harde pidə, lı doydə bə har kəsi.

Çe Tolışi ləvənqi əzbəre zıvonondə,
Hələm-hələm şedəni əçe ləzzət qəvondə.

Boştə sə çorə bəka əqəm kəyku hiçi ni,
Tolış torə bəpate, əv vəşi əmandıni.

Lobyə  de məyjuə ğəylə vey ğəşənq qıniedə,
Çəy ətrə bu şedəni i haftə çı vıniədə.

Ən rohəti bo pate itkə pyoz de qeşnıye,
İ- dıqlə moğnə bıjən, moğnə kuku hozıye.

Çan curə xorək heste çe Tolışi mətbəxi,
Menkuji doşe bəşmə çəvon kaliyon saxi.

VOTEDƏŞ

Dınyoədə heste çand curə milləton,
Har milləti heste ıştənə zıvon.
Əğlon ə zıvoni bəpe omuton.
Tı bəştə əğıli çiç omutedəş?
Tınən bəştə "azən merdim” votedəş?

Navko əvotiş ki, urus  haştəni.
Esə ki, mıstəğıl zınedən tıni.
Biarəti qətə bəştə qi həni,
Qədə-qədə eqardəş, co kəs bedəş.
Tınən bəştə "azən merdim” votedəş?

Dınyo həmmə bətı tolış votedə,
Co nom noydən bətı məmləkətədə.
Ozodə niş  ıştə həlolə kədə,
Iştə həxi bə dast səyku vitedəş?
Tınən bəştə "azən merdim” votedəş?

Bə  tolışi kədə qəp jəy haşdəniş,
Co milləti nokəş, bəştə oşdəniş,
In yurd bətı yade, bəsə dəşdəniş,
Bənə mırdolə noxəşi otedəş,
Tınən bəştə "azən merdim” votedəş?

XƏRƏBOĞIM

Jıqo rohət beşiş dasto,
Hırye-həvatşone ğəsdo.
"Bozi ome bətı usto”
Bə nomerdi hiylə bod şiş,
Xərəboğım, konco mandiş?

"Xərə bılbıl”  səğır mandə,
Çəy bılbılon boki handə?
Tov bəhardem oxo çandə?
Xəyonəti dasto sutiş,
Xərəboğım, konco mandiş?

Tı perosnə vey şairon,
Həm bahandon, bəstəkaron.
Ğəbonşonən mandə viron,
Bə lınqi-ləği dəqıniş,
Xərəboğım, konco mandiş?

Honi çəşmə, vılə bandiş,
Vaxt hestıbe hərəbəxtbiş,
Esə boki bəfomandiş?
Bo bəme bə vonə bandiş!
Xərəboğım, konco mandiş?

İlqar, peqət avtomati,
Bışəmon bə hucum, ğəti!
Bıdə hiç dəyus nıvoti:
"Deşmoni nozi bıkəşiş!”
Xərəboğım, konco mandiş?

AZƏRBOYCON! TOLIŞISTON


Şinə conım, bəştı ğıbon,
Iştı roədə bədomon con,
Tı perosnə çand ğəhrəmon,
Bıji, bıji həzo soron,
Azərboycon!Tolışıston!

Çəmə şinə yurd, Vətəniş,
Əmə ıştı, tı çəməniş,
Həmmə dardon çorə tıniş,
Tıniş vey pidə avlodon,
Azərboycon!Tolışıston!

Xıdo doəşe bətı molyət,
Xos həvosət, çok təbiət,
Avlodonı xoş xasiyət,
Har tonı ləl-qıl, vılıston,
 Azərboycon!Tolışıston!

Tonı bande, tonı dıyo,
Çəş bətıne həmmə dınyo.
Xoşbəxte ki bıji iyo,
Honi çəşmon coni dəmon,
Azərboycon!Tolışıston!

Har nemətı bəməno şin,
Zoon comərd, kinon reçin.
Zıvonı şəkə-anqivin,
Məst kardedə məsəkəson,
Azərboycon!Tolışıston!

Hejo qətə çe həxi ro,
Bı roədə çand ğıbonı doy.
Rost bıkə sə, məmand jipo,
Bo Şuşə se bıdə fərmon,
Azərboycon!Tolışıston!

Rost bıkə ıştə boydəği,
Bıkand çe tarıxon rəği,
Soyb beşi bəştə har sıği,
Ğıymət bədo bətı zəmon,
Azərboycon!Tolışıston!

1990-2011


BALADDİN VEŞO (Məhərrəmov Baladdin Aydıni zoə)

 MOƏM BƏ YOD OMƏY

 Ağlım bırdə, zındəm ısə,
 De çəy mehrim az perəsə.
 Sipij kardə əy ıştə sə,
 Çəmə ğəydi kəşe-kəşe,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 Conıj ov bə, yəğin, oxo,
 De zəhməti doje noğo.
 Dəvonəje şəvon oğo,
 Qofe səpe loy-loy jəje,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 De şıtij jem səy, çom qəte,
 De dovnəj rostbim, pom qəte.
 Nəsiyətoj xəy rom qəte,
 Zıvonən əy omutəje,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 Conıj baləy, zınedəm əy,
 Xıdo namədıl doə bəy.
 Sırəyj, çaşıj bəsıre çəy,
 Ğəmin bıbuj, ğəm bəkəşe,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 Çı jimoni mijıj qəte,
 Dılo əçəy mıhubbəte.
 Əğıl, cəmən, çəy zəhməte.
 Bə hədd-bolodərosnəje,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 Həşiye əv, hərorətin,
 Ovşıme əv, tərovətin.
 Bənəy inə sədoqətin,
 Qıləy inson ki vindəje?
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 Bə cəfonıj ğıymət nınoy--
 Dınyodə ən yolə qınoy.
 İ poə conım əçəy conoy.
 Bə umrim umır doəje,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 Çəmə ğarze, Veşo, kami,
 Oqəte çəy ehtirami.
 Bınvışt bə yod ın kəlomi.
 Bəy asi bəy Xıdo bəje,
 Şinə moəm bə yod dəşe.

 15-X-2000

 DINYO ÇİÇİ AŞIĞİM


 Bə kon sırri tilsim eqınyəm, Xıdo,
 Zındənim bı dınyo çiçi aşığim?
 Çımı dıli piyəy bəmı nibədo--
 Zındənim bı dınyo çiçi aşığim?!

 Çidorıj kardə mı qıləy cuncədə:
 "Çı sitəm bıvindoj, cınqırə mədə"!
 Dənoydə bə dast de dıvuyə bədə,
 Zındənim bı dınyo çiçi aşığim?!

 Ğısməti çaşkayən tələye bomı,
 Bebəhrə inodən şələye bomı.
 Nə dılıj sutdə, nə lələye bomı,
 Zındənim bı dınyo çiçi aşığim?!

 Şoyıj bə dast noməy, ğəmonən betəm,
 Dardi xəzonədə zard bəm, az, sutəm.
 Bə kon orzu, bə kon umi dəvitəm--
 Zındənim bı dınyo çiçi aşığim?!

 MƏHƏBBƏT

 In dınyodə yolə dard,
 Məhəbbəte, məhəbbət.
 Hicrono bə vusal pard,
 Məhəbbəte, məhəbbət.

 Bəştə piyəy zıvon doy,
 Dıli eşği nışon doy,
 Bə maçə con ğıbon doy,
 Məhəbbəte, məhəbbət.

 Həsəd kəşe, ğəm barde,
 Çaşi arsi ru karde,
 Coni bə şam oqarde,
 Məhəbbəte, məhəbbət.

 Zoon, kinon xəlvəti,
 Kardə şinə sehbəti.
 Mənaj co şey ni, ğəti--
 Məhəbbəte, məhəbbət.

 
Azər Tolış

Xosə vətən

Ax, ğəşənqə, xosə vətən,
Bılbılı lol bə, handəni.
Şəhronı bə be sə, vətən,
Di ıştı ğədri zındəni.

Ruh tınədey, bədən tıniş,
Nənən tıniş, dədən tıniş,
Bə vəşşi nün ədən tıniş,
Si ıştı ğədri zındəni.

Xıdo bətı naxşon jəşe,
Dıştı həvo conon xəşe,
Covon nızno bə ro bəşe,
Pi ıştı ğədri zındəni.

Bə cohili rüjən şəve,
Çəy hardə nün çı həy cəve,
Ğəbən bəyo hərom bəbe,
Ki ıştı ğədri zındəni.

Ğəzəl

Tam məjən ey şıinə zıvon, lol məbi,
Ey bəşəri inə zıvon, lol məbi.

Zəmon-zəmon vey xıyə kardə, vəse,
Iştə sədo rost kə rəvon, lol məbi.

Vey zıvonon ıştı xolin, kanə doş,
Ki tıni i kardə dəvon, lol məbi.

Bılbılonən handə zıvon ıştıne,
Hay bıdə dı şuri bəvon, lol məbi.

Azəri şeron dıtı məşhur bedə,
Bastedə bihudə qəvon, lol məbi.

Əlenq

Bo qədə əğılon

Vaən voe,  rə ov be,
Əlenq, həni bıpər, boy.
Kanə lonə xərob be,
Əlenq, həni bıpər, boy.

Bısoxt doonsə lonə,
Bınə lonəsə moğnə,
Bıkə dı xıçon soğnə,
Əlenq, həni bıpər, boy.

Boy əməni şo bıkə
Əlenqə kijon bekə,
Biyə bəvon don ekə,
Əlenq, həni bıpər, boy.Tofiq Nicot

Bəbe


Dınyo qardış de sırri voy qardedə
Bə dinyo dim şəxsiyyəton vardedə
Çoko doydə, jəqoən səydə, bardedə
Dıl bıvəşo, çaş de arse pur bəbe
Hındıləpeşt vanqe-Tolış qur bəbe
Milləti hırdan həmmə Məsrur bəbe.

Im çı devron, zəmonəye, vədəye
Yodon xunə çənəx çəmə sədəye
Tolışon kəşə zülm çaşi vədəye
Vanq bıkamon, çamə vanqon şur bəbe
Hındıləpeşt vanqe-Tolış qur bəbe
Milləti hırdan həmmə Məsrur bəbe.

Bə japədə millət nəvdə bo həxi
Ki doy bəzne nıbə həxi soəxi?
De fənd-feli arışdən çəmə şəxi
Millət rüji bo əyşte məcbur bəbe
Hındıləpeşt vanqe-Tolış qur bəbe
Milləti hırdan həmmə Məsrur bəbe.

Bı japədən Tolış jiedə de larzi,
Sə rost karde zınedəni bə barzi
Tolış kobuse bo tırki, bo farsi
Ruj bomi ijən Tolış məğrur bəbe
Hındıləpeşt vanqe-Tolış qur bəbe
Milləti hırdan həmmə Məsrur bəbe.

Kom dışmeni kaşe de feli ğələt
Dı poə kaşe de şəri i məmləkət
Bəçəy zoti, rişə bıbu sa nəhlət
Qırdə bəbe rüji Tolış kur bəbe
Hındıləpeşt vanqe-Tolış qur bəbe
Milləti hırdan həmmə Məsrur bəbe.

Bome ə rüj dışmen bəbe xor-zəlil
Pegiə bəbe ara teğinə maftil
Ro obəbe bə Rəşt, Nəmin, Ərdəbil
Çı Məsruri qurən şoyku nur bəbe
Hındıləpeşt vanqe-Tolış qur bəbe
Milləti hırdan həmmə Məsrur bəbe.


Xaqani Muğamatizoə

Ha kinə

Işdi roədə coni ğıbon bəkışdem,
Dıli dardi otəşədə bebışdem.
Tı çımıniş mınən bızın tək ışdım
Im sıxan doroste kinə, ha konə.

Ekay-okay çımı çəşiku xuni,
Məsən dı əzobi bəmıku coni.
Dışdə məşəğğəti, dışdə hicroni
Doğ məjən bəçımı sinə, hakonə

Bəji kə ım vəsli, bıkışd həsrəti,
Bıdə hicron bəmə zu nıvo ğəti.
Dardi hase-hase çı məhəbbəti
Taci bəçımı sə bınə, ha kinə.

Ğəzəl

Mı ki, ışdı bılbılim, boy bomono vıl, məkə noz.
Pidəme tınım, çoko vıl bəpi bılbıl, məkə noz.

Bənə Məcnuni boto çöllıği səhron nəvedəm,
Bızın ey Leyli simo, eşğədə nim şıl, məkə noz.

Bəkəşem çand sor oxo həsrəti hicroni şəmi
Şomədə boy mıni bə dardi ğəmi xıl, məkə noz.

Tı bısır, təbəssom bıkə, çımı ğəlbon bısıro
Nıbəmon boy bo iyəndı xain , pəxıl, məkə noz.

Ha kinə, lap lovə kardəm, lovə kardəm bətı mı
Məkə tı ım xosi eşği bomo nəğıl, məkə noz.

Votedə dışdə qəvi, sidği dıli ım Xaqani,
Əbınim mı əbınım eşğədə dəğıl, məkə noz.


Dınyo (təcnis)

Səm beşdəni dıləsəon
Otəşı jə bəğəm dınyo
Çəşdəş eğıniyəş, tıni hıç
Kardedənin bəğəm, dınyo.

Dardi pure har dılə də,
Jidən çı ğəhri dılədə.
Diyə kardedəm har dılədə
Işdı nomə bə ğəm, dınyo.

Yarəy sinon ışdı oxo
Kənə bəbe ışdı oxo?
Xıdo bıznon bıçi oxo
Həmro bedəm bə ğəm, dınyo?


İLYASI HABIL

Hındılə peşt,çand dıləroy riz okay,
 "Xındıla” barziku bomə rizo kay,
 Rosti jiyəy düəvojon dü to kay,
 Hındılə peşt vanqe-Tolış qur bedə,
 Milləti hırdən həmə Məsrur bedə.

 Hındılə peşt tıni boşdə co bəkan,
 Har tümədə iqləelmi do bəkan,
 Deşdi ziki,deşdi rüşnə ro bəkan,
 Hındılə peşt vanqe-Tolış qur bedə,
 Milləti hırdən həmə Məsrur bedə.

 Hındılə peşt,Nəmin,”Pencbıyon” çəmən,
 Korqanrud,Əsalim,həm Masal,Fumən,
 Masəllu,Lik,Lankon,Ostoron dəmən,
 Hındılə peşt vanqe-Tolış qur bedə,
 Milləti hırdən həmə Məsrur bedə.

 Hındılə peşt, be bo mande darde-dard,
 Tıku cobə rohnə xonon sarde-sard,
 Xol-xıçonı somonədə parde-pard,
 Hındılə peşt vanqe-Tolış qur bedə,
 Milləti hırdən həmə Məsrur bedə.

 Hındılə peşt,ışdə mafə dəpuşnə,
 Çiçbə? Xol bə xoli muruşnə,
 Tolış tıni vində,detıy purrüşnə,
 Fikbəpeşo məmand-Tolış qur bedə,
 Milləti hırdən həmə Məsrur bedə.

Kubızi nəğıl


Çənnə heste yol, əgıl
Nez mı bon, votdəm nəgıl

Dıggətkən bəmı yolon
Hestbe-nebe ha balon.

Botom bo şımə bıziku
Quşdən bıznən neziku

Savuə bız deştə təkə
Vişə-ku çəy mərərkə

Kəjon ejə bandi sədə
Şıdəbin qədə-qədə

Xoşə jimon xeyli şe
Şəyton bə arə dəşe

Bekaje təkə çı ro
Çəj kay ıştə həmro

Savuə bız cayli, fəgır
Se holəj be pı səgır

Sənqul de Şəngul yoli
Qıləzəqulən qədəli

Bız aspardi hırdənon
Neçıku hodı bıbun

Pencə bə və diyəkən
Bəy bo hiçki oməkən

Ebeganden bə qıy zanq
Əvozi az bebəkam vanq

Şənqul, Şunqul Qılzəqul
Aləfım qətə bə kul

Okən kəybə, bom bə kə
Boşməro kardəm kukə

Bıpatım əgli- mogli
Kəkul bəsə dı nıgli

Vardedəm boşmə şıtən
Bəhən, bıdən, bıhıtən.

Neçı rımuzıj zınəy
Çəşış kay əy giravəy

Rujyəm bızı nıbəy
Oməy neçı nez bə kəy

Çı bızi sədoj bekay
De əvazi vanqıj kay

Şənqul Sunqul ikiz bin
Dıynən kəybəsə vitin

Çəvon bəstona qarde
Neçi əvonıj harde

Qılzəqulən puç tarsəy
Tənu qılfə dəfırsəy

Bə bızi dıli daməy
Harujnəsə rə oməy

Neçiki rəsəy bə kə
Mande dılıj bo təkə

Kə-bə iye dı xuni
Şənqul de Şunquli ni

Qılfədəy Qılzəqulən
Vıloy əçy qəv-şulən

Fəgonıj kay, noləj kay
Nışde bəşdə bolon vay

Nəşyəy bındə sıpi doy
Zınəje ım neçi koy.

Tijkayro ışdə şoxi
Doyro osnəgə həxi

Sıftə ıştənış duşəy
Qılən paməzinə şəy

İ ambonə xomə tu
Mognə də vizə loku

Ve şe, kam şe, roj karde,
Band beşe, dəy davarde

Lap ənəy bevaxtəsəy
Rəsəy bə osnəğə kəy.

Dılıj bəyro okarde
Bənəy xunij rukarde

Baje osnəgə xıyol
Oməyje bayro bəbol.

Diyəşkay bəçəy vardəy
Həmə hardəy-takardəy.

Şoxıj jəy bənə bizi
Kardıje bay karsozi

Bə neçi rəsəy xəbə,
Lıvi -livij kay kə-bə

Nıvındje hiçi bo bay
Bəşdə dandonon tijkay

Ekardıje kanə -kuluş
Ambonəj jəşe bə duş

Tikəy mampasiə iriz
Dasti -dı dast kurə viz

De şəvi dəşe bə ro,
Rəsəy ruji aliməro

Boşdə ğulloği duzkay
Osnəğəj adovin kay.

Əvjon bə kə vanq karde.
Vardəyonşon okarde.


Sıftə çəy vızjon çaşte
Vizi lampəj arışte


Qəvədə iriz be ğuə
Ambonədən pıxı-puə

Usto no-peqətış kay,
Neçi ənqış vılokay

Bız beşe bəsə kuri
Vanqış kay luzi puri

"Şənqul, Şunqul ki xurte,
Balonım ki emurte?

Ki hardə, beşu bə və
Peş bəkam əçəy ləvə.

Bıvotən bəmı kiye
Şodəm pardi bə jiye."

Ekaje bə neçı quş
Orəs bədom bəy umruj

Oməy neçi ğur-ğuri
Bız de həvur-zəvuri

Çəşon qətəbe xuni
Bınojon kay ğırğuni

Neçi ğande ğıç bızi
Eməy putə pırətezi.

Bızi dıştə şoxi zuy
Bə neçi luz puri zuy

Əçey qədə dı la kay
Işdə balonoj bekay

Bəşdə soni sohib beşe
Xıdo dıvo kay-kay, şe.

Xıdo bəvon doy ğıvət
Nışdin bə dini dəvlət

Dumoy bə navdərosın
Oqətdəni əvəz bın

Işdə vırə qətdə həx
Imən nəgıli orəx.."Tolışon Sədo” nöm: 03(15), 21 yanvar 2012 

Просмотров: 2215 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus