Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » Архив материалов
« 1 2 ... 211 212 213 214 »

Da soron harde - həşi divon nıbe,
Deşmeni vəy qətero divoən nıbe.
De parcini ov kırnə Divən nıbe!
Nıznəşe vəxti bome – qəv vi bəbe ?
Syo sıpən pisə sıpə bobi bəbe!            
                                  
                                     
Rışvəti po qətəşe yurdi sədə,
Hərbiədə, səhiyyədə, polisədə!..
Nən ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1517 | Добавил: admin | Дата: 27.11.2010 | Комментарии (0)

Şəhid Novruzəli Məmmədov bu yarımçıq qalmış povestini 15 saylı cəzaçəkmə müəssəsinə köçürildikdən sonra (fevral - iyul 2009-cu il) yazmağa başlamışdı... Əfsuslar olsun ki, amansız taleyinin hökmü ilə, hissə-hissə, kağiz parçalarında xəlvəti olaraq ailəsinə göndərdiyi bu yazılarını o tamamlaya bilmədi...


(6 ay ötəndən sonra...)

...İlk müsabiqədə uğursuzluğa düçar olmuş Əhməd Kəlbiyev ömründə bu şəkildə məyusluq hissi keçirməmişdi. Son dərəcə asan olan bir sualın cavabını tapa bilmədiyi üçün özünü məzəmmət edirdi. Hazır mandata yiyə dura bilmədiyi onu elə də çox yandırmırdı. Onu yandıran cızdağını çıxaran ekran qarşısında, özü də Milli Məclisin canlı yayımında bütün aləmdə savadsız kimi rüsvay olması idi. Axı çoxları bilmirdi ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1476 | Добавил: admin | Дата: 27.11.2010 | Комментарии (0)

Çı məsələ tarix


1. Milliə kamion vəziyyəti barədə məsələ Avropə Şurədə 40 sori dılədə rə-rə muzakirə bə. Hələ ıştə mevcudəti iminnə sori Parlament Assambleya ıştə yuridik iyən inzibatiə məsələon barədə Komitə dəklədədə «milliə kamion həxon əniyən veə hevujə planədə mudafiə problemıj» zınəy. 1961-minnə sori assambleya məsləhətış kardıje ki, İnsonə Həxon iyən Əsasə Ozodətion Mudafiə barədə Konvensiyadə (İHAK) ıştəni nıvində milliə kamion kami həxon qarantiyə doe məğsədiro bə 2-minnə əlavə protokoli co maddə dəğande lozime. Həmonnə Konvensiyadə ancax 14-minnə maddədə co-vıjneəti barədə mıddoədə bə «milliə kamion assosiasiyaon» ejə doə bə. 285-minnə (1961) rekomendasiyadə təklif hestbe ki, milliə kamion mudafiə barədə maddə layihə jinə redaktədə doə bıbu ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1597 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Milliə kamion mudafiə – çı Avropə Şurə haçər hisob kardə məsələonədə qıləye. Bı sahədə əy, huğoğə cəhətədə məcburinə Avropə standartonən ıştənədəş cəm кardə, yolə koonış vində.
1994-minnə sori noyabrə manqi 10-minnə ruji Avropə Şurə milliə kamion mudafiə barədə çərçivə Konvеnsiyaş ğəbul kardə. In sənəd 1995-minnə sori fevralə manqi 1-minnə rujiku bo ğol kəşero obə, 1998-minnə sori fevralə manqi 1-minnə rujiku ısə boy bə zu penıştə. Çərçivə Konvensiya ratifikasiya kardə yaənki bəy ğol kəşə Avropə Şurə uzvə devləton iyən bəy uzv nıbə devləton siyahi 1 numrəynə əlavədə doə bə.

Çərçivə Кonvensiya milliə kamion mudafiə barədə çı Avropə Şurə iminnə muqavilə niy. əmma ın sənəd bı sahədə bə nav doə bə ən yolə hatərəfinə sənəde. həğiğətən, çərçivə Konvensiya bo ımrujn ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1754 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

- Avropə Şurə uzvə devləton umumiə noiliyyət hisob bə idealon iyən prinsipon mudafiə karde iyən ozavzınie xatır çəvon arədə ittifoği həniyən ğoym karde çı Avropə Şurə məğsəd hisob kardə;
-çı insoni həxon iyən əsasə ozodətion mudafiə iyən bı sahədə vəziyyəti həniyən çok karde bə məğsədi rəsero qıləy vositə hisob kardə;
-1993-minnə sori oktyabrə manqi 9-də vyanadə ğəbul kardə bə çı Avropə Şurə uzvə devləton iyən hukuməton yolon bəyonnomə bə jimon dəvoniero hozı be ifadə kardə;
-ıştə ərozionədə bə milliə kamion hesti mıdofə kardero hozi bə;
-Avropə tarıxədə bə təlatumon, Avropə qitədə sobitəti, demokratikə betəhlukəti iyən əmniyətiro çı milliə kamion mudafiə mıhumə əhəmiyət kəsb karde sıbut karde etirof kardə;
-plуralistə iyən h ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1694 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)


Kəy kələku nеqo bəbе, rost bıbı,
Iştı orzu tum do bəbе, rost bıbı,
Iştı avlodon şo bəbе, rost bıbı,
Iştı dardı kardə mı pı, ha tolış,
Bızın, tını zındənı kı, ha tolış.                              
                                                                         
Hıç kı bətı zəhmətədə to bənı,
Hıç kı bətı vəhdətədə to bənı,
Hıç kı bətı qıryətədə t ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1899 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Исим әшјанын адыны билдирән нитг һиссәсидир, ки?, чич?, коврә? суалларындан биринә ҹаваб верир. Инсана ки?, диҝәр ҹанлылар вә ҹансызлара чич?, јер билдирән исимләрә коврә? суалы верилир.

Мәсәлән: Ки бә мәктәб дәшә? - Cолмәз бә мәктәб дәшә. Бә чәмә кә ки омә? - Бә чәмә кә ғонәғ омә. Бо һәвате чич бәбаш? - Бо һәвате пәс бәбам. Чич һардәш? - Нун һардәм. Озорбојҹони јолә шәһәр коврәје? - Озорбојҹони јолә шәһәр Бокује. (Шн)

Әшја адлары хүсуси вә үмуми олур. Хүсуси адлар ејниҹинсли әшјалары бир-бириндән фәргләндирмәк үчүн ишләдилән адлардыр. Инсанларын хүсуси адлары, фамилијалары, тәхәллүсләри, ҹоғрафи адлар, бәдии әсәрләрин, гәзет вә журналларын, тәшкилат вә ҹәмијјәтләрин адлары хүсуси исимләрдир. Һәтта, һејванлара да хүсуси адлар вер ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 2162 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Мир Мустафа Хан Талышынски оставил след в Талышской истории как дипломат, военный лидер и государственный деятель. Он был сыном первого хана Ланкона - Гара хана. Родился в Ланконе в 1747-ом году. Во время его правления ханство выросло в размерах и стало намного сильнее.

Во внешней политике он был близок к русской агитации. Мир Мустафа хан послал своих послов в столицу империи в Санкт-Петербург. Иранские шахи не раз пыталиль захватить территорию ханства, все их атаки были отражены.

Некоторые историки и путешественники тех времён описывали Мир мустафа хана как первокласного дипломата, таллантливого командира и политика. Во время его правления Ага Мухаммад Шах Каджар и Фатали Шах трижды пытались захватить Ланкон, но войска ханства аннулировала их ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 1888 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Мир Мустафа-Хан Талышинский был сын Кара-Хана, являющегося родным сыном Мир Аббас-Хана, прбывшего из Персии в Талышский край, где он, как благочестивый, справедливый, набожный и добрый сеид, происходящий от прямых потомков Магомета, был избран всеобщим народным голосованием Халифом для управления страною.

По смерти Мир Аббас-Хана, халифом стал его родной сын - Мир Кара-Хан, который как законный наследник, стал владеть Талышским Ханством самостоятельно и независимо от Персии, хотя оно номинально считалось в ее подданстве, а после него вступил в управление ханством Мир Мустафа-Хан, который будучи храбрым, воинственным и надеясь на свою силу, вовсе не признавал даже номинального подчинения Персии, питая на душе тайное намерение перейти в под протектора ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 2224 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Самоназвание талышей - "толыш"; азербайджанские тюрки соседи талышей, называет их "талыш", в русской литературе они - "талыши" и, реже, "талышинцы".

Эта иранская народность обитает в пределах Азербайджанской ССР, а также в сопредельном Иране.       

О численности талышей Азербайджанской ССР в настоящее время у нас сведений не имеется. По переписи 1926 г. талышей по национальности было зарегистрировано 77323 человека, а по родному языку - 80624 человека. По данным АЗУНХУ (Азербайджанское Управление народно хозяйственного учета) на 5 апреля 1931 г., талышей было 89624 человек. К этой цифре следует прибавит значительную часть населения города Ленкорана, в котором живет много талышей, но все население которого ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 8449 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus