Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Talış tarixi
« 1 2 3 4 5 »
Adəm övladı tarix boyu gördüyü hər bir şeyə ad qoymağa çalışıb. Bu minvalla insan adları, yer adları, əşya adları yaranıb. Məsələn, adam bir ağacın dibində məskən salıbsa, göz açıb gördüklərinə öz dilində ad verəcəkdir. "Ağac dibi” talış dilində "doy bın” adlanacaq, amma başqa dillərdə başqa cür deyiləcək. "Doy bın” zaman keçdikcə oba, kənd, tayfa, böyük ərazi, hətta ölkə adı da ola bilər. Məsələn, Lerikdə (Lik) kiçik bir əraziyə verilən Azərbaycan adı sonradan Şirvan, Muğan, Qarabağ, Talış... mahallarını birləşdirən bir dövlətin adına çevrilib. Eyni zamanda hər bir yer adı həmin adı daşıdığı yerin hansı millətə aidliyini də təsdiq edir...

Bu yazını yazmaqda əsas məqsədim doğulduğum Miyanku kəndinin yer-məkan adlarını oxuculara tanıtdırmaqdır. Elə yer ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 2425 | Добавил: admin | Дата: 22.11.2011 | Комментарии (0)

Azərbaycanın cənubu sayılan Talış zonası çox qədim abidələrlə zəngin olan məkandır. Bu tarixi abidələrdən bəziləri də ziyarətgahlar və ocaqlardır. Bildiyimiz kimi talış zonasında çox ziyarətgahlar və ocaqlar var. Məsələn Şeyx Zahid türbəsi, Şeyx Camal türbəsi, Seyida türbəsi, Səydəkinə türbəsi, Bobo Rəhman, Bobo Kəm (Kərim), Bobogil, Sexəlifə, Yusiku və sair. Bu qədim ocaqlardan olan Yusiku ocağı haqqında Sizə bəzi məlumatlar verimək istəyirəm.

Yusiku ocaqı Yuxarı Nüvədi kəndində yerləşir. Ocağın talış dilində tərcüməsi belədir. Yusi - Yusif, Ku - təpə deməkdir. Yəni ki, Yusif təpəliyi mənasını verir. Ocağın təqribən 400 yaşı olar. Ocağın əsasını Ərdəbildən olan Şeyx Yusif ibn Şeyx Abbas qoyub. O Ərdəbildən köçərək atası ilə Yuxarı Nüvədi kəndind ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1612 | Добавил: admin | Дата: 21.11.2011 | Комментарии (0)

Документы, выявленные в "Особой папке", свидетельствуют о нелегкой судьбе иранцев, проживавших в приграничных районах СССР на территории Азербайджана, а также некоторых районов РСФСР в 30-е годы. Статус их, как попавших в разное время в СССР и принявших советское гражданство, не спас от депортации.

Чем же объяснить столь решительные шаги со стороны правительственных структур в отношении выходцев из Ирана? Сказывался здесь двойственный характер самой национальной политики в СССР, проводимой правительством в ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1887 | Добавил: admin | Дата: 06.10.2011 | Комментарии (0)

Бесспорен тот факт, что депортации не являются порождением социалистического общества. В мировой истории имеются немало примеров принудительного переселения народов, проводимого по различным причинам.

Советское государство в своей национальной политике казалось бы с первых дней исходило из общей выработанной установки: любое мероприятие, нарушающее равноправие или права национального меньшинства, является незаконным и недействительным - и любой гражданин государства вправе требовать отмены такого мероприятия как противозаконного и уголовного наказания тех, кто проводил его в жизнь. Однако это провозглашенное право уже в первый год советской власти оказалось забыт ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3085 | Добавил: admin | Дата: 06.10.2011 | Комментарии (0)


В этой статье изложен детальный обзор проблемы изучения и лексикографии талышского языка – одного из языков иранской группы Южного Кавказа.
                                                                                
Приведенный материал охватывает большой исторический период, дан также анализ гипотезы о связи талышского языка и древнего языка «а ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1645 | Добавил: admin | Дата: 18.09.2011 | Комментарии (0)

Azərbaycan parlamentinin eks-spikeri "QARABAĞ: Müqavimətsizlikdən doğan faciə” adlı kitabında regionumuzda baş verən bir sıra tarixi hadisələrə toxunaraq, onlara şərh verib. Bu sırada Talış tarixilə bağlı da bəzi məqamlar yer almışdır. Oxucularımızın xahişini nəzərə alıb həmin hissəni çap etməklə, həm də sözü gedən mələlələrlə bağlı tarixçilərimizin münasibətini öyrənmək istərdik.

1814-cü ildə İngiltərə İranın neçə illərdir arzusunda olduğu əməkdaşlıq müqaviləsini imzaladı. Müqavilənin şərtlərinə görə, İngiltərə İrana silah-sursat və təlim keçmək üçün hərbi təlimatçılar göndərməli, ruslarla müharibəyə başlayacaqları təqdirdə, hər il 200 min tümən maliyyə dəstəyi verməliydilər. Əvəzində İran hərbi və iqtisadi reformalara başlamalı, ordunun ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1747 | Добавил: admin | Дата: 12.08.2011 | Комментарии (4)

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ ТАЛЫША

9 мая 2011 года исполнится 66 лет со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Годы войны явились самым трудным, тяжелым и в то же время героическим периодом в истории талышского народа. Долгим и трудным был путь к победе. Наши сыны и дочери принимали участие в героических сражениях практически на каждом участке фронта. В едином строю со всеми народами  Советского Союза через все испытания к великой победе прошел и талышской народ.
 
Герой Советского Союза  КАВЕРИН ИЛЬЯ АНАНЬЕВИЧ.  Капитан. Танкист ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1199 | Добавил: admin | Дата: 05.05.2011 | Комментарии (0)

Kolatan kəndi Masallının ən böyük kəndlərindən biridir. Böyük vətən müharibəsi başlayanda 200-dən çoх Kolatan oğulları ordu sıralarına səfərbərliyə alındı. Onlardan biri də "SIƏ TOLIŞ" qəzеtinin Masallı üzrə müхbiri, Kolatan kəndinin kolхoz sədri Hеydər Qasım oğlu Nəjiyеv idi.

Hеydər Nəjiyеv Kolatanın böyük ruhani alimi Molla Jəlaldan dini təhsil almaqla yanaşı, 1929-ju ildə latın əlifbasını öyrənmiş, öz yazıları ilə mətbuatda çıхış еtmişdi. Kənddə kolхozun yaradılmasında Hеydər Nəjiyеvin böyük хidmətləri olmuşdu. O, kəndin agsaqqalları: Daхil, Mirtalıb, Murtuza, Mirzəli Mirzə, Kərbəlayi Həmdulla, Qulamhüsеyn, Mirzəkişi, Ataхanın koməkliyi ilə talış mеşələrindən palıd, kiv, rəzdar agajlarını kəl arabası ilə kəndə gətirib, 100 mеtr uzunlugun ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1124 | Добавил: admin | Дата: 03.05.2011 | Комментарии (2)

Зарождение народа - результат длительного исторического процесса.  На этот процесс оказывали влияние различные факторы, такие как социально-экономическое развитие общества, передвижение народов, политические события, воины и др. В этом длительном и сложном процессе одни народы, потеряв свой язык, характерные признаки, ассимилировались, а их места заняли новые народы. Так перестали существовать шумеры, аккады, хетты, ассирийцы (за исключением их мизерной части) и др., создавшие в древности великие и сильные государства. В то же время на карте мира можно найти немало уголков, которые из-за своих природно-географических условий веками могли стоять вне крупных потоков движения различных племен и народов и тем самым сохранить свою замкнутую изолированность ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1393 | Добавил: admin | Дата: 30.04.2011 | Комментарии (0)

Allahın adı ilə

(Ardı, əvvəli burada)

Şükürlər olsun ki, hələ Xəlq edənimizin zaman axarında bizə ayirdığı ömür cığırı ilə (çönüb arabir çiyinlərimiz üstdən ləpirlərimizə boylana-boylana) irəliləməkdəyik.

Bu yolun gısa bir zamanı əhatə etməsinə baxmayaraq bu yol hər anında və hər addımnda haçalanır. Biri cənnət və digəri cəhənnəm səmtinə aparan bu haçalanmış yolda seçim məcburiyyəti yaşayırıq. Bəli, bu haçanın birində bizi cənnətə yüksəldəcək xeyir mələyi-Əhuromıjdə, digərində isə cəhənnəmə endirəcək şər qüvvə olan-Əhuroəmon gözləyir.

(Ahu- Mütləq, Böy ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1344 | Добавил: admin | Дата: 29.04.2011 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib